Bitwa pod Orszą

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bitwa pod Orszą
Główny konflikt: wojna rosyjsko-litewska (1512-1522)
Bitwa pod Orszą, obraz nieznanego autora
Bitwa pod Orszą , obraz nieznanego autora
Data 8 września 1514 r
Miejsce koło Orszy , obecnie obwód witebski
Wynik zwycięstwo wojsk polsko-litewskich
Przeciwnicy

Wielkie Księstwo Litewskie banner.png Wielkie Księstwo Litewskie
Królestwo Polskie-flag.svg Królestwo Polskie

Sztandar Najmiłosierniejszego Zbawiciela, 1552.svg państwo rosyjskie

Dowódcy

Pohonia.svg Konstantin Ostrożski
Pohonia.svg Jurij Radziwiłł
Herb Korony Polskiej.svg Janusz Świerchowski
Herb Korony Polskiej.svg Wojciech Sampoliński

Herb Moskovia-1 (Alex K) .svg Michaił Bułhakow-Golicy #
Herb Moskovia-1 (Alex K) .svg Iwan Czeladnin #

Siły stron

OK. 12 tys. [1]

OK. 12 tys. [2]

Straty

mniejszy

istotne; wielu szlachetnych jeńców

Bitwa pod Orszą – bitwa 8 września 1514 r. podczas wojny rosyjsko-litewskiej z lat 1512-1522 , w której wojska rosyjskie pod wodzą wojewodów Iwana Czeladnina i Michaiła Bułhakowa-Golicy przeciwstawiły się połączonym wojskom Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantyna Ostroga i hetmana dworskiego polskiego Janusza Sverchovsky'ego .

Bitwa zakończyła się taktycznym zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i odwrotem wojsk rosyjskich, ale strategiczne znaczenie bitwy okazało się skromne. Cel kampanii polsko-litewskiej - powrót właśnie utraconego Smoleńska - nie został osiągnięty, a sukcesy ograniczyły się jedynie do zajęcia kilku małych przygranicznych twierdz. Mimo to bitwa była szeroko propagowana przez króla Zygmunta I, aby umocnić swoją władzę w Europie, która została zachwiana po utracie Smoleńska [3] .

Przebieg wojny przed bitwą

Jesienią 1512 r. wojska państwa rosyjskiego rozpoczęły wojnę, maszerując pod Smoleńskiem , której oblężenie (grudzień 1512 - luty 1513) nie przyniosło rezultatów. Równie bezowocne było oblężenie Smoleńska latem 1513 roku. Do trzeciego oblężenia Wasilij III zebrał dużą armię, w której oprócz ciężkiej artylerii oblężniczej uwzględniono nową gałąź wojsk dla armii rosyjskiego państwa - piszczałek . Generalne kierownictwo kampanii objął Daniil Szczenia , operacją smoleńską kierował Michaił Glinski . Po miesięcznym oblężeniu i przedłużającym się ostrzale artyleryjskim ze 144 (według innych źródeł na 300) dział, miasto przestało opór. Wojska państwa rosyjskiego zaczęły posuwać się w głąb terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego [4] . W tym czasie w kierunku Orszy działał oddział gubernatora Szadrina, składający się z kilkuset szlacheckiej jazdy. Po kapitulacji garnizonu smoleńskiego na ten obszar wysłano oddziały księcia Michaiła Glińskiego liczące 1000 osób i oddział księcia Michaiła Bułhakowa-Golicy z Nowogrodu i dzieci bojarskich pskowskich. Te latające oddziały („zagrody”) były zaangażowane w niszczenie terytorium wroga i zbieranie informacji wywiadowczych [5] . Tymczasem Glinsky zdradził Wasilija III i poinformował Zygmunta I o składzie wojsk rosyjskich i trasie ich natarcia. Herberstein podaje powód zdrady, że Glinsky był niezadowolony z faktu, że Wasilij III obiecał mu Smoleńsk jako majątek, ale nie spełnił swojej obietnicy; według innych źródeł Wasilij obiecał mu nie Smoleńsk, lecz księstwo na Litwie [6] . Wkrótce oddziały armii rosyjskiej zajęły Dubrowno i posuwały się w rejon Orszy , a następnie do Drucka , który również został zajęty.

Główne siły armii rosyjskiej skoncentrowane były pod Smoleńskiem. Po zdobyciu miasta sam car Wasilij Iwanowicz wraz z głównymi wojskami „zbliżył się do Dorogobuża i postawił na straży wielu książąt i namiestników z Litwy wzdłuż dróg do Smoleńska” [7] . Po aresztowaniu księcia Glińskiego dowiedział się o jego stosunkach z królem Zygmuntem i że Zygmunt zna już dokładnie liczebność wojsk rosyjskich. Zaistniała potrzeba pilnego zebrania rozproszonych oddziałów „zagrodowych”. W tym celu, Wasyl III „... po zdrajców Glinsky emigracji za Spona, wysłał jego bojarów Grigorij Fedorowicz i jego oczyszczenie i bojar Ivan Andreevich i innych prezesów z ludzi ich przyczyny do podjęcia mecz księcia Michaiła (Bułhakow ) do pól Dryut ... Nepre " . Zarządcy musieli zebrać rozproszone jednostki w zagrodzie. Następnie Wasilij III nakazał „wszystkim gubernatorom podążać za nimi” [7] .

Wojska króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta przeniosły się z Mińska do Borysowa . Po dotarciu do Borysowa Zygmunt przeprowadził przegląd swojej armii na polach borysowskich. Po rewizji wojska pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantina Ostrożskiego i hetmana dworu koronnego Janusza Swierchowskiego pomaszerowały do ​​Orszy. Wiedząc z przesłania Glińskiego o liczebności i składzie wojsk rosyjskich w kierunku Orszy, król, który pozostał w Borysowie, zostawił z nim czterotysięczny oddział [7] .

Siły stron

Armia państwa rosyjskiego

Rosyjscy jeźdźcy z XVI wieku . Grawerowanie Zygmunta Herbersteina

Armia państwa rosyjskiego w tym okresie znajdowała się w fazie przejściowej. Znacznie wzrosła rola miejscowej kawalerii szlacheckiej, będącej w służbie rosyjskiego władcy. Istotną rolę nadal odgrywały „pułki miejskie”, składające się z milicji miejskich. Trzon tych pułków stanowiła „armia moskiewska”, składająca się z mieszkańców Moskwy . Organizacja armii rosyjskiej pozostała taka sama: podzielono ją na pułki – duże , prawe i lewe , straż i zasadzki . Na czele pułków stali dowódcy pułków, po kilku w każdym pułku. Na czele całej armii wielki książę postawił dużego wojewodę.

Niejasna pozostaje kwestia naczelnego dowództwa armii pod Orszą. Na listach rangowych jest dwóch gubernatorów Wielkiego Pułku: „w dużym pułku bojarski książę Michaił Iwanowicz Bułhakow i konny Iwan Andriejewicz (Czeladnin)” [8] . Tak więc Czeladnin był drugim dowódcą, a Bułhakow pierwszym. Można przypuszczać, że po zjednoczeniu wojsk pod Orszą gubernatorzy musieli zamienić się miejscami [9] . Jednocześnie źródła zagraniczne nie dają bezpośredniej odpowiedzi na pytanie naczelnego dowództwa. W niektórych źródłach Czeladnin [10] nazywany jest wielkim wojewodą [10] , w innych Bułhakow [11] . Wojewoda Grigorij Czeladin-Dawidow był najwyższy w swoim statusie. Kroniki podają, że Czeladin-Dawidow był w miejscu armii przed bitwą, ale nie ma doniesień źródłowych o jego udziale w bitwie. Prawdopodobnie Czeladin-Dawidow był w wojsku z inspekcją i opuścił teren wojsk przed bitwą [12] .

Tradycyjnie wywoływana jest kolejna dyspozycja pułków przed bitwą. Duży pułk pod dowództwem Czeladnina składał się z trzech pułków prowincjonalnych: pułku samego Czeladnina, składającego się z dzieci bojarów Murom , pułku Grigorija Czeladina-Dawidowa z dworu wielkiego księcia i pułku Iwana Dmitriewicza Pronskiego z Tula dzieci bojarów. Pułk przedni składał się z dwóch pułków prowincjonalnych: Iwana Temki-Rostowskiego z dzieci bojarów Kostroma i Nikity Wasiljewicza Obolenskiego z właścicieli ziemskich piatyny Bezżeckiej . Pułk prawej ręki składał się z trzech pułków prowincjonalnych: pułku Michaiła Bułhaka-Golicy od właścicieli ziemskich Piatyny Szelonskiej oraz pułków książąt Andrieja i Dmitrija Iwanowicza Bułhakowa od właścicieli ziemskich Piatyny Wodskiej . Lewy pułk dwóch pułków prowincjonalnych: Andrieja Oboleńskiego od właścicieli ziemskich piatyny Oboneżskiej oraz pułk Dmitrija Wasiljewicza Kitajewa i Mirzy Siwinduka z Tatarami Meszczera .

Uzbrojenie rosyjskiego piechoty z XVI wieku. Rekonstrukcja F.G. Solntseva na podstawie zbroi z kolekcji Armory , 1869.

Otwarta pozostaje kwestia liczebności armii na polach druckich. Narracyjne źródła polsko-litewskie podają olbrzymią liczebność armii. Król Zygmunt w liście do papieża Leona X informuje o „hordzie Moskali” liczącej 80 tysięcy ludzi [13] . Polski historyk XVI wieku Stanisław Sarnicki podaje jedynie liczebność pułku prawej ręki, który według jego informacji składał się z trzech gufów i liczył 12 tysięcy ludzi. Książę Michaił Glinski zwerbował również niewielką liczbę najemników dla suwerena rosyjskiego na ziemiach inflanckich. Jednocześnie z annałów, relacji współczesnych i prac historyków podających 70-80-tysięczną armię rosyjską zupełnie nie wiadomo, dlaczego przy tak oczywistej przewadze liczebnej wojsk rosyjskich Zygmunt znał dokładną liczbę armia wroga z wiadomości M. Glinskiego pozostawiła sobie 4-5 tysięczny korpus, który stanowił około 15% ogólnej liczby jego armii. Kroniki rosyjskie - Sofia II i Nowogród według spisu PP Dubrowskiego odnotowują przewagę liczebną wojsk polsko-litewskich [2] . Współczesny historyk polski T. Bohun zauważa, że ​​„nieważne byłoby przyjęcie danych propagandy Zygmunta, która szacuje armię Czeladnina na 80 tysięcy ludzi” [14] . Według polskiego badacza M. Gembarowicza liczebność armii rosyjskiej wynosiła około 40 tys. Według szacunków polskiego historyka Z. Zhigulsky - około 70000 [15] . Według uwagi MM Kroma: „Liczba uporczywie powtarzana w polskich źródłach – 80 tys. pokonanych pod Orszą Moskali – miała na celu podkreślenie męstwa zwycięzców i była jednym z elementów hałaśliwej kampanii propagandowej prowadzonej na dworze Jagiellonów” [16]. ] .

Ogólną liczebność rosyjskich sił zbrojnych w XVI w. szacuje się na 40-50 do 100-150 tys. osób, co stanowiło granicę możliwości mobilizacyjnych [17] [18] . Opisując sytuację militarną w pierwszej połowie XVI wieku, V. V. Penskoy zauważa: „Oczywiście armia czynna w każdym razie zawsze będzie stanowić tylko część ogólnej liczby wszystkich sił zbrojnych państwa. Ponownie, w odniesieniu do ówczesnej Rosji, ta okoliczność ma szczególne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że od 1507 do 1552 r. czasami musiała walczyć na trzech głównych frontach – przeciwko Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i Chanatom Krymu i Kazaniu – z Zakonem Kawalerów Mieczowych i Szwecją jako potencjalnymi przeciwnikami…” [19] . Amerykański historyk D. Smith, analizując stan wojenny w XVI wieku i charakter działań wojska na polu, uważa, że ​​liczebność rosyjskiej armii polowej nie mogła przekroczyć 35 tysięcy osób [20] .

Rosyjski historyk A. N. Lobin obliczył liczebność armii pod Orszą na podstawie zdolności mobilizacyjnych tych miast, których ludność była w wojsku [21] . Historyk zwraca uwagę, że oprócz dzieci bojarów dworze carskim, byli ludzie z 14 miast: Novgorod , Pskowa , Wielkie Łuki , Kostroma , Murom , Borovsk , Tver , Voloka , Roslavl , Vyazma , Pereyaslavl , Kolomna , Jarosław i Starodub [22 ] . Na podstawie danych z dobrze udokumentowanej kampanii połockiej w 1563 r. autor podaje następującą liczbę wojsk rosyjskich: 400-500 Tatarów, ok. 200 dzieci z pułku carskiego bojarów, 3000 Nowogrodzów i Pskowitów, 3600 przedstawicieli innych miast, ok. Łącznie 7200 szlachciców. Z walczącymi niewolnikami liczebność armii wynosiła 13-15 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę straty w czasie kampanii, odejście szlachty ze służby, odnotowane w źródłach oraz ludność pozostawioną w Smoleńsku, konkluduje Lobin, liczebność armii mogła wynosić około 12 tys. osób [2] . Zaproponowany sposób liczenia generalnie popierali tacy historycy jak Brian Davis (Uniwersytet Teksasu w San Antonio, USA) [23] , N. V. Smirnov [24] , A. I. Pankov [25] , O. A. Kurbatov [ 26] , M. M. Krom [27] ] , W. W. Pieńskoj [28] .

W odniesieniu do proponowanej kalkulacji MM Krom zauważa: „... w niektórych przypadkach obrazy wyładowcze z kampanii z lat 1560-1570. można z powodzeniem zastosować ... do odtworzenia liczebności wojsk rosyjskich w kampaniach pierwszej tercji XVI wieku, co znakomicie wykazał A.N. Lobin w odniesieniu do bitwy pod Orszą w 1514 ... do 15 tysięcy osób a biorąc pod uwagę nieprzygotowanie gubernatora do bitwy i nieobecność wielu żołnierzy w pułkach – nie więcej niż 12 tys.) wydają mi się bardzo cenne i przekonujące” [29] . NV Smirnov zauważa, że ​​podana przez Lobina pod Orszą liczba wojsk to maksymalna liczba żołnierzy, jaką powinni dysponować wojewodowie w momencie rozpoczęcia kampanii smoleńskiej. Zauważa, że ​​do czasu bitwy pod Orszą do dyspozycji wojewody powinno było być znacznie mniej wojskowych: „…od samego początku kampanii był stały odpływ ludzi służby z wojska. Przede wszystkim byli to ranni i chorzy szlachcice, którzy otrzymali prawo opuszczenia wojska. Bardzo często zwykłe bojarskie dzieci szły na tyły z depeszami , seunchami , petycjami , towarzyszącymi więźniom i trofeami . W efekcie im dłużej trwała kampania, niezależnie od stopnia jej powodzenia, tym mniej sług „w ojczyźnie” pozostawało w ramach szlacheckiej korporacji. Do czasu bitwy pod Orszą kampania 1514 r. była już zakończona, za nią był długi marsz na Smoleńsk i jego trzymiesięczne oblężenie. Żołnierze „miasta” wysłani ze Smoleńska na akcję pod Orszą byli nieuchronnie znacznie mniejsi niż na początku akcji” [30] . OA Kurbatov zauważa również, że liczby zaproponowane przez Lobina charakteryzują jedynie możliwe maksimum rosyjskich wojsk w pobliżu Orszy. Historyk zauważa: „Przynajmniej od 1512 r. W źródłach pojawia się pojęcie„ lekkich nalotów ”, które wysłano na naloty na terytorium wroga lub na pościg na duże odległości. Załoga dla nich została specjalnie dobrana ze wszystkich pułków i obejmowała młode, „rozbrykane” dzieci bojarów z dużą liczbą dobrych koni oraz niewolnicy konni z końmi zapasowymi i jucznymi. Wydaje się, że wariantem takiej „lekkiej armii” były rosyjskie pułki wysłane przez Dniepr w 1514 roku. Tak więc obecność więźniów z 15 „miast” w żaden sposób nie mówi o udziale w „wielkiej bitwie” wszystkich tych korporacji w całości” [31] .

Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego

Polska zbroja Maksymiliana

Armia litewska była także milicją feudalną. W 1507 r. sejm wileński postanowił, że szlachta i cała szlachta powinni przepisać wszystkich swoich ludzi, którzy byli zobowiązani do służby w swoich dobrach i złożyć spisy do kancelarii królewskiej. Takie spisy i ankiety przeprowadzano regularnie. Wojsko litewskie zgromadziło się w „powet gonfalonach ” – terytorialnych jednostkach wojskowych. Wojsko polskie zostało zbudowane na innej zasadzie. Chociaż szlachecka milicja nadal odgrywała dużą rolę, Polacy znacznie szerzej wykorzystywali piechotę najemną, rekrutując najemników w Inflantach , Niemczech i na Węgrzech . Charakterystyczną cechą wojsk zaciężnych było masowe użycie broni palnej. Milicja szlachecka (szlachecka) składała się głównie z tradycyjnej dla Polski kawalerii rycerskiej, wyposażonej we wczesnomaksymilijską zbroję i uzbrojoną w długie włócznie i miecze.

Общее руководство армией ВКЛ в Оршанском сражении осуществлял Константин Острожский , изменивший присяге Василию III, жаждущий взять реванш за разгром в Ведрошской битве и многолетний плен. Основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл «Геркулес» , отдельными отрядами князь Юрий Олелькович , И. Б. Сапега, польские отряды возглавляли Януш Сверчовский и Войцех Самполиньский.

В отличие от русской армии, литовская армия, возглавляемая Константином Острожским, делала ставку на взаимодействие всех родов войск на поле боя. Предполагалось совместное действие тяжёлой и лёгкой конницы, пехоты и полевой артиллерии. По сведениям польского историка XVI в. Мацея Стрыйковского численность объединённых сил была около 25 000 человек, в том числе около 15 000 литовского посполитого рушения, 3000 литовских господарских дворян, 5000 тяжёлой польской кавалерии , 3000 тяжёлой польской пехоты, из этого числа 4000 человек осталось в Борисове [32] . С. Сарницкий сообщает, что в битве участвовало 2000 тяжёлой польской кавалерии, 3000 тяжёлой польской пехоты и 12 000 литовской кавалерии. По оценкам польского историка З. Жигульского, всего под командованием Острожского было около 35 000 человек, в том числе 15 000 литовского посполитого рушения, 17 000 наёмной польской конницы и пехоты с хорошей артиллерией, а также 3000 добровольческой конницы, выставленной польскими магнатами [15] .

Проблема с численностью войск Сигизмунда до конца ещё не решена. По наблюдению историка А. Н. Лобина, есть серьёзные основания сомневаться в истинности тех цифр, которые были озвучены королевской канцелярией [33] . Окружная грамота короля Сигизмунда о выступлении в поход от 24 мая 1514 года затрагивала земли ВКЛ, на которых можно было мобилизовать 16 000 войск. Мобилизация шла очень медленно, к 18 июля по реестрам в распоряжении короля оказалось всего 2000 человек. Большинство шляхты игнорировало приказ о мобилизации [33] . К концу августа в Минск собрались около 7000—8000 человек [1] .

Одновременно происходил сбор наёмников. Но здесь своё слово сказало неудовлетворительное состояние казны. На Петроковском сейме было решено нанять не 12 000 , как планировали ранее, а только 7000 наёмников. 29 апреля было выделено жалование на 2063 конных и 2000 пеших наёмников, а 20 мая ещё на 1600 конных и 1000 пеших. Всего на войну выступило 20 конных и 15 пеших рот (6663 человека) [7] . Ещё три роты нагнали войска позже. От Короны Польской выступили надворная королевская хоругвь Войцеха Самполинского и отряд Яна Тарновского. Таким образом, по подсчётам кандидата исторических наук А. Н. Лобина, общая численность армии Сигизмунда равнялась примерно 16 000 человек [7] , а за вычетом войск, оставшихся с королём в Борисове [32] , в битве при Орше принимали участие около 12 000 человек. В Борисове король оставил около 4000 человек из литовских радных панов и их почты [1] .

Ход сражения

Схема Оршанской битвы

Перейдя Березину 27 августа 1514 года, польско-литовская армия сбила с позиций русские сторожевые отряды на реке Бобр [7] , а авангард армии ВКЛ под руководством И. Б. Сапеги нанёс поражение русским сторожевым отрядам на реке Друть . Узнав о приближении противника, основная группировка русских войск отошла с Друцких полей, переправилась на левый берег Днепра и расположилась между Оршей и Дубровно, на реке Крапивне (совр. Крапивенка, приток Днепра).

После этого, по сообщению польских и русских источников, Острожский начал переговоры с русскими воеводами [7] . Во время переговоров польско-литовские войска произвели переправу на Днепре (некоторые источники ошибочно указывают находящуюся в ста километрах Березину). По сообщению «томицианских актов», во время переговоров войска Острожского «оставили на этом берегу (Днепра) у входа на брод некоторое количество легковооружённых воинов, которые гарцевали и давали московитам себя рассмотреть, создавая у них впечатление присутствия армии, тогда как войско короля не оставалось на месте, а в другом месте делало мост из челнов и брёвен, переправляло на другой берег Борисфена бомбарды, военные машины и пехоту…» [7] .

В ночь на 8 сентября литовская конница переправилась через Днепр и прикрыла наводку мостов для пехоты и полевой артиллерии. С тыла у великого гетмана литовского Константина Острожского была река, правый фланг упирался в болотистую речку Крапивну. Своё войско он построил в две линии. В первой линии стояла конница. Польские латники составляли всего лишь четвёртую часть её и располагались в центре, являя собой его правую половину. Вторую половину центра и оба фланга составляла литовская конница. Во второй линии встала пехота и полевая артиллерия.

Иаков Писо, Битва Великого княжества Литовского с Московией , 1514

Русское войско построилось в три линии для фронтального удара. Два больших конных отряда встали по флангам несколько в отдалении, чтобы охватить противника, прорваться ему в тыл и окружить.

Вот что сообщает Псковская третья летопись, подражая « Слову о полку Игореве »:

Бысть побоище великое под Оршею москвичам, и воскликаша и возопиша жены орешанки на трубы московския, и слышати быте стуку и грому велику между псковичами и Литвою; и вдаришася бояре и князи руския с дивные удальцы сыновами рускими на сильную рать литовскую, и треснули копья московские, и гремятъ мечи булатные о шеломы литовския на поле оршинскомъ [34] .

Бой начался атакой полка Правой руки под командой князя Михаила Булгакова. Князь действовал по собственной инициативе, без согласования с Челядниным, с которым у него был местнический спор [7] . Он атаковал левый фланг польско-литовского войска. Голица рассчитывал лишить противника манёвра, атаковать фланг и зайти в тыл. Первоначально атака развивалась успешно. В результате атаки даже было убито двое представителей знатных польско-литовских родов: Ян Зборовский и сиятельный барон Слупецкий. Надворная королевская хоругвь Войцеха Самполинского и польский отряд Яна Тарновского пытались контратаковать полк Булгакова, но безуспешно. Наконец в контратаку пошла гусария под командой самого надворного гетмана Януша Сверчовского. Атака полка Булгакова захлебнулась. Русские летописи сообщают, что Челяднин из зависти не помог Голице. «И нача первое биться князь Михайло Голица…, а Иван Андреевич в зависти не поможе князю Михаилу. И бившеся много и разступившись розно» [35] .

После провала атаки полка князя Булгакова Челяднин ввёл в бой основные силы. Передовой полк под командой князя Ивана Тёмка-Ростовского атаковал позиции пехоты противника. Левофланговый отряд князя Ивана Пронского пошёл в атаку на правый фланг литовского посполитого рушения Юрия Радзивилла. Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московии» (1549) пишет, что литовцы после упорного сопротивления намеренно обратились в бегство и навели противника в узкое место между оврагов и ельником под свои пушки. Залп литовской артиллерии стал сигналом для общей контратаки. «И вдругие Литва пришла на Ивана Андреевича, и начать Иван Андреевич своим полком битися с Литвою» [36] . Теперь, как сообщают летописи, уже князь Булгаков не пришёл на помощь, «князь Михайло Ивану Андреевичу не поможе» . Острожский перенёс огонь артиллерии вглубь русского строя.

Сражение было решено польскими латниками, которые повторили свою атаку, но теперь ударили на главные русские силы. Полки Челяднина обратились в бегство. Часть отступающих войск оказалась зажатой на берегу Крапивны , где и понесла основные потери. Как сообщает Псковская летопись: «Иные побегоша к Смоленску, а иные в реки непроходимые забегоша» [36] .

Герберштейн рассказывает, что пытаясь переправиться через Крапивну (которую он называет Cropiwna ), московиты тонули в ней в таком количестве, что заставили её выйти из берегов [37] .

Станислав Гурский так описывал поле боя: «В этом бегстве произошло избиение московитов. На поле были видны претерпевшие убийство тела, с вытекшей на землю кровью, лежащие без голов, рук или ног, а у иных голова была разбита молотом или рассечена надвое, у кого обнажён позвоночник, у кого выпали кишки, у кого отсечено от тела плечо с рукой, у кого разбиты мечом лицо или рот, кто разрублен от головы до пупа, в ком торчало копьё, кто стонал, кто испускал дух, кто раздавлен конями, кто завален огромными тушами лошадей» [36] .

Потери сторон

«Оршанский бой» на миниатюре Лицевого летописного свода

Русские потери

Король и великий князь Сигизмунд I в письмах европейским государям, в том числе извещая ливонского ландмейстера Тевтонского ордена об Оршанской победе, писал, что литовцы взяли в плен 8 верховных воевод, 37 второстепенных начальников и 1,5 тыс. дворян, всего убитых и пленных «московитов», по сообщению короля, было 30 тыс. из 80-тысячного войска [38] . В письме к своему послу в Риме архиепископу Яну Ласкому , Сигизмунд I сообщает, что убитых было 16 тысяч, то есть в плен попало 14 тысяч «московитов» [39] . При этом Сигизмунд заявлял, что «московиты» — не христиане, а жестокие варвары, относящиеся к Азии и сговорившиеся с турками и татарами разрушить христианский мир [40] .

В XIX и XX веке эти источники без всякой критики перенимались многими историками, писавшими о битве под Оршей. В наше время числа подвергаются сомнению и пересмотру, в том числе и польскими историками. Как пишет Томаш Богун, сведения короля нельзя признать достоверными. [14]

Польские и литовские источники поимённо называют всего 611 (по русским источникам — 370) пленных из числа знатных воевод, бояр и детей боярских, захваченных в войне 1514 года. Судьба остальных тысяч пленных, которые оказались в частных руках, в этих источниках не освещается, но указывается, что учёт этих пленных не вёлся из-за большого их количества [41] . Пленные были отпущены только в 1552 году. Гибель левофлангового конного отряда русской армии сомнений не вызывает, но вряд ли он состоял из 30 тыс. человек. А остальное русское войско, преимущественно конное, после удара польских латников, скорее всего, рассеялось, понеся потери [42] . О тяжести поражения может свидетельствовать то, что из 11 больших воевод в плен попало 6 — Иван Челяднин , Михаил и Дмитрий Булгаковы, Иван Пронский , Дмитрий Китаев и мурза Сивиндук, 2 было убито — Иван Темка-Ростовский и Андрей Оболенский-Пенинский [43] , и только 3 спаслись — Григорий Челяднин-Давыдов, Никита Оболенский, Андрей Булгаков-Голица.

Вопреки существующим сегодня утверждениям о том, что Василий III объявил пленных умершими и отказался их выкупать, записи переговоров вплоть до конца 1530-х годов показывают, что русская дипломатия прикладывала немало усилий для выкупа, обмена или облегчения условий содержания пленников [44] . Неоднократно предлагалась схема обмена «всех на всех», при том что русские войска за время войны вывели из Литвы более значительный полон. Тем не менее, Сигизмунд I категорически отказывался от какого-либо обмена [44] . Челяднин умер в плену в 1516 году, а Булгаков-Голица вернулся домой глубоким стариком в 1552 году.

Польско-литовские потери

Основные потери [ сколько? ] с польско-литовской стороны понесли хоругви польских добровольцев Яна Тарновского и отборный отряд придворных рыцарей Войцеха Самполинского, нанятых в Польше, Моравии и Силезии, которые были атакованы русским полком правой руки под командованием Булгакова-Голицы. Погибли некоторые [ кто? ] [ сколько? ] знатные вельможи, о которых упоминают источники. От стрел и сабель погиб один из представителей знатного рода Зборовских Ян, копытами новгородских лошадей был затоптан барон Слупецкий.

Последствия сражения под Оршей

Военные последствия

Русские войска после битвы отступили к Смоленску . Литовская армия начала возвращение занятых русскими городов — Друцка , Дубровны , Кричева , Мстиславля , в это же время гетман Острожский, получив от смоленского епископа Варсонофия известие о намерении горожан сдать Смоленск, подошёл к городу с 6-тысячным корпусом. Однако русские воеводы, оставленные для обороны Смоленска, вовремя раскрыли заговор и повесили заговорщиков, вместе с подарками Василия III по случаю сдачи города, на городских стенах ко времени подхода Острожского. Как писал русский историк Соловьёв, «Острожский посылал к смольнянам грамоты с увещаниями передаться Сигизмунду, тщетно делал приступы к городу: доброжелателей королевских не существовало более, и остальные граждане бились крепко; Острожский должен был отступить от Смоленска, русские ратные люди и горожане преследовали его и взяли много возов. Великий князь одобрил поведение Шуйского, прибавил ему войска и выступил из Дорогобужа в Москву» . [6]

Оршанская битва имела несомненный тактический успех для войска короля Сигизмунда, однако в стратегическом плане имела ограниченное значение. Главной цели похода — возвращения Смоленска, обеспечить не удалось. Как писал имперский посол Герберштейн, «эта победа не дала королю ничего, кроме возвращения трёх крепостей по сю сторону Смоленска» [45] . Василий III только на несколько месяцев приостановил активные действия своих войск, приказав находиться в обороне [45] . 28 января 1515 года псковский наместник Сабуров молниеносным набегом захватил Рославль. Князья Горбатый и Курбский ходили к Мстиславлю, Годунов — к Белой и Витебску [45] . Весной 1515 года русские войска из Пскова сожгли Браслав и Друю , в ответ отряды ВКЛ во главе с киевским воеводой А. Немировичем и Е. Дашкевичем при поддержке крымских татар разорили Северскую землю. В том же году русские воеводы совершили рейд к Витебску и Полоцку, но у последнего были разбиты, в ответ Гаштольд совершил успешный рейд под Великие Луки. В 1517 году Острожский, выступив из Полоцка, двинулся опустошать Псковскую землю. Однако осада Опочки обернулась для него разгромным поражением, после которого он был вынужден бежать, оставив артиллерию и обоз. Н. М. Карамзин приводит слова летописца об этом, «Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца» [46] .

Дипломатические последствия

При очевидных военных успехах армии Великого княжества Литовского основная цель кампании — возвращение Смоленска — не была достигнута, и этот город вместе с рядом других территорий (всего 23 тысячи км²) по договору 1522 года остался в составе Русского государства. В то же время дипломатия Ягеллонов умело использовала успех своих войск: была развёрнута широкая пропагандистская кампания, в ходе которой Сигизмунд в письмах к Папе Римскому и ряду европейских монархов представил сражение под Оршей в качестве эпической победы над восточными схизматиками , якобы являвшимися главной угрозой западному миру.

Созданный Василием III союз с Максимилианом I и Ливонской конфедерацией распался. По мнению Карамзина, причиной этому было нежелание Василия вернуть Смоленск и то, что Максимилиан опасался возвышения Русского государства [46] . Историк Алексей Лобин указывает на то, что Максимилиан ещё до Оршанской битвы не выполнял взятые на себя обязательства по отвлечению польских войск и пытался переложить тяготы войны главным образом на Русское государство [45] . В 1515 году на Венском конгрессе Ягеллоны и Габсбурги пришли к полному пониманию. Ливонская конфедерация на несколько лет попала под влияние Великого княжества Литовского. В Европе начал складываться негативный образ Русского государства. Эти изменения являются основным результатом сражения под Оршей [47] .

Память

Годовщина битвы ежегодно отмечается в Литве , Белоруссии , Польше и на Украине . Так, в 2014 году честь 500-летия битвы, в Литве и на Украине были выпущены памятные монеты номиналом 50 литов [48] и 5 гривен [49] соответственно.

Примечания

 1. 1 2 3 Лобин А. Н. К вопросу о численности и составе польско-литовской армии в битве под Оршей в 1514 г. // Праблемы інтэграцыі і iнкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу. — Мн. : БIП-С ПЛЮС, 2010. — С. 18—42.
 2. 1 2 3 Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в. //Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.66
 3. Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV—начала XVI в. — М. : Наука, 1980. — С. 18.
 4. Похлёбкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах: Справочник. — М. : Междунар. отношения, 1995. — Вып. 2, Кн. 1: Войны и мирные договора. С. 371. — 782 с.
 5. Лобин, 2010а , с. 111
 6. 1 2 Соловьев С. М. История России с древнейших времён . Т. 5, Кн. 2, Гл. 2.
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Лобин, 2010а , с. 111—113
 8. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 62
 9. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2009. № 1—2. С. 64
 10. Fontes Rerum Austricarum. Österreichische Geschichts-Quellen. Wein, 1855. Bd IS 113.
 11. Epistola Pisonis, Legati Apostolici, ad Joannem Coritium, de Victoria Regis ex Moscis // АТ. Т. 3. № 246. Р. 204.
 12. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 65
 13. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 61
 14. 1 2 Bohun T. Bitwa pod Orsza 08.09.1514 // Rzeczpospolita. 2006. ¹ 4/20. S. 13.
 15. 1 2 Жигульский мл. З. «Битва под Оршей» — структура картины // Rocznik Historii Sztuki. T. 12. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1981. S. 85—132.
 16. Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVI в. // Российское государство в XIV—XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб. , 2002. С. 79
 17. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 147
 18. Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVI в. // Российское государство в XIV—XVII вв.: Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева. СПб. , 2002. С. 67—68
 19. Пенской В. В. Некоторые соображения по поводу статьи А. Н. Лобина «К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства XVI в.»//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 92
 20. Smith DL Muscovite Logistics, 1462—1598 // Slavonic and East European Review. 1993. Vol. 71. № 1. P. 38.
 21. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С. 45—78
 22. Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.63-64
 23. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С.120—121
 24. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С.121-123
 25. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1-2. С. 125—126
 26. Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 104—119
 27. Кром М. М. Ещё раз о численности русского войска в XVI в. (По поводу статьи А. Н. Лобина)//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 79—90
 28. Пенской В. В. Некоторые соображения по поводу статьи А. Н. Лобина «К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства XVI в.»//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 79—90
 29. Кром М. М. Ещё раз о численности русского войска в XVI в. (По поводу статьи А. Н. Лобина)//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 80
 30. Форум // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009. № 1—2. С. 122
 31. Курбатов О. А. Отклик на статью А. Н. Лобина//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2009 № 1—2. С. 108—109
 32. 1 2 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. T.II Warszawa, 1846.
 33. 1 2 Лобин, 2010а , с. 112
 34. Псковские летописи. Вып. 2 // Под ред. А. Н. Насонова . М. , 1955. С. 260.
 35. Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 113—114
 36. 1 2 3 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина . 2010. № 9. С. 114
 37. Герберштейн С. Записки о Московии
 38. Acta Tomiciana III, № 232, 288, 289, 293, 295, 298, 301
 39. Acta Tomiciana III, № 234
 40. Poe MT «A People Born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476—1748 (англ.) . — Ithaca, NY — London: Cornell University Press , 2000. — P. 21. — (Studies in the Humanities). — ISBN 0-8014-3798-9 .
 41. Один из литовских источников: РЕГИСТРЪ И ИМЕНА ВСИХ вязънеи московских, где которыи, в которомъ замъку седять по Великому Кн(я)зьству Литовскому (1519).05.24 // Lietuvos metrika — Книга записей № 11 (1518—1523). Подг. Артурас Дубонис. Вильнюс: Изд. Институтата НЭ, 1997. Обл. 1500 экз., С. 87—92.
 42. А. В. Венков, С. В. Деркач «Великие полководцы и их битвы» Архивная копия от 5 мая 2007 на Wayback Machine . Ростов н/Д . 1999.
 43. Разрядная книга 1475—1598 годов. Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV—XVI вв. / Сост.: Ю. М. Эскин, А. Л. Юрганов. — М. : Российский государственный гуманитарный университет, 1995. — 240 с.
 44. 1 2 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина. 2010. № 9. С. 114—115
 45. 1 2 3 4 Лобин А. Н. Мифы Оршанской битвы // Родина . 2010. № 9. С. 115
 46. 1 2 Карамзин Н. М. Глава II. Продолжение государствования Василиева. Годы 1510—1521 // История государства Российского . — СПб. : Тип. Н. Греча , 1816—1829. — Т. 7.
 47. Граля И. Мотивы «Оршанского триумфа» в Ягеллонской пропаганде // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма: Чтения памяти В. Б. Кобрина. М. , 1992, с. 46—50
 48. Lietuvos bankas — Coin dedicated to the 500th anniversary of the Battle of Orsha Архивная копия от 10 октября 2014 на Wayback Machine (англ.)
 49. 500-річчя битви під Оршею Архивная копия от 13 октября 2014 на Wayback Machine (укр.)

Литература

Ссылки