Wikipedia: Patrolowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
↱
 • Wiceprezes: PAT
Patrolowanie

Reguła · Notatka · FAQ · Zamów · Forum · Projekt

Wersje patrolowane — Wersje stron Wikipedii oznaczone jako przeszły wstępną kontrolę jakości, mają akceptowalny wygląd i nie zawierają poważnych naruszeń zasad Wikipedii . Każdy współpracownik działający w dobrej wierze z wymaganym doświadczeniem w zakresie redagowania Wikipedii może być uprawniony do dokonywania takich oznaczeń.

Uwaga: fakt patrolowania dowolnej wersji artykułu nie oznacza automatycznie jego konsensusu , podobnie jak brak patrolowania nie oznacza automatycznie braku konsensusu.

Procedura patrolowa

Następujące strony podlegają patrolowaniu:

Jeżeli podczas patrolu okaże się, że strona nie spełnia minimalnych kryteriów jakości (patrz niżej ), zidentyfikowane braki należy usunąć – lub przynajmniej umieścić na stronie odpowiednie szablony.

Wymagania dotyczące artykułów

↱
 • Wiceprezes: PATS

Patrolowanie artykułów Wikipedii jako pierwszy krok w ich sprawdzaniu ma na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie najpoważniejszych naruszeń zasad oraz możliwych podstaw do roszczeń prawnych.

Tylko te wersje artykułów, które koniecznie spełniają następujące minimalne kryteria jakości, mogą być patrolowane:

 1. Nie zawierają oczywistego wandalizmu i wyników edycji testowych.
 2. Nie zawierają oczywistych naruszeń wymagań stawianych artykułom o biografiach współczesnych .
 3. Są one napisane w całości po rosyjsku i albo są czytelne (jest minimalistyczny projekt i nie ma dużych, przyciągających wzrok błędów), albo zawierają szablon wskazujący, że projekt jest niekompletny .
 4. Nie zawierają oczywistych nierzetelnych stwierdzeń (bez odpowiedniego oznaczenia) - czyli takich, które po pobieżnej lekturze, bez odwoływania się do dodatkowych źródeł, budzą silne wątpliwości co do ich wiarygodności u osoby bezstronnej (nawet niespecjalisty w danej dziedzinie).
 5. Nie zawierają oczywistego naruszenia praw autorskich (to znaczy, jeśli artykuł zawiera tekst, który ma zauważalne różnice zewnętrzne w stosunku do większości artykułów Wikipedii (takich jak rzucająca się w oczy niestandardowa prezentacja, styl i wygląd), należy poszukać go w Internecie) [1 ] .
 6. Nie zawierają jawnego spamu .
 7. Nie są oczywistym odgałęzieniem opinii (w przeciwnym razie artykuł należy na tej podstawie zgłosić do usunięcia).
 8. Nie zawierają oczywiście nieaktualnych informacji (w przeciwnym razie należy zainstalować szablon {{ rq | update }} lub jego odpowiedniki).
 9. są zawarte w co najmniej jednej istniejącej kategorii tematycznej lub zawierają szablon {{ rq | temat }} (zobacz wymagania dotyczące działań patrolowania poniżej).

Spełnienie następujących kryteriów jest pożądane, ale nie wymagane :

 1. Brak błędów ortograficznych , interpunkcyjnych i stylistycznych w artykule, obecność wikifikacji .
 2. Formatowanie artykułu zgodnie z podstawowymi zasadami formatowania .
 3. Poprawne linkowanie artykułu do elementu na Wikidanych .
 4. Zgodność z kryteriami istotności , w przeciwnym razie pożądane jest ujawnienie szablonów ( {{ znaczenie }} , {{ rq | notability }} , {{ db-nn }} ).

Wymagania dotyczące kategorii

↱
 • Wiceprezes: PATK

Wymagania dotyczące patrolowanych wersji kategorii są takie same, jak dla patrolowanych wersji artykułów , przy czym patrolowanie dotyczy tylko nazwy i opisu kategorii oraz wskazania jej kategorii nadrzędnych.

Koniecznie

 • Obecność kategorii rodzicielskich.

Pożądany

Wymagania dotyczące szablonu

↱
 • Wiceprezes: PATSZ

Strona szablonu musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące wersji artykułów patrolowanych . Ponadto należy przestrzegać następujących kryteriów:

Obowiązkowe wymagania

Pożądane wymagania

 • Kategorie szablonów muszą być zawarte w tagach <noinclude> </noinclude>.
 • Jeśli szablon zawiera dokumentację dłuższą niż 1-2 zdania, powinien być sformatowany przy użyciu szablonu {{ doc }} , w przeciwnym razie możesz po prostu opisać funkcje szablonu w jego kodzie.

Wymagania dotyczące modułów

↱
 • Wiceprezes: PATM

Obowiązkowe wymagania

Wymagania dotyczące plików

↱
 • wiceprezes: PATF

Plik i jego opis muszą spełniać odpowiednie wymagania dla patrolowanych wersji artykułów . Ponadto należy przestrzegać następujących kryteriów:

 1. Plik musi być objęty licencją — albo wolny, albo spełniać kryteria dozwolonego użytku .
 2. W przypadku pliku niewolnego opis musi zawierać uzasadnienie dozwolonego użytku (na przykład za pomocą odpowiednich szablonów {{ Obrazek }} i {{ Uzasadnienie dozwolonego użytku }} ).

Jeśli plik posiada wolną licencję, wskazane jest (ale nie konieczne) wskazanie możliwości przeniesienia go do Wikimedia Commons (w tym celu użyj szablonu {{ To Wikimedia Commons }} lub {{ Transfer to Wikimedia Commons }}, jeśli to możliwe z parametrem „kategoria”).

Wymagania dotyczące portalu

↱
 • Wiceprezes: PATP

Wymagania dla patrolowanych wersji portali są takie same jak wymagania dla artykułów z następującymi zmianami:

Obowiązkowe wymagania

 • Strona główna portalu dla jego patrolu musi znajdować się co najmniej w kategorii " Portale w porządku alfabetycznym ".
 • Oczywiście niewolne pliki (których brak wolności jest oczywisty lub bardzo prawdopodobny bez patrzenia na opis pliku) nie powinny być używane na patrolowanej stronie.

Zalecane wymagania

Wymagania dotyczące działań patrolowania

↱
 • Wiceprezes: TRACKDEPA
 • Wiceprezes: TDP
 • Niedozwolone jest, bez uprzedniego konsensusu w dyskusji nad stroną, oznaczenie „patrolowanym” na wersji strony, która jest taka sama lub zbliżona do tej, z którą ten znak został usunięty przez innego patrolującego, chyba że został on pozbawiony status patrolowania (pod warunkiem, że redaktor, który zaznacza , wie lub powinien był wiedzieć o poprzednim wycofaniu).
 • W przypadku poważnych wątpliwości wskazane jest zgłoszenie artykułu do dyskusji w specjalnym dziale forum patrolowego .
 • Wystarczy wyświetlić nie całą stronę, a jedynie różnicę między najnowszą wersją a poprzednią patrolowaną (redaktor może nie odpowiadać za zawartość wcześniejszej wersji strony patrolowanej przez innego użytkownika). Zachęcamy do ponownego przeglądania całej strony. Sprawdzając fragment strony (w porównaniu z poprzednią patrolowaną wersją) należy liczyć się z możliwością poważnego zdezaktualizowania się informacji.
 • Jeśli strona nie była wcześniej patrolowana, należy przejrzeć całą historię jej edycji, aby znaleźć (i wyeliminować) zmiany, które mogą stanowić wandalizm lub naruszenie praw autorskich (poszukiwania można przeprowadzić na podstawie komentarzy do edycji oraz nazwisk autorów te zmiany; przeglądanie wszystkich poprawek pośrednich nie jest koniecznych). Jeśli różnica w stosunku do poprzedniej wersji patrolowanej jest wystarczająco duża, zaleca się przejrzenie historii zmian po poprzedniej wersji patrolowanej w ten sam sposób.
 • Jeśli nie jest możliwe szybkie skorygowanie niezgodności strony z pełną listą wymagań minimalnych oraz pod warunkiem, że istniejące niedociągnięcia nie są krytyczne (nie prowadzą do konieczności szybkiego usunięcia strony ), należy zainstalować szablony o zauważonych niedociągnięciach na nim (na przykład {{ rq }} itd.), a następnie oznacz wynikową wersję jako patrolowaną.
 • Jeśli strona nie może zostać usunięta, ale wymaga poważnego ulepszenia, należy na niej zainstalować szablon {{ rq }} z parametrem topic wskazującym ogólny obszar wiedzy, do którego należy strona (np. {{rq | wikify | style | topic=биология}} , zobacz dokumentację szablonu, aby uzyskać pełną listę obszarów specjalizacji).

Wersja domyślna

↱
 • Wiceprezes: Stabilizacja

Ogólnie rzecz biorąc, czytelnikom zawsze pokazywana jest najnowsza wersja strony.

Pod pewnymi warunkami administratorzy mają prawo włączyć tryb stabilizacji strony. Jednocześnie dla niezarejestrowanych i nowych uczestników wyświetlana jest ostatnia patrolowana wersja (jest to tak zwana strona stabilna w interfejsie do patrolowania), a dla automatycznie potwierdzonych najnowsza. Można to zrobić, jeśli strona jest systematycznie niszczona lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że może się to zdarzyć (ze względu na duże zainteresowanie publiczne tematem strony, powagę opisanego problemu itp.). Praktyką stało się zapobiegawcze ustanawianie reżimu stabilizacyjnego dla wyrobów, które uzyskały status dobrych lub wybranych w ramach projektu Jakość .

Taki środek ma na celu wyłącznie ochronę czytelnika (i autorytetu Wikipedii) przed skutkami wandalizmu , jednocześnie pozwalając współtwórcom na dalszą pracę nad stroną. Stosowanie trybu stabilizacji w celu zapewnienia przewagi jednej ze stron w przypadku wojny edycyjnej jest surowo zabronione (jeśli patrole uczestniczą w wojnie edycyjnej, zmiana treści strony, ominięcie zasady o punkcie neutralnym poglądów i konsensusu , podlegają pozbawieniu statusu, co szerzej opisano poniżej ) ...

Zobacz także listę ustabilizowanych stron i Wikipedię: Stabilizacja / Podsumowanie .

Flaga patrolowa

Członek z flagą „wersja patrolowana” ( editor ) może zaznaczyć i odznaczyć pole wyboru „wersja patrolowana” i ma dostęp do wymaganych stron serwisowych. Aktualna lista patrolujących .

Zdobycie flagi patrolowania

↱
 • wiceprezes: FLAGA PAT +

Flaga patrolowania może zostać przypisana wszystkim aktywnym zarejestrowanym członkom, którzy znają i rozumieją wymagania dotyczące artykułów patrolowanych oraz są zaznajomieni z regułami Wikipedii, z których wynikają te wymagania.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:

 • Co najmniej 1 miesiąc doświadczenia i co najmniej 100 edycji w przestrzeni artykułu (nie powinno być oczywistych "cheatów").
 • Uczestnikowi nie wolno dokonywać zmian, które w oczywisty sposób naruszałyby wymagania dotyczące wersji patrolowanych (co najmniej z poprzednich 1-2 miesięcy), a także dopuszczałyby się rażących naruszeń innych zasad Wikipedii.
 • Współtwórca musi również mieć istotny wkład, który wykaże jego zrozumienie wymagań dotyczących wersji patrolowanych oraz zdolność do krytycznej oceny zmian wprowadzonych przez innych współtwórców; w razie wątpliwości powinien to pokazać podczas dyskusji.

Przypisanie flagi odbywa się poprzez złożenie wniosku, omówienie go i podjęcie decyzji. Możliwe jest również przypisanie flagi w szczególnych przypadkach i w kolejności wskazanej poniżej. Czynności związane ze złożeniem, omówieniem i podjęciem decyzji w sprawie wniosku są przeprowadzane na stronie VP: Wnioski o status patrolowania .

Złożenie wniosku

Kwalifikowany członek Wikipedii przesyła zgłoszenie zgodnie z instrukcjami podanymi na powyższej stronie . Zgłoszenie może złożyć osoba trzecia, w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie zgody kandydata.

Dyskusja

Podczas dyskusji nad zgłoszeniem uczestnicy Wikipedii mogą wyrazić uzasadnione opinie na temat możliwości przypisania flagi, a także zadawać kandydatowi pytania.

Podejmowanie decyzji i kolejne kroki

Flagę uczestnika patrolującego nadaje każdy administrator, jeżeli od złożenia wniosku minęły trzy dni, a ani administrator, ani uczestnicy dyskusji nie uznali kandydatury za niezgodną z wymogami określonymi powyżej w niniejszym paragrafie. Jeżeli status nie został nadany, zaleca się ponowne zgłoszenie nie wcześniej niż miesiąc po zamknięciu dyskusji.

Przypadki specjalne

Administratorzy mają prawo do otrzymania flagi patrolującej bez dodatkowej dyskusji (w tym mogą przypisać ją sobie), chyba że zostali jej wcześniej pozbawieni w związku z naruszeniem tych zasad.

Możliwe jest również automatyczne nadanie statusu patrolowania uczestnikom aktywnym spełniającym powyższe wymogi formalne z pięciokrotnym marginesem, bez próśb z ich strony, ale za ich wyraźną zgodą na otrzymanie flagi i przestrzeganie tych zasad oraz w przypadku braku wyraźnych sprzeciwów ze społeczności.

Usunięcie flagi patrolowania

↱
 • wiceprezes: PAT-FLAGA-

Usunięcie flagi patrolowania z uczestnika [2] jest dokonywane przez administratora na uzasadnione żądanie dowolnego uczestnika na stronie Wikipedii: Wnioski o usunięcie flag przy wielokrotnym wykonywaniu następujących czynności:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах