Ukraińcy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ukraińcy
Nowoczesne imię własne ukraiński [1]
Obfitość i obszar
Razem: ok. 45 milionów ludzi
Opis
Język ukraiński [42] [43] [44]
Religia Chrześcijaństwo (głównie prawosławie , także katolicyzm , grekokatolicyzm i nieco protestantyzm )
Zawarte w Słowianie wschodni
Pokrewne narody Białorusini , Rosjanie , Rusini
Początek Słowianie
Logo Wikimedia Commons Pliki multimedialne w Wikimedia Commons

Ukraińcy [45] [46] ( Ukraińscy Ukraińcy ) - ludność wschodniosłowiańska zamieszkująca głównie Ukrainę , a także liczne diaspory w Rosji , USA , Kanadzie i innych krajach .

Wśród ludów słowiańskich jest trzecim co do wielkości po Rosjanach i Polakach . Polesia grupy etnograficzne ( Poleshchuk ) oraz szereg zachodnich ukraińskich grup etnograficznych ( Bojków , Hucułów , ukraiński Łemków ) należą również do Ukraińców. Obywatele Ukrainy nazywani są także Ukraińcami.

Etnonim

Rus, Rusini

W średniowiecznych dokumentach Rusi Kijowskiej jako etnonim dla Słowian Wschodnich – przodków Ukraińców, Rosjan i Białorusinów używano etnonim „ Rus ”, który z kolei według jednej z hipotez ma pochodzenie Waregów [47]. ] ; dla jednego przedstawiciela etnosu – „rusińskiego”. Termin ten pojawia się po raz pierwszy w Opowieści o minionych latach w części kontraktów między Olegiem a Grekami w 911 (wspomniany 7 razy) i Igorem w 945 (wspomniany 6 razy). Na liście „ Słowa o kampanii Igora ” (opublikowanej w 1800 r.) znajduje się również poetycki etnonim „ Rusichi (Rusitsi)”.

Etnonim „rusiński” pojawia się później, w XIII-XVIII wieku. [48] , w dokumentach litewskich, polskich i moskiewskich jako nazewnictwo mieszkańców ziem wschodniosłowiańskich. Liczba mnoga „Rusini” zamiast tradycyjnej formy „Rus” została po raz pierwszy odnotowana w 1501 r. w statucie województwa bełskiego ( Wołyń ) [49] . Powszechna nazwa dla mieszkańców Rosji, która miała znaki etnonimowe, w jej średniowiecznych źródłach to „naród rosyjski”, „lud Rusi”. W średniowieczu, szczególnie aktywnie w XVI-XVII wieku, na terenie Siczy Zaporoskiej i Hetmanatu do języka, wiary, a także narodowości żyjących ludzi stosowano określenie „rosyjski”, „ruska”. na tych terytoriach.

Najnowsze użycie etnonimu „Rusini” w źródłach hetmanatu znajdujemy w 1728 r. w dramacie „Łaska Boża”, wystawionym w Kijowie z okazji 80. rocznicy powstania Chmielnickiego i na cześć wstąpienia hetmana urząd Daniela Apostoła . Jeszcze w latach 50. XIX wieku używali tu kobzarowie etnonim „Rusini”. Duma nagrana z kobzara Andrey Shut z obwodu czernihowskiego mówi: „No to my jesteśmy hetmanem Chmielnickim, Rusinami”. Tak więc etnonim „Rusini” był używany we wschodniej Ukrainie wśród ludu znacznie dłużej niż wspomniany (1728), ponieważ księgi kościelne i oficjalne innowacje (takie jak Małorusi , Małoruscy ) nie zostały od razu dostrzeżone.

Na ziemiach prawobrzeżnej Ukrainy przyłączonej do Imperium Rosyjskiego etnonim „Rusini” stopniowo zanikał. Tak więc w latach 60. XIX wieku był szeroko stosowany na Podolu , przyłączonym do Rosji pod koniec XVIII wieku. W szczególności w Winnicy jest on odnotowany w zbiorze przysłów Matveya Nomisa oraz w zebranych tam opowieściach ludowych. Używa go również Podolyan Stepan Rudansky . Zarejestrowany w małoruskich prowincjach i Królestwie Polskim Cesarstwa Rosyjskiego podczas pierwszego ogólnorosyjskiego spisu powszechnego z 1897 r .

Rusini w Austro-Węgrzech

Ukraińcy z regionu zachodniego ( Zakarpacie , Bukowina , Galicja ), który wchodził w skład Austro-Węgier , a także mieszkańcy Wołynia i Chołmszczyny Imperium Rosyjskiego nazywali siebie „Ruskami” lub „Rusinami”. Polacy nazywali ich także [50] , etnonim „Rusini” był używany do połowy XX wieku[51] . Część ludności Zakarpacia i wschodnich regionów SłowacjiŁemkowszczyzny , a także Rusini z Wojwodiny i Panonii oraz w mniejszym stopniu Węgry i Rumunia używają obecnie nazwy „Rusini”, natomiast część ta grupa etniczna upiera się przy przynależności do innego narodu niż naród ukraiński - Rusinów ( Łemków ) [52] [53] .

Rosjanie, Mali Rosjanie, Mali Rosjanie

Począwszy od lat 80. XVI wieku wśród galicyjskiej społeczności prawosławnej i lwowskiego Bractwa Wniebowzięcia NMP, w przeciwieństwie do konstrukcji zachodniocentrycznych (" Ruthenes " i " Roxolans "), istniała tendencja do nazywania Rosji w sposób dobitnie grecko-bizantyński - Rosją ( s) , a jej mieszkańcy, odpowiednio, Rosjanie lub Rosjanie[54] . Tradycja ta, która w tym czasie zakorzeniła się już w Rosji księstwa moskiewskiego, rozprzestrzeniła się od Galicji po Naddnieprz kijowski, ale w samej Galicji została następnie wyparta pod wpływem Polaków. Aby skonkretyzować i odróżnić prawosławne ziemie Rzeczypospolitej od posiadłości cara, w pismach wielu galicyjskich i kijowskich przywódców duchowych, takich jak Jan Wiszeński , Hiob Borecki , Zakhariya Kopystensky czy Innokenty Gizel , wykorzystano termin Mała Ruś , czyli Mała Ruś , wywodzący się z wcześniejszej tradycji bizantyjskiej, rozróżniający Małą Ruś i Wielką Ruś [55] . Pod wpływem duchowieństwa kijowskiego od czasów cara Aleksieja Michajłowicza do początku XX w. w Imperium Rosyjskim posługiwano się pojęciem Małorusi , Małorusi , Małorusi (patrz Tożsamość Małorusi ). czas zaczął być uważany za jedną z narodowości rosyjskich obok Wielkorusów (Wielkorusów) i Białorusinów [56 ] . Jednocześnie dostrzeżono specyfikę Małorusów w antropologii, wyglądzie, życiu codziennym i obyczajach [56] , a obecność cech językowych w populacji tych terenów notowano już od XIV wieku [56] .

Pochodzenie i dystrybucja słowa „Ukraińcy”

Według wersji głównej, rozpowszechnionej w środowisku akademickim (w tym na samej Ukrainie), etnonim ukraiński i nazwa Ukraina są etymologicznie związane ze staroruskim słowem oukraina (pogranicze, pogranicze) [57] [58] [59] [60 ] . Do XVIII w. pojęcie to i jego pochodna „ Ukraińcy ” nie miały w Rosji znaczenia etnicznego i były używane w odniesieniu do ziem granicznych oraz ludzi na nich żyjących lub służących [61] .

We wczesnym okresie jej funkcjonowania (od połowy XIV do połowy XV wieku) w języku biznesowym urzędu Wielkich Książąt Litewskichzachodnio-rosyjskim języku pisanym – używa się słowa „Ukraina” na oznaczenie ziem graniczących ze Stepem [62] [63] , a okolicznych mieszkańców nazywa się „Ukraińcami” lub „ukraińcami” [64] . W tym czasie pojęcie „Ukraina” mogło zostać rozszerzone na całe południe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W liście z 1500 roku do chana krymskiego Mengli-Gereja Wielki Książę Litewski nazywa ziemie kijowską, wołyńską i podolską „naszymi Ukraińcami” [65] , dobrodziejstwa takich zamków „na Ukrainie” [66] .

Na terenie Rzeczypospolitej nazwa ta została ustalona jako nazwa własna dla południowo-wschodnich granic państwa (patrz południowo-zachodnia Rosja ), graniczących od południa ze światem koczowniczym ( Dzikie Pole ). Termin „Ukraińca” w odniesieniu do współczesnej Ukrainy początkowo oznaczał tylko mieszkańców wschodniej części tego terytorium [59] , następnie rozprzestrzenił się na „całe terytorium, które dawniej nazywano małoruskim[57] . W XVI-XVII w. słowo „Ukraińcy” było używane przez Polaków w jego specyficznym znaczeniu - tak określano polską szlachtę i pachołki z Kresów Wschodnich. Pierwsza pisemna wzmianka o określeniu „Ukraińcy” pochodzi z 1596 r. w związku z powstaniem Naliwajków . Używany jest przez hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego jako imię polskich knechtów, którzy dokonali masakry Kozaków i ich rodzin po bitwie sołonickiej [67] . Jak pisze historyk Fiodor Gaida, Polacy nigdy nie rozciągnęli tego terminu na ludność staroruską (wschodniosłowiańską) Ukrainy, z wyjątkiem osobistych przezwisk [68] , a od połowy XVII w. z języka polskiego zniknęło określenie „ukraiński”. dokumenty.

Po powstaniu Chmielnickiego i pojawieniu się hetmanatu, wśród ludności wschodniosłowiańskiej samej południowo-zachodniej Rosji, do całego jej (zmieniającego się w czasie) terytorium zaczęto stosować dawny termin Ukraina. W 1657 r. w liście do Iwana Wyhowskiego z Wołynia po raz pierwszy użyto terminu „Ukraińcy” jako bliski etnonim . Od lat 70. XVII w. coraz częściej używa się wyrażenia „naród ukraiński”, ale jest ono ograniczone, zgodnie z ówczesnymi granicami politycznymi, do prawosławnej ludności Lewobrzeża , podczas gdy dla całej przestrzeni etnicznej tylko ja. -nazwy "Rusi", "Rusini", "Rusini" nadal były używane [ 69] .

W północno-wschodniej Rosji , a później w całym rosyjskim królestwie , nazwę „Ukraina” stosowano do najróżniejszych regionów przygranicznych („Oka Ukraina”, „Ukraina Pskowa”, „Ukraina Syberyjska”, „Ukraina Słobodskaja”). Od drugiej połowy XVII w. poddani moskiewscy także sporadycznie zaczynają używać terminu granicznego „ Ukraińcy ” w odniesieniu do kozaków małoruskich (w szczególności robił to Jurij Kriżanicz ) [70] . Później termin „Ukraińcy” pojawiał się okresowo w twórczości literackiej Rosji, miał jednak charakter niesystematyczny i odnosił się tylko do mieszkańców hetmańskiej Ukrainy, a nie do całej przestrzeni etnicznej. W pracach Tarasa Szewczenki termin „Ukraińcy” jest całkowicie nieobecny [71] . Ukazuje się i popularyzuje od drugiej połowy XIX wieku. W ramach wczesnosowieckiej ideologii i politykirdzenności [72] określenie „Mali Rosjanie” zostało uznane za „szowinistyczne” [73] [74] i zniesione.

Niektórzy ukraińscy lingwiści i historycy (na przykład Witalij Sklarenko , Grzegorz Piwtorak , Fedor Szewczenko zaproponowali alternatywną wersję pochodzenia nazwy kraju, a zatem narodu. Autorzy ci uważają, że nazwa Ukraina pierwotnie oznaczała po prostu „kraj” (podobnie jak brzeg, ukr. krajina) a także „dziedzictwo”, „niepodległe księstwo”, „ziemia zamieszkana przez własnych ludzi”, a jednocześnie określenia „ukraina” i „przedmieścia” zawsze wyraźnie różniły się znaczeniem [75] [76] [77] A. Gaida poddaje popularyzatorów tej wersji krytyce metodologicznej i oskarża ich o celowe mitologizowanie [78] .

Rosyjska mapa Europy, wydana w 1907 roku, na której ludność dzisiejszej Ukrainy nazywana jest: „Malorusami lub Rusinami”
Polska mapa Europy, wydanie z 1927 r., na której ludność dzisiejszej Ukrainy nazywana jest: Rusini „Rusini”

Sytuacja w Galicji i Zakarpaciu

Na ziemiach Ukrainy Zachodniej od czasów księstwa galicyjsko-wołyńskiego i do niedawna nieprzerwanie używano jako własnego nazwiska etnonim „ Rusini ”, który w dobie przynależności do Austro-Węgier oficjalnie brzmiał jak „Rusini”. ( niemiecki: Ruthenen ).

Według spisu z 1900 r. w Austro-Węgrzech Rusinami uważało się około 3 mln osób, co stanowiło prawie 90% ludności terytorium współczesnej zachodniej Ukrainy [79] . Obydwa międzywojenne spisy ludności na Wołyniu, Galicji i Zakarpaciu również odnotowały rozpowszechnienie się samonazwyRusini ”.

„Ukraińcy” jako alloetnonim w stosunku do ludności ukraińskiej w Austro-Węgrzech jest terminem stosunkowo późnym; tak, na przykład, w swoim gabinecie, profesor na Uniwersytecie w Wiedniu , Karl Voselka [de] na populacji Cisleitan i Transleitan części Austro-Węgier, pisze:

w Magyar rutén, imię własne - Rusini, od początku XX wieku - Ukraińcy

Legitymacja nauczyciela greckokatolickiego z miasta Sambor w szkole w RP w latach 1918-1939 . Kolumna narodowość ( polska narodowość ) wskazuje „ukraiński” ( polska ukraińska ) aw nawiasie „ruska”, czyli „rusiński” ( polska ruska )

W Rzeczypospolitej (1918-1939) w stosunku do ludności ukraińskiej stosowano równolegle dwa etnonimy : etnonim „Ukraińcy” ( pol. Ukraińcy ) był z reguły używany w dokumentacji i publikacjach w języku ukraińskim oraz „Rusini” ( pol. rusiny ) - w polskich dokumentach i publikacjach [80] [81] .

Расселение и численность

Украинцы населяют центрально-восточные регионы Европы, примыкающие территориально к Чёрному и Азовскому морям , соседствуя здесь с группой других народов. Этническая территория украинцев является смежной по отношению к этнической территории русских в её юго-западной части. Этническая граница между территориями двух близкородственных народов в условиях СССР была приближена к межреспубликанской границе (между УССР и РСФСР ). Современная этническая территория украинцев близка к государственной территории Украины (национальной украинской территории), но не совпадает с ней полностью [82] .

Этническая территория украинцев в швейцарском этнографическом атласе 1918 года

Историческое развитие украинской этнической территории

Очертания и площадь этнической территории украинцев с течением времени изменялись в зависимости от конкретных исторических обстоятельств. В степной и лесостепной полосах Украины этническое украинское население под давлением кочевых народов не один раз радикально уменьшалось и даже полностью исчезало, после чего через некоторое время выходцы из северных и западных украинских земель вновь селились здесь. Степные черноморско-азовские земли были окончательно заселены украинцами лишь в ХVІІІ—ХІХ вв.

Переселение и компактное расселение украинцев на соседних к украинской этнической территории (Поволжье, Северный Кавказ, Молдавия, Добруджа, Сербия) и на весьма отдалённых (Казахстан, Южная Сибирь, Дальний Восток, Канада, США, Аргентина, Бразилия) землях привело к образованию большого количества этнических островов (анклавов) разной площади и конфигурации. Дисперсная (рассеянная) форма расселения украинцев препятствовала воспроизводству украинской этнической самобытности и содействовала их этнической ассимиляции.

Распространение украинского языка («малороссийского наречия») на юго-западе Российской империи согласно переписи 1897 г. и украинцев в Австро-Венгрии

В ХІХ в. и почти до середины XX в. украинская этническая территория выходила далеко за пределы современной территории Украины, охватывая некоторые районы современных государственных территорий Белоруссии, Российской Федерации, Молдавии, Румынии, Словакии и Польши. Украинская этническая территория на время создания Украинской Народной Республики (1917 г.) и последующей борьбы за её независимость, по оценке одного из основоположников украинской географии С.Рудницкого, составляла от 905 тыс. км.² до 1056 тыс. км.² с населением 51,2 −53,9 млн жителей и удельным весом этнических украинцев 71,3-71,7 %. Другой украинский географ, В.Кубиевич (Кубийович), оценивал площадь украинской этнической территории на 1933 г. (без учёта последствий массового голода 1932—1933 гг) в 932 тыс. км², в том числе 728,5 тыс. км² составляла сплошная украинская этническая территория, 203,6 — смешанная [83] [84] .

Современное состояние украинской этнической территории

Украинская этническая территория является второй по величине в Европе после русской этнической территории, охватывая около 600 тыс. км² и простираясь примерно на 1400 км с запада на восток широкой полосой (от 300 до 700 км).

В приграничных районах Украины, на Крымском полуострове [комм. 1] , а также в ряде приграничных районов сопредельных с Украиной государств имеются территории со смешанной этнической структурой населения.

Украинская этническая территория граничит с этническими территориями русских, белорусов, поляков, словаков, венгров, румын, молдаван и с этническими анклавами болгар и гагаузов (между украинской и молдавской этническими территориями).

Большая часть украинской этнической территории имеет моноэтнический состав населения, где украинцы составляют более 80 %. Такие территории явно преобладают в 22 областях Украины. В Луганской области [комм. 2] они составляют около половины территории, в Донецкой [комм. 3] — до 1/4. На Крымском полуострове [комм. 1] моноэтничность территории (русская, украинская, крымскотатарская) наблюдается сегодня только как локальное явление, на ограниченных участках. Тенденция увеличения доли крымскотатарского населения, депортированного в середине XX в., на большей части территории Крыма [комм. 1] является определяющей (с 1988 г.).

Этнические группы венгров, румын, болгар, греков, расселённые в пределах национальной украинской территории, имеют достаточную социальную инфраструктуру для самовоспроизводства, а русских — для расширенного воспроизводства этничности (этнического самосознания, языка, культуры и пр) [85] .

Численность

На 1 января 2015 года насчитывается 40 874 840 украинцев (по методике Брук С. И. ), проживающих в:

Этническая история

Женский национальный костюм, центральная Украина

Этногенез украинцев происходил на территории Среднего Поднепровья, Поднестровья и Полесья [86] . По этногенезу украинцев существуют различные концепции. Одна из них рассматривает украинцев как происходящих от единой древнерусской народности , процесс распада которой согласно Борису Флоре продлился вплоть до Нового времени [87] . В национальной украинской исторической школе популярностью пользуется раннесредневековая концепция, создателем которой считается Михаил Грушевский . По его версии, украинцы происходят от антов , населявших лесостепи Украины в V—VI веках[88] . К разработке концепции присоединились М. Максимович, В. Антонович, Я. Дашкевич, М. Брайчевский, Я. Исаевич, Г. Полторак, В. Баран и др. Концепция опирается на лингвистическую базу, созданную исследованиями А. Потебни , А. Крымского , И. Огиенко и др.

Наиболее прямые предки украинцев — славянские племена полян , древлян , тиверцев , северян , уличей , волынян ( дулебов ) и белых хорватов наряду с другими племенами вошли в Киевскую Русь (IX—XII вв.), а позднее, после её распада — в Галицко-Волынское княжество (Королевство Руси) (XII—XIV вв.), Переяславское княжество , Киевское княжество , Черниговское княжество . Позднее земли вошли в состав Великого княжества Литовского , затем отошли к Речи Посполитой , а к исходу XVIII века земли нынешней Украины были разделены между Российской и Австрийской империями. Кроме того, Лев Гумилёв утверждал, что в этногенезе украинцев участвовали пришлые в XI веке с востока на территорию Северного Причерноморья тюркские племена половцев [89] .

Начиная с XIV века территория современной Украины оказалась разделённой между Великим княжеством Литовским, Польским и Венгерским королевствами, Молдавским княжеством и Золотой Ордой (в XV веке в Северном Причерноморье обособилось от Орды Крымское ханство , перешедшее под власть Османской империи ). Немалую роль в истории украинцев сыграло казачество и созданное им в нижнем течении Днепра административно-военное образование XVI—XVIII вв. Запорожская Сечь .

В XVII веке важным моментом этнической истории населения современной Украины были дальнейшее развитие ремесла и торговли , в частности, в городах, пользовавшихся магдебургским правом , ремесленники в которых были объединены в цеха со своим уставом и внутренним самоуправлением. Ещё более важным моментом в этнической истории стало создание в результате освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого казачьего государства — Гетманщины . В 1654 году значительная часть украинских земель вместе с Киевом добровольно переходит под протекторат царя Российского — Алексея Михайловича , а к исходу XVIII века, после Третьего раздела Речи Посполитой , вне территории Российской империи оказывается лишь Галичина со Львовом , отошедшая к Австро-Венгрии , а также Закарпатье и Буковина .

В XVIII веке на территории современной Украины уже имеется развитая по меркам своего времени система светского образования, включающая многие сотни начальных «полковых» школ, коллегиумы и академии (в Киеве , Харькове и Чернигове ).

В XVII веке произошло перемещение значительных групп крестьян и казаков из находившегося в составе Речи Посполитой Правобережья, а также из Поднепровья на восток и юго-восток, освоение ими на территории Русского царства пустующих степных земель и образование Слобожанщины , а затем — с падением Крымского ханства — и Новороссии . Согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., представители малорусской языковой группы русского языка (по формулировке переписи[90] ) численно доминировали на всей украинской (в нынешних границах Украины) территории Российской империи, за исключением Одессы [91] , других крупных городов (кроме Полтавы), Южной Бессарабии (Буджака) и Крыма .

« Девушка с Подолья », Фото: В. А. Тропинина , 1821 год

Со времён православных полемистов — противников унии начала формироваться малороссийская самоидентификация , просуществовавшая до начала 1920-х и ставшая одной из главных характеристик идентичности Украины [92] . Со второй половины XIX века с ней начала соперничать украинская национальная идея ( украинство ), зародившаяся на Надднепрянщине, но получившая особо бурное развитие на территории австро-венгерской Галиции . Характерным отличием последней является отрицание каких-либо культурных и этнических связей с Россией, а также политическая ориентация на Запад [93] . Советско-украинская идентичность впитала элементы обеих концепций, переняв терминологию украинства и его взгляды на статус Малороссии в Российской империи, однако сохранив тезис о единстве с Россией как основной определяющей черты исторического развития Украины. После обретения Украиной независимости, в интересах строительства отдельного государства и нации предпочтение отдаётся украинской национальной идее.

Исследования генетической структуры

Данные по изучению NRY-полиморфизма

Изучение распределения молекулярных маркеров среди популяции украинцев имеет важное значение как для изучения происхождения и миграций восточных славян , так и для изучения популяций Европы в целом.

Украинский генофонд включает в себя следующие Y-гаплогруппы, в порядке наиболее распространенных [94] [95] [96] [97] [97] [98] [99] [99] [100] :

Почти все R1a украинцы владеют гаплогруппой R1a-Z282; R1a-Z282 был обнаружен значительно только в Восточной Европе (и Норвегии).

Украинцы в Черновицкой области имеют более высокий процент I2a по сравнению с R1a, что типично для Балканского региона, но меньший процент, чем русские, из гаплогруппы N1c1, обнаруженной среди финских, балтийских и сибирских популяций, и также меньше R1b, чем у западных славян. Черновицкая область является единственным регионом на Украине, где гаплогруппа I2a встречается чаще, чем R1a.

По распределению гаплогрупп генетический паттерн украинцев наиболее близок к белорусскому. Наличие линии N1c объясняется вкладом ассимилированных уральских племен (возможно, прошедших более одной ассимиляции).

По результатам проведённых исследований NRY-полиморфизма, изучения мтДНК и аутосомных маркеров четырёх популяций украинцев (поделённых на западных, подольских, днепровских и восточных украинцев) получены следующие результаты. Изучен внутрипопуляционный и межпопуляционный полиморфизм украинцев. Отмечено, что данные, полученные при изучении генетической близости по NRY-маркерам, в высокой степени соответствуют данным по географической и лингвистической близости с остальными народами Европы, в отличие от данных по мтДНК-маркерам и аутосомным маркерам, по которым отмечен низкий уровень соответствия с географическими и лингвистическими данными, при этом уровень NRY-полиморфизма украинцев в полтора раза выше чем мтДНК-полиморфизма на внутрипопуляционном уровне, уровень NRY-полиморфизма на межпопуляционном уровне в 20-25 раз больше, чем уровень мтДНК-полиморфизма.

В результате изучения NRY-полиморфизма украинцев были выявлены 19 гаплогрупп — C3(×C3c), E1, E3b1, E3b3, G2, I(×I1a,I1b,I1c), I1a, I1b, I1c, J1, J2(×J2f), J2f, K2, N2, N3, Q, R1(×R1a,R1b3), R1a и R1b3, при этом наиболее часто встречающимися были гаплогруппы R1a, I1b, E3b1, N3, I1a. Доминирующей гаплогруппой Y-хромосомы (то есть комбинацией аллелей генов , дислоцированных на Y-хромосоме, имеющих общее происхождение от единого общего предка) протестированных украинцев является гаплогруппа R1a — около 54 % [101] [102] . Эта гаплогруппа является подгруппой гаплогруппы R , наиболее распространённой на территории всей современной Европы. Гаплогруппа R1a доминирует в Восточной Европе и характерна (среди крупных народов) для поляков (56 %), русских (от 34 до 55 %) [103] . Украинцы также имеют сравнительно высокую частоту гаплогруппы I2 [104] (старая номенклатура I1b + I1c), ныне имеющая максимальные частоты на центральных Балканах — подгруппы гаплогруппы I , встречающейся у 1/5 всех европейцев и почти не встречающейся вне Европы — у современных украинцев она встречается с частотой 24 % [105] . Частота гаплогруппы E1b1b1 (E3b) , распространённой на территории Средиземноморья и Северной Африки [106] , — 7 % [107] . Y-хромосомные гаплогруппы R1a, I1b (I2a), E3b1, N3 (N1a1), I1a охватывают 87 % украинцев [108] .

Данные по изучению мтДНК-полиморфизма

При изучении мтДНК-полиморфизма украинцев были обнаружены 34 гаплогруппы мтДНК: A, C, D, G, H(×H1,H2), H1, H2, HV(×H,pre-V1,pre-V2,V), I, J1, J2, K, M10, N1b, N9a, (pre-HV)1, (pre-HV)2, pre-V1, pre-V2, R(×B,J,pre-HV,R9,T,U) T, U2e, U3, U4, U5a(×U5a1), U5a1(×U5a1a), U5a1a, U5b(×U5b1,U5b2), U5b1, U5b2, U8a, V, W и X2, причём наиболее часто встречающимися у украинцев были: гаплогруппа H(xH1,H2), встречающаяся с частотой в 20 %, гаплогруппы T и H1, встречающиеся с частотой 11-12 %, и гаплогруппа J1 , частота которой в популяции украинцев составляла 8 %. Митохондриальные гаплогруппы H(xH1,H2), T, H1 и J1 охватывают 55 % украинцев [108] .

Гаплогруппа Н характерна в первую очередь для западной Евразии, причём подтип Н1 характерен для северной Европы, гаплогруппы T и J1 характерны для населения Европы и Ближнего Востока. По митохондриальной ДНК украинцы наиболее генетически близки к юго-западным русским, полякам и юго-восточным литовцам, но проявляют сходство и со многими другими, в особенности славяно-, германо-, балтоязычными популяциями Европы [107] .

Антропологическое изучение украинцев

В конце XVIII века украинский этнограф А. Ф. Шафонский описал зональные отличия физического типа украинцев Левобережной Украины. Д. П. Де ля Флиз в середине XIX века определил расовую принадлежность украинцев и обратил внимание на отличие расовых признаков населения северной части Киевской губернии от остального населения. Этнограф П. П. Чубинский тогда же выделил на Правобережной Украине 3 антропологических типа: украинский, галицко-подольский и волынский, которые различались между собой ростом и, частично, цветом волос и глаз [109] .

Активное антропологическое изучение украинцев началось во второй половине ХІХ века и осуществлялось в тесной связи с медицинскими, историческими, этнографическими и др. исследованиями. Уже на этапе становления антропологической науки кроме собственно этнических украинцев на территории расселения украинцев исследовались группы евреев, поляков, крымских татар, русских и других народов [110] [111] .

Если расовая принадлежность украинцев на уровне больших рас к европеоидной расе не вызывает сомнений, то при отнесении украинцев к малым расам, антропологическим типам, а также определении антропологической однородности и близости с другими народами в работах различных авторов имеются расхождения. При этом и взгляды антропологов (украинских, русских, польских, немецких, англоязычных), и их интерпретации полученных данных в значительной степени зависят от вненаучных факторов (политических симпатий и приоритетов, идеологических воззрений, исторических схем, этнологических концепций и пр.).

Наиболее известными антропологами, сделавшими весомый вклад в изучение украинцев, являются Фёдор Волков (Вовк) , Василий Дьяченко [uk] , Сергей Сегеда . Фёдор Вовк, сделавший значительный вклад в развитие антропологической науки в Российской империи, считается основателем украинской антропологии. Первые свои исследования он изложил в книге «Антропометрические опыты украинского населения Галичины, Буковины и Венгрии» (Львов, 1908). В результате многолетнего систематического изучения разных территориальных групп украинского этноса он пришёл к выводу (1916) об относительном физическом однообразии украинского народа и принадлежности его к адриатической (динарской, ядранской) расе, охватывающей также южных и часть западных славян. Физические черты, характерные для большинства украинцев, он назвал украинским антропологическим типом. Выводы украинского учёного были неоднозначно восприняты антропологами московской школы, которую возглавлял Дмитрий Анучин , поскольку из них следовало, что украинцы являются отдельным славянским народом, а не «этнографической группой русских» [112] .

Ученики Ф. Вовка И. Раковский (работавший до Второй мировой войны на Западной Украине, а после войны — в США) и С. И. Руденко (в СССР), продолжая изучение украинцев после революции, исходили из результатов, полученных до 1917 года. Они пришли к выводу, что украинский антропологический тип на самом деле состоит из 2 основных антропологических типов, «слившихся в один общий» — адриатического (динарского), который преобладает в южной полосе украинской этнической территории, охватывая 44,5 % украинского населения, и альпийского, который охватывает 22 % украинцев. По мнению исследователей, в формировании антропологического состава украинцев приняли участие представители не менее 6 основных европейских типов.

Ростислав Ендык [uk] , работавший до Второй мировой войны на Западной Украине, а после войны — за пределами СССР, выделил (1949) среди украинцев 4 группы «расовых первней» (вероятно: «расовых основ», «первоначальных рас»), которые в разном соотношении проявлялись в разных частях украинской этнической территории. По его мнению, признаки динарского типа присутствуют во всех 4 расовых первнях, но в наименьшей степени в «нордийском с лёгкой примесью динарского», распространённом на Радомышльщине, Курщине, Волыни и на юге Кубани.

Этноантропологические исследования в УССР в 1930-е годы были прекращены и возобновились лишь в конце 1950-х годов, когда при Институте искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР была создана группа антропологии. В 1956—1963 гг. сотрудниками этой группы была организована антропологическая экспедиция под руководством Василий Дьяченко [uk] . В 1965 году была издана монография Дьяченко «Антропологический состав украинского народа», которая до сих пор остаётся важным фундаментальным исследованием по антропологии украинцев. На этнической украинской территории были выделены 5 антропологических областей: центральноукраинская, карпатская, нижнеднепровско-прутская, валдайская (или деснянская), ильменско-днепровская. Для четырёх из этих антропологических областей (кроме карпатской) Дьяченко нашёл соответствия среди белорусов и русских. В то же время между всеми украинскими антропологическими областями не обнаружено существенных отличий, а средние антропологические показатели у населения всех выделенных областей оказались довольно близкими к показателям населения самой распространённой и многочисленной центральноукраинской области (которая охватывает большинство украинцев).

Украинцы входят в «дунайскую» (днепро-карпатскую [113] , норикскую) группу популяций. Сюда же включаются белорусы , поляки , многие русские (у этих народов преобладает валдайский вариант дунайского типа, характеризуемый несколько большей светлопигментированностью), словенцы , некоторые популяции хорватов, а также немцев, австрийцев и литовцев [114] .

Украинцы, как правило, брахикефальны , в большинстве своём высокорослы, с преобладанием русого цвета волос, причём светлоглазые почти во всех характерных для украинцев антропологических типах (кроме представителей прутского антропологического типа) преобладают над темноглазыми [113] .

Часть несомненно европеоидного населения Украины, а именно Среднего Поднепровья и Левобережья, имеет небольшую примесь, которую связывают с поглощением степного тюркского населения с некоторым монголоидным элементом. Это проявляется в ряде признаков, таких как выступание крыльев носа, поперечный профиль спинки носа, положение ноздрей, профилировка лица, складка верхнего века [115] .

В советское время появились также публикации о вариациях одонтологических признаков среди украинцев, о вариациях дерматоглифических признаков и попарном сопоставлении популяций по методу СТВ, о гематологической типологии украинского народа в связи с вопросами этногенезиса и др. Центры антропологического и генетического исследования украинцев СССР находились в Москве (основной), Ленинграде и Киеве.

С. Сегеда в своих трудах, опубликованных после распада СССР, высказал мнение о том, что украинцы, «занимая промежуточное положение между северными и южными европеоидами, в большей степени тяготеют к последним» [116] .

На уровне малых рас, среди украинцев распространены балтийский , альпийский , динарский и норикский расовые типы. В западных и северных регионах страны распространён также субнордический расовый тип , в южных — понтийский .

Украинская народная одежда разных регионов на почтовых марках ( Слева — западная Украина, посередине — центральная, справа — восточная Украина)

Язык

Украинский язык относится к восточнославянской группе индоевропейской семьи , по глоттохронологическим данным наиболее близок к белорусскому, время разделения украинского и белорусского ~400 лет назад, время разделения древнерусского и общего предка украинского и белорусского в различных работах оценивается от 1200—900 [117] до 500 [118] лет назад.

Письменность на основе кириллицы .

В украинском языке выделяются следующие территориальные диалекты:

Согласно данным официальной Всеукраинской переписи населения 2001 года, на территории Украины для большинства граждан родным является украинский язык : 85,16 % живущих на Украине, указавших свою национальность - украинец, считают своим родным языком украинский, 14,77 % — русский [119] ; доля украинцев по национальности, считающих родным языком украинский, значительно колеблется в зависимости от области проживания — от 99,9 % в Тернопольской области [120] до 40,4 % в Автономной республике Крым .

Для украинцев, проживающих на территории Украины, также характерен украино-русский билингвизм : по данным переписи 2001 г. доля украинцев, кроме родного языка свободно владевших русским, составляла 43,3 %, максимальная доля такой категории была отмечена в Киеве — 58,1 %, минимальная — в Львовской области — 17,7 % [121] . Такой билингвизм имеет черты диглоссии , в которой роль «низкого» языка (L-языка) играл украинский, а «высокого» (H-языка) — русский, вместе с тем в постсоветский период наблюдается тенденция к «возвышению» украинского языка и обретения им статуса H-языка наравне с русским, роль L-языка при этом остаётся за суржиком [122] — продуктом языковой интерференции украинского и русского языков.

По данным опросов, проведённых в период с 1991 по 1994 год Киевским международным институтом социологии (КМИС) , украиноязычных украинцев было тогда около 41 %, русскоязычных украинцев — около 33 %. Дальнейшие опросы, проведённые в период с 1995 по 2007 год, показали, что доля русскоязычных украинцев изменяется мало, колеблясь в пределах нескольких процентов. По данным КМИС на 2008 год лингво-этнический состав взрослого населения Украины включает более 44 % украиноязычных украинцев и около 35 % русскоязычных украинцев [123] .

Традиционная культура

Земледелие

Ярмарка в Ичне. Первая половина XIX в.

Основная традиционная отрасль сельского хозяйства украинцев — пашенное земледелие с преобладанием трёхполья (вместе с тем ещё в XI веке в Карпатах и на Полесье сохранялось подсечно-огневое и переложное). Обрабатывали рожь , пшеницу , ячмень , просо , гречку , овес , коноплю , лён ; с конца XVII векакукурузу , табак , со второй половины XVIII векаподсолнечник , картофель ; из огородных культур — капусту , огурцы , свеклу , редьку , лук и др., арбузы и тыквы (в степных районах), с начала XIX векапомидоры и перец . Для украинцев издавна характерно приусадебное садоводство ( яблони , груши , вишни , сливы , малина , смородина , крыжовник , в меньшей степени абрикосы , черешня , виноград ).

Комплекс традиционных земледельческих орудий состоял из деревянного с железными частями плуга с передком, рала (однозубого и многозубого), мотыги и заступа различных форм, бороны, преимущественно рамочной, и др. В полесских и частично левобережных районах вместо плуга и рала употреблялась соха двух типов: беспередковая (одноконка, Чернигово-Северский вариант) и на колесах (литовка, или полесская). Комплекс орудий уборки состоял из серпа , косы, грабель и вил. Молотили цепом , на юге — также катком и конями , изредка молотильной доской дикань, на открытых токах в поле, в Полесье — в гумно и овин; в северных районах хлеб подсушивался в ригах. Зерно перерабатывалось на водяных и Лодейных (установленных на лодках или плотах) мельницах , а также на ветряках и так называемых тупчаках.

Кухня

Борщ с пампушками

Географические и климатические условия обитания украинского народа были достаточно разнообразны, что позволяло питаться как продуктами растениеводства, так и животноводства. Первые повара появились в Киевской Руси в монастырях и при княжеских дворах, то есть приготовление еды выделилось в отдельную специальность с ярко выраженным необходимым мастерством. Уже в XI столетии в Киево-Печерской лавре среди монахов было несколько поваров. Повара появились также в богатых семьях, где женской половине заниматься готовкой было недосуг.

Вероятно, именно появлению поваров в монастырях Киевской Руси украинская кухня обязана широкому использованию яиц , которые используются не только для приготовления различного рода яичниц и омлетов, но также в религиозной выпечке к праздникам и как добавка в разного рода сладкие мучные, творожные и яично-фруктовые блюда.

Использовалось мясо домашних ( свиней , коров , коз , овец ) и диких ( вепрь , заяц ) животных, мясо птицы ( кур , гусей , уток , голубей , тетеревов , рябчиков ) и рыба ( осётр , угорь , карп , лещ , линь , щука , пескарь , окунь , карась ).

Весьма употребляемым продуктом в украинской кухне служит свиное сало во всех видах. Использование его является чрезвычайно разнообразным. В пищу сало употребляется сырым, солёным, копчёным, жареным и является жировой основой многих блюд преимущественно праздничной кухни. Им шпигуют, как правило, всякое не свиное мясо для придания ему сочности, перетирают с чесноком и солью, получая питательную массу для бутербродов.

Среди растительной пищи первое место испокон веков занимал хлеб , причём как на закваске, так и пресный в виде галушек , пресного хлеба с маком и мёдом . Пшеничный хлеб (укр. «паляниця») выпекался преимущественно к праздникам. В остальные дни главным блюдом на столе был хлеб ржаной или «житній» (от слова «жито», то есть Рожь ). Значение этого слова ещё раз подчеркивает огромную роль ржаного хлеба и самой ржи в жизни, национальной кухне и культуре украинского народа. Из пшеницы также делали не только муку, но и разные крупы, из которых варили кутью . В XI—XII столетии из Азии на Украину завезли гречиху , из которой начали делать муку и крупу. В украинской кухне появились гречаники , гречневые пампушки с чесноком, гречневые галушки с салом и другие блюда. Использовали также пшено , рисXIV века ) и бобовые культуры, такие как горох , фасоль , чечевица , бобы и др.

Излюбленным видом теста у украинцев является пресное, которого существует несколько различных видов, а для кондитерских изделий — песочное .

Морковь , свекла , редька , огурцы , тыква , хрен , укроп , тмин , анис , мята , калган , яблоки , вишни , сливы , клюква , брусника , малина — вот далеко не полный перечень растительности, потребляемой очень широко. Пчелиный мёд играл заметную роль в питании, поскольку сахар на то время отсутствовал. Для приготовления также использовали различные виды животных жиров и растительных масел, уксус и орехи .

Основной горячей пищей были рыбные и мясные отвары с добавлением овощей под общим названием «юшка», которые в русском языке назывались « уха ». Своеобразие украинской кухни выражалось в преимущественном использовании таких продуктов как свекла, свиное сало, пшеничная мука , а также в так называемой комбинированной тепловой обработке большого количества продуктов (украинский борщ — типичный тому пример), когда к свекле добавляют ещё двадцать компонентов, которые оттеняют и развивают её вкус.

Среди старинных украинских напитков — полученные способом естественного брожения мёды , пиво , квасы , узвары . С давних пор на Украине распространено виноделие , изначально в южных областях страны.

Украинцы в филателии

Серия «Народы СССР» (украинцы), почтовая марка СССР 1933 года

В 1933 году в СССР была выпущена этнографическая серия почтовых марок «Народы СССР». Среди них была марка, посвящённая украинцам.

Исторические карты

Комментарии

 1. 1 2 3 С 2014 года Крым находится под контролем РФ .
 2. С 2014 года часть Луганской области находится под контролем непризнанной Луганской Народной Республики .
 3. С 2014 года часть Донецкой области находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики .

Примечания

 1. Украинцы / Институт этнологии и антропологии РАН. - М.: Наука, 2000. - 535 с. ISBN 5-02-008669-X
 2. Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык . Государственный комитет статистики Украины.
 3. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года , проведённой до произошедшей в 2014 году утраты Украиной контроля над территориями АР Крым и Севастополя с их фактическим присоединением к России. Численность украинцев в данных регионах по результатам переписи 2001 года составила соответственно 492 227 и 84 420 человек
 4. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
 5. Всероссийская перепись населения 2010. Национальный состав населения РФ 2010
 6. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года , проведённой до произошедшего в 2014 году фактического присоединения территорий Республики Крым и Севастополя к России. Численность украинцев в данных субъектах по результатам крымской переписи 2014 года составила соответственно 291 603 и 52 912 человек.
 7. канадцы, указавшие единственное этническое происхождение или дополнение к другому этническому происхождению по переписи 2011 г.
 8. 2011 National Household Survey: Data tables
 9. Khrystyna Hudyma. Ukrainian language in Canada: From prosperity to extinction? // Working Papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria 21, 181–189
 10. The Ukrainian Weekly
 11. US Census Bureau 2009 Архивировано 11 февраля 2020 года. Происхождение населения США 2009 г.
 12. Итоги переписи населения Казахстана 2009 г. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 июня 2019. Архивировано 18 ноября 2018 года.
 13. По переписи 1989 г. украинцы в Казахстане составляли 896 240 чел.( Демоскоп )
 14. Богданова Т.Є., Погромський В. О. Українська етнічна спільнота в Аргентинi наприкінцi ХХ — на початку ХХІ століття // Історичний архів. Наукові студії, № 4 — 2010
 15. Ucrania, un potencial socio comercial
 16. Национальное бюро статистики Республики Молдова
 17. Без учёта ПМР (Приднестровья)
 18. Статистический ежегодник 2017
 19. Приднестровье ( ПМР ) юридически является частью Молдавии, фактически — самопровозглашённым государством, признанным лишь двумя частично признанными государствами: Южная Осетия и Абхазия . Перепись населения в Молдавии 2014 года проводилась без учёта населения ПМР. В ПМР в 2015 году проводилась самостоятельная перепись населения
 20. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 2.2 - 2016 . Statistische Bundesamt. Дата обращения: 29 мая 2018.
 21. Ucraini in Italia . www.tuttitalia.it(Elaborazioni su dati ISTAT-L'Istituto nazionale di statistica). Дата обращения: 29 мая 2018.
 22. Итоги переписи населения Беларуси 2009 г. Национальный состав .
 23. Информация о национальном составе постоянного населения Республики Узбекистан (недоступная ссылка)
 24. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 апреля 2006. Архивировано 13 июля 2007 года.
 25. Národnostní struktura obyvatel (чешск.) (PDF). Český statistický úřad (30 июня 2014). — Этнический состав населения Чехии на сайте Чешского статистического управления — C. 5. Дата обращения: 25 октября 2015.
 26. Population by ethnicity by 1921–2011 censuses (англ.) (PDF). Český statistický úřad (2011). — Население по национальности по результатам переписей населения (1921—2011) на сайте Чешского статистического управления. Дата обращения: 25 октября 2015.
 27. Rezultate definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor — 2011 (caracteristici demografice ale populaţiei)
 28. Согласно предварительным итогам переписи населения 2011 года (этой переписью впервые предусматривалась возможность указания двух национальностей одним и тем же респондентом) в Польше насчитывалась 26 тысяч человек, которые указали только украинскую национальность и никакую другую, 10 тысяч человек указали украинскую национальность в качестве первой из двух, ещё 12 тысяч указали украинскую национальность второй из двух возможных. Среди 22 тысяч человек, которые указали украинскую национальность одной из двух возможных (первой или второй), 20 тысяч другой национальностью указали польскую (см. Предварительные результаты Национальной переписи населения и жилищ Польши 2011 года ).
 29. On key provisional results of Population and Housing Census 2011 | Latvijas statistika (латыш.)
 30. 38 791 responses were towards Ukrainian ancestry // Australian Government - Department of Immigration and Border Protection
 31. Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001. TAB. 115 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a národností
 32. В том числе 24 201 русин и 10 814 собственно украинцев.
 33. World Factbook Redirect — Central Intelligence Agency
 34. Статкомитет Эстонии. База данных населения (недоступная ссылка)
 35. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015) (XLS). United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
 36. Перепись населения 2009 года. Национальный состав населения Республики Кыргызстан. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 7 января 2011. Архивировано 8 марта 2012 года.
 37. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 ноября 2011. Архивировано 4 января 2012 года.
 38. Национальный состав Литвы на 1 января 2010 года. Архивная копия от 27 мая 2014 на Wayback Machine (англ.)
 39. (серб.) Official Results of Serbian Census 2003–Population PDF (441 KiB ) , pp. 12-13
 40. Включая 15 905 русин и 5354 собственно украинцев
 41. Результаты переписи населения Республики Армения 2011 г.
 42. Украинцы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 43. Ukrainians
 44. The Search Engine that Does at InfoWeb.net
 45. Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва «Словарь ударений русского языка». Издательство «Русский язык». 1993 г.
 46. [ (недоступная ссылка — история ) Словари русского языка] . Дата обращения: 7 апреля 2011. Архивировано 23 августа 2011 года.
 47. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка
 48. Архив Юго-Западной России. Часть II том I, стр. XL, LXIII-LXIV
 49. Соловьёв А. В. Русичи и русовичи (Акты, относящиеся к истории Западной России, т. I, СПб., 1846, № 189) .
 50. См. Географический словарь Царства Польского и других славянских стран
 51. Т. Ф. Ефремова. Русины // Толковый словарь Ефремовой . — 2000.
 52. http://www.black-sea.org.ua/monitor/07.05.12.pdf (недоступная ссылка)
 53. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 21 августа 2012. Архивировано 22 июня 2015 года.
 54. Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. — К.: Дух і літера, 2009. — С. 57-95
 55. Храпачевский Р. П. Русь, Малая Русь и Украина: происхождение и становление этнонима (рус.) // Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. Российские и славянские исследования : Сб. науч. статей.. — Минск: БГУ, 2004. — Вып. 1 . — С. 34—43 .
 56. 1 2 3 Анучин Д. Н. Малороссы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 57. 1 2 Этимологический словарь Фасмера
 58. Н. С. Полищук, А. П. Пономарёв . Украинцы. М., Наука, 2000, с. 19
 59. 1 2 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. Под редакцией Н. Ю. Шведовой (ИРЯ РАН). М., Азбуковник, 2007, с. 1024
 60. D. Harper. Online Etymological Dictionary
 61. Гайда, Фёдор Александрович . От Рязани и Москвы до Закарпатья. Происхождение и употребление слова «украинцы» // Родина. 2011. № 1. С. 82-85.
 62. Яковенко, Наталия. Вибір iменi versus вибір шляху (Назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.
 63. Приклади див.: Рудницький Я. Р. Слово й назва «Україна». — С. 49.
 64. Пор. дипломатичне листування 1490-х рр.: Lietuvos Metrika (1427—1506). Knyga nr 5, par. Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. P. 66,73,117, 118, 131 etc
 65. Пор. дипломатичне листування 1490-х рр.: Lietuvos Metrika (1427—1506). Knyga nr 5, par. Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. р. 164.
 66. Lietuvos Metrika. Knyga nr 25 (1387—1546), par. Darius Antanavimus ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1998. — P. 114.
 67. Гайда, Ф. А. О чём умолчал Грушевский: первое письменное упоминание «украинцев» . Regnum.ru (19 ноября 2014).
 68. Ф.Гайда. Несколько пояснений к вопросу об истории слова «украинцы» // Русский сборник. — Т. XIV (2013). — С. 73—74.
 69. Василь Балушок. Як русини стали українцями (трансформація української етнонімії в XIX—XX століттях) // Матеріали до української етнології: науковий щорічник. — 2014. — № 13(16). — С. 52—58.
 70. Ф.Гайда. Историческая справка о происхождении и употреблении слова «украинцы» //Русский сборник. — Т. XII (2012). — С.13—15.
 71. Штонь Григорій. Українськість Шевченка: новоутвір чи традиція? // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. — Випуск 9. — Кам'янець-Подільський, 2005. — С. 171.
 72. Миллер А. И. Дуализм идентичностей на Украине Архивная копия от 30 июля 2013 на Wayback Machine // Отечественные записки. — № 34 (1) 2007. С. 84-96
 73. Словари и энциклопедии на Академике
 74. Малорос(с) // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волин , Д. Н. Ушаков (т. 2—4) ; сост. Г. О. Винокур , Б. А. Ларин , С. И. Ожегов , Б. В. Томашевский , Д. Н. Ушаков ; под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : Государственный институт «Советская энциклопедия» (т. 1) : ОГИЗ (т. 1) : Государственное издательство иностранных и национальных словарей (т. 2—4), 1935—1940.
 75. [Скляренко В. Звідки походить назва Україна . — Україна (зб.), 1991, т.1, С.20-39
 76. Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов.
 77. Ф. Шевченко: термін «Україна», «Вкраїна» має передусім значення «край», «країна», а не «окраїна»: том 1, с. 189 в Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. — К., 1979.
 78. Гайда, Ф. А. Украина и Малая Русь: окраина и центр Архивная копия от 1 июля 2014 на Wayback Machine // Русский Сборник: исследования по истории России. Том XVI. М.: Издатель Модест Колеров, 2014
 79. Михайло Грушевский «История Украины-Руси»
 80. Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1937. «Sprawy narodowościowe»
 81. A. Jezierski «Historia Gospodarcza Polski» S. 143
 82. Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // Українознавство / НДІУ. — 2006. — № 1. — С. 297. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=281 Архивная копия от 3 августа 2012 на Wayback Machine
 83. Огляд національної території України // Степан Рудницький. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О. І. Шаблія. — Львів: Світ, 1994. — С. 209—270.
 84. Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з сучасними державною та етнічною українськими територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — С.131-141. http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/index.html Архивная копия от 31 августа 2011 на Wayback Machine
 85. Чирков О. Етнічна територія (Етнічні землі) // Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / НДІУ; Авт.: Фігурний Ю. С. та ін. — К., 2006. — С.80.
 86. Тихомиров М. Н. Значение Древней Руси в развитии русского, украинского и белорусского народов // Вопросы истории. — 1954. — № 6. — С. 19—26.
 87. Флоря Б. Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья — Раннего Нового времени // Россия-Украина: история взаимоотношений / Отв. ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, М., 1997. С. 9—27
 88. Происхождение украинцев по данным современной этнологии, Леонид Зализняк, 2007 г.
 89. Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М. : АСТ Москва, 2008. — С. 504, 578, 718. — 839 с. — 5000 экз.
 90. Распределение населения по родному языку, Киевская губерния
 91. Распределение населения по родному языку, Одесса
 92. Барановская Н.М. Актуалізація ідей автономізму та федералізму в умовах національної революції 1917–1921 рр. як шлях відстоювання державницького розвитку України (укр.) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 февраля 2013. Архивировано 19 декабря 2013 года.
 93. Долбилов М., Миллер А. И. Западные окраины Российской империи. — Москва: Новое литературное обозрение, 2006. — С. 465—502. — 606 с.
 94. Кушняревич А., Утевская О. (2015) «Генетическое наследие балто-славянских говорящих популяций: синтез аутосомных, митохондриальных и Y-хромосомных данных» ( Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data )
 95. Ди Лука, Ф .; Джакомо, Ф .; Benincasa, T .; Попа, Л.О .; Баныко Дж .; Крацмарова, А .; Маласпина, П .; Novelletto, A .; Brdicka, R. (2006). «Y-хромосомная вариация в Чешской Республике» (PDF). Американский журнал физической антропологии. 132 (1): 132—139. DOI: 10.1002 / ajpa.20500. PMID 17078035
 96. Утевская, О.М .; Чухраева М. И. .; Агджоян А.Т .; Атраментова, Л.А .; Балановская, Е. В .; Балановский О. П. «Популяции Закарпатья и Буковины о генетическом ландшафте окружающих регионов» (PDF). Вестник Днепропетровского университета. Биология, Медицина. 6 (2): 133—140. DOI: 10,15421 / 021524
 97. 1 2 Semino O .; Passarino G .; Oefner PJ .; Лин А.А .; Арбузова С. .; Бекман Л.Е .; Де Бенедиктис Г .; Francalacci P .; Коуваци А .; Лимборска С .; Marcikiae M .; Мика А .; Мика Б .; Primorac D .; Santachiara-Benerecetti AS .; Кавалли-Сфорца Л.Л .; Андерхилл П. А. (2000). «Генетическое наследие палеолита Homo sapiens sapiens у современных европейцев: перспектива Y-хромосомы». Наука. 290 (5494): 1155—1159. DOI: 10.1126 / science.290.5494.1155. PMID 11073453.
 98. Александр Варзари, «История населения Днестра-Карпат: данные из инсерции алу и Y-хромосомы» (2006)
 99. 1 2 Marijana Peričić и др., 2005 г., Филогенетический анализ с высоким разрешением в Юго-Восточной Европе, прослеживает основные эпизоды отцовского генного потока среди славянских популяций.
 100. Харьков, В. Н .; Степанов В.А .; Боринская, С.А .; Кожекбаева, Ж. М .; Гусар, В. А .; Гречанина Е. Я .; Пузырев В.П .; Хуснутдинова Е.К .; Янковский Н. К. (1 марта 2004 г.). «Структура генофонда восточных украинцев, выведенная из гаплогрупп Y-хромосомы». Российский журнал генетики. 40 (3): 326—331. DOI: 10,1023 / Б: RUGE.0000021635.80528.2f.)
 101. Semino et al. (2000), The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: AY Chromosome Perspective , Science Т. 290: 1155–59, PMID 11073453 , doi : 10.1126/science.290.5494.1155 , < http://carswell.com.au/wp-content/documents/the-genetic-legacy-of-paleolithic-homo-sapiens-in-extant-europeans.pdf >   .
 102. High-resolution phylogenetic analysis of Southeastern Europe… : MBE, 2005, Vol. 22(10):1964-1975
 103. Разброс значений от 19,8 % в Красноборске до 62,7 % в Ливнах , см. таблицу 2 на стр. 242 статьи: Oleg Balanovsky, Siiri Rootsi et al. Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context // The American Journal of Human Genetics. Volume 82, Issue 1, p. 236—250, 10 January 2008
 104. Siiri Rootsi . Human Y-chromosomal variation in european populations . Dissertation for the commencement of the degree of Doctor of Philosophy (in molecular biology). October 19, 2004. Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu , Estonia
 105. S. Rootsi et al. Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe (англ.) // American Journal of Human Genetics. — 2004. — Vol. 75 , no. 1 . — P. 128—137. .
 106. Haplogroup E3b
 107. 1 2 Пшеничнов А. С. Структура генофонда украинцев по данным о полиморфизме митохондриальной ДНК и Y хромосомы (недоступная ссылка) (диссертация канд. биол. наук, Мед.-генет. науч. центр РАМН, Москва, 2007)
 108. 1 2 Генофонд украинцев: отражение популяционной истории восточно-славянского этноса тремя системами генетических маркеров (аутосомные, мтДНК, Y-хромосомы) , 2007
 109. Чирков О. Антропологический тип // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник по этнологическим и касаемым их проблемам украинознавства / НДИ украинознавства МОН Украины. — К. — С. 11. —(на укр. яз.)
 110. Подробнее см.: Чирков О. Антропология // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник / НДИ украинознавства МОН Украины. — К., 2006. —С. 12-15; Чирков О. Формирование и развитие украинской антропологии (физической) в связи с украиноведением // Сборник науч. трудов НДИУ. — К.: «Рада», 2008. — Т.ХХ. — С. 472—480. —(на укр. яз.)
 111. Чирков О. Антропологическое изучение украинского населения — важная составляющая украиноведения // Украинознавство. — № 2. — 2009. — С. 226. — (на укр. яз.) Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1631 Архивная копия от 3 августа 2012 на Wayback Machine
 112. История украинской культуры
 113. 1 2 Украинцы. — М.: Наука, 2000. ISBN 5-02-008669-X
 114. Василь Дяченко. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993. — с. 149—153
 115. В. Д. Дьяченко. Антропологический состав украинского народа. — С. 72.
 116. Чирков О. Антропологический тип // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник / НДИ украинознавства МОН Украины. — К., 2006. — С. 12. —(на укр. яз.)
 117. Petra NOVOTNÁ, Václav BLAŽEK. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages. Baltistica, Lithuania. ISSN 0132-6503, 2007, vol. 42, no. 2, pp. 185—210
 118. Яхонтов С. Е. Оценка степени близости родственных языков. Теоретические основы классификации языков мира. — М., 1980. — С. 148—-157
 119. Всеукраїнський перепис населення 2001 | Русская версия | Результаты | Национальный состав населения, гражданство | Распределение населения по национальности и родному языку | Результат выбора
 120. Языковой состав населения Тернопольской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года
 121. Всеукраинская перепись населения 2001. Распределение населения отдельных национальностей по другим языкам, кроме родного, которыми свободно владеют.
 122. https://books.google.com.ua/books?id=gncrr5KrFvIC&hl Laada Bilaniuk. Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine. pp. 91, 118 (Cornell University Press, 2006, ISBN 978-0-8014-4349-7 )
 123. Хмелько В. Е. Социальная основа расхождения электоральных предпочтений двух частей Украины на выборах 2004–2007 годов // Национальный университет «Киево-Могилянская академия» Электронный архив. — 2010.

Литература

Ссылки