Religia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Religia
Pojęcia ogólne
religie Abrahamowe
religie indyjskie
Tradycyjne religie Dalekiego Wschodu
Podstawowe koncepcje

Religia ( łac. religio - "świątynia", "pobożność" [1] [2] ; łac. religare - "związać, łączyć") to pewien system poglądów, uwarunkowany wiarą w siły nadprzyrodzone , który zawiera zbiór norm moralnych i rodzaje zachowań, rytuałów , akcji kultowych i jednoczenia ludzi w organizacjach ( kościół , ummah , sangha , wspólnota religijna...) [3] .

Inne definicje religii:

 • wyznanie wiary za pomocą znaków zewnętrznych [4] ;
 • zorganizowany kult wyższych mocy. Religia nie tylko reprezentuje wiarę w istnienie wyższych sił, ale ustanawia szczególny związek z tymi siłami: jest zatem pewną aktywnością woli skierowaną ku tym siłom [5] ;
 • formacja duchowa, szczególny typ stosunku człowieka do świata i do siebie samego, uwarunkowany ideą odmienności jako dominującej w stosunku do codziennego istnienia rzeczywistości[6] ;
 • system norm i wartości ludzkich oparty na wierze w wyższy, nadludzki porządek [7] : 256 .

Również termin „religia” może być rozumiany w takich znaczeniach jak subiektywno-osobowy (religia jako indywidualna „wiara”, „religijność” itp.) oraz obiektywnie ogólny (religia jako zjawisko instytucjonalne – „religia”, „kult” , „Wyznania” itp.)[8] .

Religijny system przedstawiania świata ( światopogląd ) opiera się na wierze religijnej i wiąże się z postawą człowieka wobec nadludzkiego świata duchowego [9] , nadludzkiej rzeczywistości, o której człowiek coś wie i na którą kieruje swoje życie [10]. ] . Wiara może być wzmocniona przez doświadczenie mistyczne .

Szczególne znaczenie dla religii mają pojęcia takie jak dobro i zło , moralność , cel i sens życia itp.

Podstawy koncepcji religijnych większości religii światowych są zapisywane przez ludzi w świętych tekstach, które według wyznawców są albo podyktowane lub natchnione bezpośrednio przez Boga lub bogów, albo spisane przez ludzi, którzy osiągnęli najwyższy stan duchowy z punktu widzenia pogląd na każdą konkretną religię, wielcy nauczyciele, szczególnie oświeceni lub wtajemniczeni, święci itp.

W większości wspólnot wyznaniowych poczesne miejsce zajmuje duchowieństwo (ministrowie kultu religijnego [11] ).

Religia jest dominującym światopoglądem w większości krajów, większość respondentów identyfikuje się jako należąca do jednej z religii [12] [13] .

Definicja religii

Definicja religii jest kontrowersyjną i złożoną kwestią, co do której uczeni nie mogą się zgodzić co do jednej definicji [5] [14] [15] . Wielu myślicieli zdefiniowało religię na swój sposób [16] . W efekcie, według niektórych szacunków, jest ponad 250 definicji tego pojęcia [17] , według innych – do 1000 [18] [19] .

Różnorodność definicji religii można przypisać kilku typom. W szczególności pierwszym podejściem do formułowania definicji jest próba stworzenia „powszechnego stwierdzenia”, „prawdziwej definicji ” pewnej „istoty” religii. Drugi twierdzi, że można wskazać tylko kilka naukowo zarejestrowanych „wymiarów”, zjawisk społecznych, które są uważane za „religię” w określonym społeczeństwie. Żadne z podejść nie jest wolne od krytyki [20] .

Etymologia słowa „religia”

W starożytności istniało kilka punktów widzenia na temat pochodzenia słowa „religia” ( łac. religio - „sumienność”, „pobożność”, „pobożność”, „przedmiot kultu[21] ). Tak więc słynny rzymski mówca, pisarz i polityk z I wieku pne. NS. Cyceron uważał, że jest to pochodna łacińskiego czasownika relegere ( zbierać ponownie, ponownie dyskutować, ponownie zastanawiać się, odkładać na specjalny użytek ), co w przenośni oznacza „szacunek” lub „traktować coś ze szczególną uwagą, szacunkiem ”. Stąd samą istotę religii Cyceron widział w czci dla wyższych mocy, Boskości [21] [22] [23] [15] .

Słynny zachodni pisarz chrześcijański i mówca Laktancjusz (ok. 250-325) uważał, że termin „religia” pochodzi od łacińskiego czasownika religare (wiązać, wiązać), dlatego zdefiniował religię jako zjednoczenie człowieka z Bogiem [21]. [22] [23 ] [15] .

Bł. Augustyn również rozumiał istotę religii w ten sam sposób, choć uważał, że słowo „religia” pochodzi od czasownika reeligere , czyli zjednoczyć , a sama religia oznacza ponowne zjednoczenie, odnowienie utraconego niegdyś zjednoczenia człowieka i człowieka. Bóg [23] .

Współcześni badacze często zgadzają się co do pochodzenia słowa „religia” od czasownika religare [22] [24] [15] .

W innych kulturach oryginalne znaczenie terminów oznaczających zjawiska odpowiadające zjawisku zwanemu łacińskim religio jest inne. Odpowiadający mu termin w sanskrycie to dharma (od dhar - "domagać się", "wspierać", "chronić") - oznacza doktrynę, cnotę, jakość moralną, obowiązek, sprawiedliwość , prawo, model, porządek wszechświata itp. Najczęściej słowo to jest używane w odniesieniu do ludowego stylu życia, oznacza sumę reguł, które go określają. W odniesieniu do zjawisk powszechnych w kręgach elitarnych posługuje się sanskrycką moksą , co oznacza chęć wyjścia z codzienności, wzniesienia się ponad cykl istnienia, wyzbycia się łańcucha narodzin i śmierci [15] .

W islamie używa się nazwy din , które pierwotnie oznaczało władzę – posłuszeństwo, zwyczaje, a później zaczęto używać w znaczeniu bezwarunkowego posłuszeństwa Allahowi i jego nieograniczonej mocy, poddania się Bogu, wypełniania nakazów religijnych i doskonalenia szczerości wiary. Dlatego din zaczął oznaczać: iman (wiara, od czasownika „wierzyć, wierzyć”), islam (poddanie się Bogu, posłuszeństwo, spełnienie instrukcji religijnych), ihsan (gorliwość, sumienność, szczerość - poprawa szczerości wiary) [15] .

W języku chińskim słowo chiao, oznaczające „doktrynę”, jest używane w odniesieniu do tego, co w kulturze europejskiej nazywa się „religią”. Po japońsku - shuke - "nauczanie" [15] .

W języku starosłowiańskim używano słów „wiara”, „wiara”, „wiara”, a w języku rosyjskim słowo „religia” znane jest od początku XVIII wieku [15] .

Ewolucja znaczenia

Pojęcie „religii” jest znacznie nowsze niż większość religii świata [25] . Słowo to nie było używane w dokumentach kanonicznych religii zachodnich – w Biblii hebrajskiej , Nowym Testamencie , Koranie [26] . Łacińskie słowo religio oznaczające pobożność zostało użyte w pierwszym łacińskim przekładzie Biblii [27] [28] . Po zawarciu pokoju westfalskiego (1648) lat. religio zaczęto używać na oznaczenie religii iw tym sensie w XVIII wieku weszło do języka rosyjskiego [27] [28] .

Funkcje religii

 • Regulacyjne . Religia reguluje zachowanie jednostek i grup społecznych, ustanawia pewne ramy dla ludzkiej wolności.
 • Światopogląd . Religia tworzy obraz świata i miejsca w nim człowieka oraz system wartości.
 • Odszkodowawcze . Religia pomaga człowiekowi radzić sobie ze stresem społecznym i psychologicznym, uspokaja, przynosi ulgę.
 • Komunikatywny . Religia zapewnia wspólnotę wierzących w ramach wspólnoty lub organizacji religijnej.
 • Integracja . Religia może być czynnikiem integracji i stabilności społecznej społeczeństwa zjednoczonego jedną wiarą. Z drugiej strony religia może służyć jako najsilniejszy czynnik separacji, czego dowodem są religijne wojny międzypaństwowe i wojny domowe.
 • Kultura . Religia przyczynia się do zachowania i rozwoju dziedzictwa społecznego i kulturowego, będąc jednocześnie integralną częścią kultury ludzkiej [29] .

Struktura

W strukturze religii wyróżnia się następujące komponenty [30] :

 • świadomość religijna , która może być zwyczajna (relacja osobista) i pojęciowa (doktryna o Bogu , normy stylu życia itp.);
 • działalność religijna , która dzieli się na kultową i pozakultową;
 • stosunki religijne (kultowe, niekultowe);
 • organizacje religijne .

Rodzaje religii

Dla religii starożytnego Egiptu , Indii , Grecji , Rzymu , Azteków , Majów , starożytnych Niemców , starożytnej Rosji charakterystyczny był politeizm - politeizm .

Monoteizm (monoteizm) [31] jest charakterystyczny dla takich religii jak zoroastryzm , judaizm , chrześcijaństwo , islam , sikhizm i kilka innych. Z punktu widzenia wierzących, wyznawców powyższych religii, ich pojawienie się było wynikiem bezpośredniego boskiego wpływu na proroków.

Panteizm to nauka, zgodnie z którą Wszechświat (natura) i Bóg są tożsame. Panteizm był szeroko rozpowszechniony w wielu starożytnych szkołach religijnych i filozoficznych ( stoicy itp.), w wielu średniowiecznych naukach (patrz Spinoza itp.). Wiele elementów panteizmu jest obecnych w niektórych formach pogaństwa i neopogaństwa, a także w wielu współczesnych synkretycznych naukach okultystycznych: teozofii , agnijodze itp.

Są też religie bez Boga (w tym sensie, w jakim wiele zachodnich szkół religioznawczych przywiązuje do tego pojęcia) – wiara w abstrakcyjny ideał : konfucjanizm , taoizm , buddyzm , dżinizm [32] . Religie tego rodzaju nazywane są etycznymi [33] .

Klasyfikacja religii

Religijni zauważają, że jak dotąd nie ma ogólnie przekonującej odpowiedzi na pytanie, czym jest religia [34] [35] [36] . Istnieje ponad pięć tysięcy religii [37] [38] [39] . Religioznawca E.N. Vasilieva zauważa, że ​​problem stworzenia jednej pojemnej klasyfikacji, która pozwoliłaby usprawnić różnorodność religii, polega w szczególności na tym, że znane nam religie są tak różne, że nie sposób znaleźć jednej podstawy dla nich, to znaczy wspólne dla wszystkich religii właściwości; ponadto religie są obiektami bardzo dynamicznymi, dlatego każda klasyfikacja religii w miarę ich rozwoju będzie nieuchronnie ulegała zmianom; a co najważniejsze, definicja religii jest najtrudniejszym zagadnieniem religioznawstwa , co do którego wciąż nie ma zgody wśród naukowców [37] .

Istnieje kilka podejść do klasyfikacji religii, z których żadne nie jest ogólnie akceptowane [40] [38] [41] [42] :

 • Podejście normatywne wyraża się w podziale religii na „prawdziwe” i „fałszywe” . Jest to najstarsza klasyfikacja, ale jest bardzo stronnicza i stronnicza [40] .
 • Podejście ewolucyjne rozdziela religie według etapów rozwoju, przez analogię do dorastania osoby. Tak więc G. Hegel klasyfikuje religie zgodnie z rolą, jaką odegrały w samorealizacji Ducha:
  • Religie naturalne (na najniższym poziomie rozwoju): czary, religie Chin, Indii (w tym buddyzm), starożytne religie Egiptu, Persji, Syrii.
  • Religie duchowe i indywidualne (znajdujące się na poziomie średniozaawansowanym): judaizm, starożytne religie greckie i rzymskie.
  • Religia absolutna (na najwyższym poziomie): Chrześcijaństwo [40] [43] .

Podobną klasyfikację proponuje teolog prawosławny A. Men , wysuwając tezę, że wszystkie religie są prehistorią chrześcijaństwa, przygotowując się do niej [40] .

 • Podejście geograficzne uwzględnia historyczne i genetyczne powiązania między religiami. W szczególności wyróżnia się „zachodnie” ( chrześcijaństwo , islam, judaizm ) i „wschodnie” ( buddyzm , dżinizm , sikhizm , taoizm , konfucjanizm , szintoizm ). Można również wyróżnić religie Afryki, Ameryki, Oceanii i innych regionów [40] .
 • Podejście morfologiczne , w ramach którego religie dzielą się ze względu na treść, formę i charakter kultu, stosunek do moralności itp. W szczególności, w zależności od przedmiotu kultu, religie dzielą się na monoteizm (monoteizm), politeizm (politeizm) henoteizm ( hierarchia najwyższego Boga), religie ateistyczne (np. wczesny buddyzm, scjentologia ), suprateizm ( monistyczny hinduizm Shankary , hellenistyczny kosmizm ). Twórcą tego podejścia jest E. Taylor [40] [3] .
 • Podejście genetyczne uwzględnia naturę pochodzenia religii, dzieląc je na religie naturalne (popularne) i objawione (religie osobiste) . Te pierwsze powstają bezpośrednio w społeczeństwie, a nie w wyniku działalności proroków, należą do nich religie pierwotne i plemienne, wiele religii narodowych, takich jak szintoizm czy hinduizm . Religie objawione są związane z osobowością założyciela i faktem nadprzyrodzonego objawienia lub iluminacji; należą do nich zoroastryzm , buddyzm, chrześcijaństwo, islam [40] [3] .
 • Podejście historyczne łączy religię z etapem rozwoju społeczeństwa i etnosem. Wyróżnia się religie plemienne (najwcześniejsze, do których należą animizm , totemizm , fetyszyzm , magia ), narodowe ( hinduizm , judaizm , szintoizm , konfucjanizm itp.), światowe (ponadnarodowe, w tym chrześcijaństwo, islam). Osobną kategorią są religie synkretyczne , które powstały w wyniku mieszania odmiennych elementów religijnych należących do różnych kultur (np. kościoły afrochrześcijańskie). Należy pamiętać, że ta sama religia w różnych okresach może pełnić funkcję narodową, światową lub plemienną [40] [3] [44] [45] .
 • Podejście chronologiczne polega na podziale na "religie martwe" (istniejące w przeszłości) i "religie żywe" (obecnie istniejące). Wśród współczesnych religii nowe ruchy religijne również wyróżnia się jako osobną kategorię [40] [46] .
 • Podejście społeczne wyraża stosunek religii do świata, do człowieka. Wyznacz tolerujące pokój , zaprzeczające światu i afirmujące świat . Wyróżnia się także religie zbawienia , w których silnie rozwinięta jest doktryna o zbawieniu i odkupieniu , zgodnie z którą zbawienie człowieka po śmierci jest możliwe pod pewnymi warunkami [40] . Z kolei religie zbawienia , w oparciu o metodę i kierunek zbawczego wyniku, dzielą się na trzy grupy:
  • Religie ascezy widzą zbawienie w tamtym świecie, gdzie człowiek, zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, ma dostęp do czegoś, co jest niedostępne na ziemi. Путь аскезы , то есть отказа от мирских благ и удовольствий, призван вывести за пределы повседневного опыта, преодолеть власть сил и законов земного существования. К этой категории относится, в частности, христианство [40] .
  • Религии эскапизма (от англ. escape — убежать, спастись, освободиться) видят спасение в состоянии свободы от какого бы то ни было бытия, считая, что материальный мир принципиально не может принести ничего хорошего, а поэтому в этом мире стремиться не к чему, можно стремиться лишь к свободе от каких бы то ни было стремлений (состоянию, которое, в частности, называют нирваной , апатией, атараксией и т. п.). К этой категории относится буддизм [40] .
  • Религии гетерономии (от др.-греч. ἕτερος — «другой», и νόμος — «закон») утверждают, что Бог обладает в мире всей полнотой власти, поэтому для достижения спасения человек должен полностью соблюдать установленные Богом законы и правила поведения. К числу таких религий относятся иудаизм и ислам [40] .
 • Феноменологический подход рассматривает религии как целостный феномен человеческой жизни. Наиболее известна феноменологическая классификация голландского учёного Г. ван дер Леува , который выделил следующие типы религий: религии уединённости и полёта (Древний Китай и деизм XVIII в.), религии борьбы (зороастризм), религия покоя (обнаруживается в любой религии в форме мистицизма), религия беспокойства , или теизм (также не имеет конкретной формы, но проявляется во всех религиях), религия силы и формы (Древняя Греция); религии бесконечности и аскетизма (религии Индии); религия пустоты и сострадания (буддизм); религия воли и послушания (иудаизм); религия величия и унижения (ислам); религия любви (христианство) [40] .
 • Этнолингвистический подход был сформулирован Максом Мюллером , основоположником сравнительного метода в религиоведении , который полагал наличие связи «между языком, религией и национальностью» и соответственно относил к арийским (индоевропейским) религиям религии славян, германцев, кельтов, персов, греков, римлян вместе с религиями Индии, а религии Ближнего Востока (иудаизм, христианство и ислам), основывающиеся на авторитете Библии, получили название семитских ( авраамических ) религий [40] .
 • Статистический подход основан на эмпирических данных , таких как: количество верующих, их процент от общей численности населения, возрастной и половой состав, географическая распространённость. Он используется, в частности, при классификации религий по числу их последователей. Проблемой этого подхода является необходимость выработать критерий религиозности [40] .
 • Государственно-правовой подход выделяет религии, которые поддерживаются государством и не поддерживаются государством , а также религии, к которым государство относится нейтрально . Существуют религии, имеющие статус государственных , и религии, статус которых не закреплён государственными документами [40] .
 • Организационный подход основан на разделении религий по уровню организации на жёстко централизованные , слабоцентрализованные и децентрализованные . По степени зрелости религиозные организации подразделяются на церкви , секты и культы . Некоторые религиозные организации в процессе становления последовательно проходят все три стадии: от харизматического культа через секту к церкви . ( Подробнее… )
  • Церковь — наиболее зрелый тип религиозной организации, социальный институт, характеризующийся авторитарным централизованным иерархическим правлением, наличием профессиональных священнослужителей, чётко определённой системой норм религиозной морали, канонического права, ценностей и санкций. Сам факт рождения в определённой религиозной среде приводит к членству в церкви. В ряде случаев церковь тесно связана с государственной властью ( государственная церковь ) [40] .
  • Секта — религиозная организация, которая откололась от церкви. Она характеризуется самобытным вероучением, изолированностью от мира и от других религий, претензиями на исключительность исповедуемых взглядов. Принадлежность к секте является результатом обращения в веру [40] .
  • Культ (харизматический культ) — религиозная организация, возникшая путём объединения приверженцев какой-либо харизматической личности. Культ не имеет разработанной религиозной доктрины, и основой его вероучения является убеждение в божественности лидера культа и избранности его членов [40] .
 • Иерархический подход был положен в основу классификации религий российским религиоведом П. И. Пучковым . На верхнем уровне иерархии находятся общности, которые П. И. Пучков называет религиями (в узком значении этого слова) или конкретными религиями (например, христианство, ислам, индуизм и т. д.). На втором уровне находятся направления — крупные, давно сложившиеся, существенно отличающиеся друг от друга по догматике и культу ветви конкретных религий (например, протестантизм , православие , католицизм , шиизм ). Третий уровень занимают течения , для которых характерная большая внутренняя близость, чем для направлений (например, баптизм , алавизм , пятидесятничество ). Последний, четвёртый уровень деноминации объединяет религиозные общины, почти не отличающиеся друг от друга по догматике и культу и часто имеющие общие руководящие органы (например, Южная баптистская конвенция , Римско-католическая церковь , Русская православная церковь ) [40] .
 • Догматический (вероучительный) подход упорядочивает религии на основе разделяемых ими принципов вероучения. Есть несколько типов такой классификации:
  • По отношению Высшего Существа (Бога) к человеку. Например, в буддизме Бог потенциально существует, но не взаимодействует с человеком, не наказывает и не поощряет. В христианстве Бог существует, может потенциально взаимодействовать с человеком, в будущем может наказывать и поощрять. В баптизме Бог представляет единое целое с человеческой душой. В исламе Бог постоянно находится рядом с человеком, постоянно властвует над ним и ежеминутно оценивает все его действия [40] .
  • По наличию в вероучении возможности разделения светского и духовного начал. Как отметил Сэмюэл Хантингтон в книге « Столкновение цивилизаций », в католицизме и протестантизме Бог и кесарь, церковное и светское, духовное и материальное разделены; в индуизме также разделены светская и духовная власти, однако компетенция светской власти ограничена защитой религии. В исламе, ламаизме, конфуцианстве и синтоизме нет разделения духовной и светской власти. Как сформулировал Сэмюэл Хантингтон, «в исламе Бог — это кесарь, а в Китае и Японии кесарь — это Бог» [40] .
  • По наличию или отсутствию идеи Бога-творца. В метафизических религиях (к числу которых относят христианство , иудаизм , ислам , сикхизм и др.) утверждается, что Бог-творец создал наш мир, в том числе человека. В эмпирических религиях ( буддизм , даосизм , джайнизм , синтоизм , конфуцианство и др.) наличие Бога-творца либо отрицается, либо не играет существенной роли [40] .
  • По объяснению смысла и цели человеческой жизни исходя из сил, которые властвуют над миром и человеком, религии традиционно разделяются на языческие и теистические .
   • Теистические (от греч. ΘεόςБог ) религии возникли как религии откровения и опираются на учение о безраздельной власти над миром одного живого существа — Бога [40] .
   • Языческие религии возникли в процессе многовековой истории человечества ( естественные религии ) и признают верховным принципом мироздания принцип мировой справедливости, согласно которому все награды и наказания, выпадающие на долю человека, так или иначе им заслужены. Такая справедливость может осуществляться, во-первых, благодаря всемирному закону справедливости. Во-вторых, с помощью воли богов, которые могут быть организованы иерархически и беспорядочно, с верховным богом или без него, дуалистически (с добрыми и злыми богами), монически (с одним божественным началом) или плюралистически (со многими взаимодействующими факторами). В язычестве чаще всего говорится о власти множества богов ( политеизм ), но может признаваться и единоличный бог ( монотеизм ), хотя в последнем случае его власть не безраздельна и ограничена иными мировыми силами [40] .

Возникновение религии

Существует множество теорий возникновения религий [en] , среди которых [47] [48] [49] :

 • Религиозная : человек был создан Богом и до грехопадения общался с ним напрямую. После грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог открывал себя в откровениях , через ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою очередь, имеет возможность обращаться к невидимому Богу (в молитвах ) как непосредственно, так и через посредников. Политеизм рассматривается как результат постепенного отхода от изначального монотеизма.
 • Промежуточная , с одной стороны опирающаяся на современные научные знания и общественные настроения, с другой стороны основанная на главном постулате аврамических религий о сотворении мира и человека Богом , после чего (наиболее часто — в результате грехопадения) человек абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Он вынужден заново искать путь к Богу, а поэтому каждая религия — это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду соответствовала концепция прамонотеизма , согласно которой религия в человеческом обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие немонотеистические формы религии. Концепция прамонотеизма была сформулирована шотландским учёным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила своё развитие в 12-томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта «Происхождение идеи Бога» [50] . Однако позднее она была подвергнута критике [51] [52] [53] . По мнению И. А. Крывелёва , в сочинении Вильгельма Шмидта есть ошибки. После смерти Шмидта его ученики, группирующиеся вокруг журнала «Anthropos» , предприняли ревизию его работы и фактически отказались от неё, постулируя в качестве первичной формы религии не прамонотеизм, а пратеизм [54] .
 • Эволюционная : вера в сверхъестественное возникает при определённом уровне развития мозга в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек определял все явления как некие разумные действия, объясняя проявления природных сил волей духа, разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе приписывались человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими силами копировалась с соответствующей организации человеческого общества. Согласно этому подходу, религия прогрессировала от простейших форм к более сложным: сначала был преанимизм, затем анимизм , тотемизм , политеизм и наконец монотеизм (см. Антропология религии ) [55] . Кроме того, развитие религиозного сознания укрепляло нравственные устои в социуме, повышая тем самым его стабильность, что, в свою очередь, давало конкурентное преимущество и закреплялось естественным отбором среди социумов [56] . По мнению Hervey C. Peoples и соавт., повсеместное распространение в человеческих сообществах религиозных воззрений разной структуры и сложности указывает на эволюционную природу последних. Однако ни специфические особенности ранних воззрений, ни последовательность их развития науке неизвестны [56] .
Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложил Э. Тайлор , который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был анимизм . В дальнейшем идеи Тайлора получили развитие в работах Дж. Фрейзера ( магия как первоначальная форма религии), Р. Маретта, Л. Я. Штернберга (эпоха аниматизма , оживотворения всей природы), и Л. Леви-Брюля (первобытный дологический мистицизм ). В настоящее время теория об эволюционной последовательности магии, религии и науки отвергнута [57] [a] . С другой стороны, современные исследования указывают именно на эволюционный характер развития религий и верований: от анимизма к монотеизму [56] . При этом возникновение стратифицированных пантеонов и затем концепции единого Бога-вседержителя соответствовали социальной эволюции того или иного социума: от равенства охотников-собирателей (75—100 тыс. лет до н. э.) до социальной стратификации земледельческих цивилизаций (7—10 тыс. лет до н. э.) [56] .

Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем религии является реальное практическое бессилие человека, сначала перед природными, затем перед социальными явлениями, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности [58] . Также широко известно выражение « религия есть опиум народа » [59] .

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита , по меньшей мере, к концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией или духовными отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или божества, или даже, что различные объекты и места, такие, как камни или рощи, сами были живы. Религиозные верования и практики — как мы могли бы их себе вообразить — сформировали социальную структуру, как бы связывая общины и повышая эффективность их деятельности [60] [61][62] [63] .

Некоторые из исследователей полностью отвергают мысль о существовании дорелигиозного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное» [64] .

Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия изначально присуща человеку, не выдерживают критики [65] . По их мнению, дорелигиозный период длился очень долго, вплоть до формирования неандертальца . Некоторые из них также полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся действительно многочисленными и убедительными лишь для периода верхнего палеолита (около 40—18 тыс. лет назад) [65] . С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно связана проблема определения различия и разграничения первобытных «формирующихся людей» ( архантропов и палеоантропов ) и первобытных людей современного физического типа (неоантропов, Homo sapiens ), к которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами [66] .

Французский антрополог Паскаль Буайе отмечает, что религия и/или верования в сверхъестественные силы наблюдаются у всех народов и племён Земли, но отсутствуют у животных. На основании своих многолетних исследований Буайе заключает, что причины возникновения религий, суеверий и других верований в сверхъестественное заключаются в физиологии мышления человека как вида [67] .

На сегодня закономерности возникновения, развития и функционирования религии рассматривает религиоведение , начавшее формироваться в самостоятельную область знаний с XIX века на стыке многих наук, в том числе истории , археологии , социальной философии , социологии .

Религия и демография

Религиовед Р. А. Силантьев отмечает, что все традиционные религии выступают за высокую рождаемость, против абортов и осуждают контрацепцию. В связи с этим рождаемость среди верующего населения выше, чем среди атеистов: например, в Израиле самая высокая рождаемость у евреев-ортодоксов, у которых редко меньше 5 детей в семье. Высокая рождаемость характерна для мусульман. В тех христианских странах, где сохранилась религиозность населения, рождаемость не ниже мусульман: например, в Боснии и Герцеговине рождаемость православных сербов выше рождаемости мусульман-бошняков . В семьях украинских и русских православных священников редко бывает меньше 3—4 детей, а семьи с 10—15 детьми встречаются в каждой епархии. Поэтому причина демографического кризиса в утрате христианских ценностей, а ислам в Европе побеждает не само христианство, а постхристианское общество, которое утратило религиозность [68] .

Утрату православной религиозности как главную причину падения рождаемости в России называет кандидат социологических наук, директор Института демографических исследований и главный редактор портала Демография.ру И. И. Белобородов [69] .

Slon.ru отмечает, что проведённые исследования показали, что в среднем рождаемость среди верующего населения выше, чем среди атеистов. Однако данная зависимость неоднородна по регионам: если в странах западной , северной и южной Европы фактор религиозности оказывает существенное влияние на среднее число детей в семье, то в странах восточной Европы исследования показали скорее отсутствие зависимости между религиозностью и рождаемостью [70] .

В России, согласно исследованиям Т. М. Малевой и О. В. Синявской в рамках проекта РиДМиЖ (GGS), самый высокий уровень рождаемости у исповедующих ислам этнических групп, тогда как в других религиях рождаемость находится на одинаково низком уровне и нет существенной разницы между рождаемостью верующих и неверующих [71] .

По мнению магистра социологии, преподавателя кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета ПСТГУ Е. В. Пруцковой, связь между религиозностью и рождаемостью определяется наличием или отсутствием первичной религиозной социализации [72] .

Однако отношение к абортам и планированию семьи в религиозной среде, как показали выступления на всемирной конференции по народонаселению и развитию (Каир, сентябрь 1994), далеко не однородно [73] .

Религия и общество

В статье рассматриваются следующие вопросы:

Религия и мораль

Религии и верования мира

Государства с официальными религиями:      Христианство      Ислам      Буддизм

Архаические верования и обряды

Наука выделяет несколько основных верований, характерных для охотников-собирателей : анимизм , вера в загробную жизнь , шаманизм , культ предков , культ высших богов [56] .

Магия

Магия — понятие, используемое для описания системы мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи [74] ; символическое действие или бездействие, направленное на достижение определённой цели сверхъестественным путём [75] .

Тотемизм

Тотемизм многие атеистически настроенные исследователи рассматривают как одну из древнейших и универсальных религий первобытного человечества. Следы тотемизма можно найти во всех религиях и даже в обрядах, сказках и мифах. Тотемизм — представление о связи человека с окружающим миром, предполагающее воображаемый родственный союз с тем или иным природным объектом — тотемом : животным, растением, неодушевлённым предметом, природным явлением [76] .

Анимизм

В основе находится вера в существование души, духов , вера в одушевлённость всей природы. Английский этнограф и культуролог Эдвард Тайлор считал, что анимизм присущ любой религии, составляет её базу.

Фетишизм

Вера в предметы, обладающие различными сверхъестественными силами.

Аниматизм

Вера в безличную одушевлённость природы или отдельных её частей и явлений.

Шаманизм

Взаимодействие с миром духов. Связь, которую осуществляет шаман .

Религиозный синкретизм античного мира

Религия Древнего Египта

Религия древних египтян зародилась в первобытно-родовых общинах и прошла за 3000 лет длительный путь развития до сложных теологических систем Востока: от фетишизма и тотемизма, до политеизма и монотеистического мышления. Древнеегипетская религия предполагала теогонию и космогонию , культы и мифы, представления о загробной жизни, организацию клира ( жречество ) и его положения в обществе, обожествление фараона и т. д.

Древнеегипетская религия традиционно считается политеистической [77] , хотя в Древнем Египте присутствовал ряд культов, имевших генотеистический характер, а также недолго просуществовал атонизм (XIV век до н.), который имеет признаки монолатрии [78] . Этот факт иногда приводит к смешению понятий, некоторые строят теории о скрытой монотеистичности [79] древнеегипетской религии, проводят связи между религией Египта и Израилем.

Религии Древней Греции и Рима

Одной из самых сложных и тщательно разработанных систем политеистического мировоззрения была религия древней Греции и древнего Рима .

У древних греков существовал многочисленный, но строго очерченный пантеон человекоподобных богов ( Зевс , Аполлон , Афродита и т. д.) и полубогов (героев), и внутри этого пантеона существовала жёсткая иерархия . Древнегреческие боги и полубоги ведут себя так же, как ведут себя люди, и, в зависимости от их поступков, происходят те или иные события.

Антропоморфная сущность богов естественным образом предполагает, что добиться их благосклонности можно материальными средствами — подарками (в том числе человеческими и иными жертвами), уговорами (то есть обратиться к ним с молитвой , которая, в том числе, может иметь характер самовосхваления или даже обмана) или особыми поступками.

Авраамические религии

Праотец Авраам из Пятикнижия считается основателем традиции, получившей отражение и развитие в иудаизме, христианстве и исламе.

Иудаизм

Иудаизм формировался, по меньшей мере, с XIX века до н. э. на территории Ханаана и северного Египта (ныне это территории Египта , Сирии , Ливана , Израиля и Иордании ). Иудаизм провозгласил монотеизм , углублённый учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию. Эта религия включает в религиозную сферу все стороны жизни человека. Иудей — это одновременно и религиозная, и национальная принадлежность, и обязательство следовать своду предписаний, которые определяют всю повседневную жизнь человека ( Галаха ). Иудаизм лишён некоторых необходимых для мировой религии черт: подавляющее большинство верующих принадлежит к нему от рождения, но в иудаизм можно перейти, для этого достаточно пройти гиюр .

Христианство

Христианство возникло в I веке н. э. в Палестине , находившейся на тот момент под властью Римской империи , первоначально в среде евреев, в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Уже в первые десятилетия своего существования христианство получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. Для христианства «нет ни эллина , ни иудея» (Гал. 3, 28), в том смысле, что христианином может быть любой, вне зависимости от его национальной принадлежности. Потому, в отличие от иудаизма, являющегося национальной религией, христианство стало мировой религией .

Одним из самых важных нововведений христианства следует считать веру в действительное — а не кажущееся или мнимое — вочеловечение Бога и в спасительность Его жертвенной смерти и воскресения . Вочеловечивание Бога происходит в Иисусе Христе , как осуществление ветхозаветных пророчеств .

В христианстве присутствует ряд религиозных предписаний, характерных и для иудаизма (« Десять заповедей », « Заповеди любви », « Золотое правило нравственности »). Однако благодаря представлению о благодати христианство сняло со своих последователей множество других, менее значимых религиозных ограничений ( бремена неудобоносимые ). Диалектика «закона» и «благодати», «страха Божьего» и «любви» продолжает оставаться актуальной для христианства на протяжении всей его истории, принимая разные формы (« Слово о законе и благодати », « Либеральное христианство », « Фундаментализм »).

Ислам

Ислам возник в VII веке н. э. на Аравийском полуострове , где в ту пору царствовало язычество . Многие религиоведы (см. Люксенберг, Кристоф ) склонны утверждать, что Мухаммед многое позаимствовал из иудаизма и христианства. Хотя к VII веку н. э. христианство уже распространилось на огромную территорию, включая и южное побережье Средиземного моря , на территории Аравийского полуострова его последователи были не очень многочисленны. Единственное христианское царство — Йемен — которым на момент рождения Мухаммада правили эфиопы- монофизиты , и то в период становления ислама перешло под власть персов- зороастрийцев . Впрочем, кланы и племена Аравии жили бок о бок с евреями и христианами на протяжении нескольких веков, и были хорошо знакомы с идеей монотеизма. Так, Варака , двоюродный брат Хадиджи, жены Мухаммеда, был христианином. Монотеисты или люди с монотеистическими наклонностями были известны как «ханифы». Считалось, что они следуют религии Авраама . Ислам признаёт в качестве пророков основателей всех предыдущих монотеистических религий.

Индийские религии

Религии, возникшие на Индийском субконтиненте . К индийским религиям относятся индуизм , джайнизм , буддизм , сикхизм и другие. Основной концепцией индийских религий является вера в дхарму — универсальный закон бытия. Практически все индийские религии (за исключением сикхизма ) принимают за базовую концепцию кармическую череду перерождений.

Мировые религии

Под мировыми религиями принято понимать буддизм , христианство и ислам (указаны в порядке возникновения). Чтобы религия считалась мировой, она должна иметь весомое число последователей по всему миру и при этом не должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общностью. Кроме того, при рассмотрении религии в качестве мировой учитывается её влияние на ход истории и масштабы распространения.

Распределение численности последователей по конфессиям

По данным христианского сайта «Laborers Together» на 2011 год распределение населения Земли по религиозному признаку следующее [80] :

Карта демонстрирует распространение крупнейших религий мира и их основных конфессий
 • христиане — 2,31 млрд ( 33 % населения Земли);
 • мусульмане — 1,58 млрд ( 23 % населения Земли);
 • исповедующие индуизм — 0,95 млрд ( 14 % населения Земли);
 • буддисты — 0,47 млрд ( 6,7 % населения Земли);
 • исповедующие традиционные китайские религии — 0,46 млрд ( 6,6 % населения Земли);
 • сикхи — 24 млн ( 0,3 % населения Земли);
 • иудеи — 15 млн ( 0,2 % населения Земли);
 • приверженцы местных верований — 0,27 млрд ( 3,9 % населения Земли);
 • нерелигиозные — 0,66 млрд ( 9,4 % населения Земли);
 • атеисты — 0,14 млрд ( 2 % населения Земли).

Данные о распределении численности последователей по конфессиям по состоянию на конец XIX — начало XX века публиковались в статье «Религия» [5] Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона .

Религия в культуре

Большое количество литературных, музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства отображают представления людей о религии и религиозных объектах.

Критика

Критика религии имеет длинную историю, начиная с первого столетия до н. э. в Древнем Риме и « О природе вещей » Тита Лукреция Кара и продолжая до настоящего времени с приходом Нового атеизма , представленного такими авторами, как Сэм Харрис , Дэниел Деннет , Ричард Докинз , Кристофер Хитченс и Виктор Стенджер .

В XIX веке критика религии перешла на новый этап с выходом работы Чарльза Дарвина « Происхождение видов ». Последователи развили его идеи, представляя эволюцию как опровержение Божественного участия в творении и истории человечества. Основываясь на предположениях Дарвина и трудах Фейербаха , Маркс продолжил критику религии с позиций философского материализма .

Критики религии ( Лео Таксиль , Е. М. Ярославский ) утверждают, что теистические религии и их священные книги не боговдохновенны, а созданы обычными людьми с целью разрешения социальных, биологических и политических проблем. И сравнивают положительные аспекты религиозных верований (душевное утешение, организация общества, поощрение чистоты нравов) с их отрицательными сторонами (суеверие, фанатизм ).

Некоторые критики считают религиозные верования устаревшей формой сознания, приносящей вред для психологического и физического состояния личности (обрезание, промывание мозгов детям, надежда на исцеление болезней с помощью религиозной веры вместо своевременного обращения к врачам), а также вредоносной для общества (религиозные войны, терроризм, нерациональное использование ресурсов, дискриминация гомосексуалистов и женщин, сдерживание развития науки).

Предметом критики могут быть также поведенческие нормы (спор о соотношении религии и морали), по тем или иным причинам не принятые в светском обществе.

Религия и наука

Религия формулирует положения космогонии (происхождения мира) и антропологии (происхождение человека), которые вступают в противоречие с современными научными представлениями. В связи с этим, современная наука критикует многие религиозные положения. Примером может послужить борьба сторонников креационизма с теорией эволюции ( критика эволюционизма ).

Религии иногда постулируют тезисы, противоречащие или не согласующиеся с имеющимися научными представлениями о законах природы . Чудеса, описанные во многих религиозных произведениях, могут оцениваться с точки зрения их соответствия законам природы.

Критически могут оцениваться религиозные тексты с точки зрения их соответствия современным представлениям исторической науки. Например, некоторые места в Библии светскими библеистами рассматривают как содержащие противоречивые или не согласующиеся между собой факты и повествования (например, разница некоторых текстовых мест и вопрос их истолкования между четырьмя Евангелиями Нового Завета ) [81] . Интерпретация этих мест библейскими критиками может значительно отличаться от традиционных религиозных интерпретаций богословов и апологетов. Часть богословов (либерального направления) могут соглашаться с этой критикой, в то время как другие (главным образом консервативные) в свою очередь могут критически оценивать научный уровень этой критики. Вопрос совместимости науки и религии есть предмет дискуссий. Как учёные, так и теологи высказывают зачастую прямо-противоположные взгляды. Мнения о совместимости

Прекрасную формулировку нашёл самый именитый участник наших встреч, один из создателей современной теории инфляции Вселенной, академик РАН Алексей Старобинский . Он сказал: «Бог благословил нас не учитывать его в научных исследованиях». То есть действительно, когда учёный действует в рамках научного исследования и изучает природу, ему совершенно не нужно искать следы непосредственного действия Бога. Но как только мы вспоминаем о человеке и его сознании, тут без Бога уже не обойтись. Тот же академик Старобинский сказал, что Бог существует хотя бы в том смысле, что в истории огромное количество людей действовало исходя из своей веры, и это проявлялось в их поступках, причём иногда очень благородных и жертвенных.

Елена Кудрявцева. Я бы не делил учёных на атеистов и не атеистов . Журнал «Огонёк» , 24 апреля 2017

Мнения о несовместимости

 • Известный американский генетик Д. А. Койн высказывает мнение о полной несовместимости научных взглядов и религиозного мировоззрения [82] .

Критическое осмысление религиозного опыта

Существует гипотеза о том, что религиозно-мистический опыт может быть вынесен из симптоматики эпилептических и других приступов, шизофренических расстройств, деменций , опыта терминальных состояний или употребления галлюциногенов [83] . Галлюцинации могут происходить в некоторых пограничных состояниях центральной нервной системы , которые могут в свою очередь вызываться переутомлением, высокой температурой , голоданием или неумеренным постом и другими событиями [84] .

По мнению психиатра Станислава Грофа , экспериментировавшего с влиянием ЛСД на психику, «переживание смерти и рождения, единения со Вселенной или с Богом, столкновение с демоническими явлениями или переживание „прошлых воплощений“, наблюдаемые в ЛСД-сеансах, оказываются феноменологически неотличимыми от подобных переживаний, описанных в священных писаниях великих религий мира и тайных мистических текстах древних цивилизаций» [85] . При этом Гроф так оценивает опыт, полученный в изменённых состояниях психики: «В холотропных состояниях мы переживаем вторжение других измерений бытия, которые могут быть очень интенсивными и даже ошеломляющими» [86] .

Разные религии по-разному относятся к поиску экстатических и мистических видений, переживаний и откровений. Не во всех религиях подобный поиск поощряется, а любой мистический опыт принимается за подтверждение истинности веры. Например, по мнению профессора богословия А. И. Осипова , «все святые отцы и подвижники, опытные в духовной жизни, решительно предупреждают христианина о возможности впадения в т. н. прелесть , то есть в духовный самообман, при котором человек свои нервно-психические, а часто и бесовские возбуждения и порождаемые ими лжевидения принимает за откровения Божии» [23] .

См. также

Примечания

Примечания

 1. This content is not available

Сноски

 1. Религия // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степина. — М. : Мысль, 2010. — Т. 3. — С. [436] (стб. 2). — 692 с. — 5000 экз.ISBN 978-2-244-01115-9 . — ISBN 978-2-244-01118-0 .
 2. Религия // Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова. — М. : Советская Энциклопедия, 1983. — С. [576] (стб. 2). — 840 с. — 150 000 экз.
 3. 1 2 3 4 Елена Казарина Религия — статья из энциклопедии «Кругосвет»
 4. Фома Аквинский , « Сумма теологии », Том VIII. Вопрос 94. Об идолопоклонстве
 5. 1 2 3 Трубецкой С. Н. Религия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907. Т. 26 А. — СПб., 1899. — С. 539—544.
 6. Забияко, 2008 , с. 1069.
 7. Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества / Юваль Ной Харари; пер. с англ. Л.Сумм. — М,: Сидбад, 2019. — 530 с.
 8. Аринин, 1998 , с. 15.
 9. Кураев А. В. , протодиакон , к. ф. н. Уроки сектоведения . — СПб. : Формика, 2002. — 448 с. — ISBN 5-7754-0039-9 . «(Религиозных) целей существует две: 1) контакт с надчеловеческим духовным миром („высшими силами“); 2) преодоление смерти, понимаемое как следствие состоявшегося „контакта“»
 10. Доусон К. Г. . Религия и культура. — СПб. , 2000. — С. 62.
 11. Баёв, 2011 .
 12. Г. Д. Левин. Материализм // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Составление и общая редакция. И. Т. Касавин . — М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. — С. 472—473. — 1248 с. — 800 экз.ISBN 978-5-88373-089-3 .
 13. Левада-Центр/Пресс-выпуски/В России 74 % православных и 7 % мусульман (недоступная ссылка) . Дата обращения: 21 февраля 2015. Архивировано 31 декабря 2012 года.
 14. НФЭ, 2010 : «Можно даже констатировать, что адекватное формально-логическое определение религии дать вообще невозможно ... Каждый крупный мыслитель (и светский, и религиозный), как правило, предлагает собственное, так или иначе отличающееся от уже имеющихся определение религии».
 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 Марченко, 2014 .
 16. НФЭ, 2010 : «Каждый крупный мыслитель (и светский, и религиозный), как правило, предлагает собственное, так или иначе отличающееся от уже имеющихся определение религии».
 17. Марченко, 2014 : «Насчитывают более 250 определений религии».
 18. 1000 дефиниций религии — Энциклопедия . Академическое религиоведение | Проект . Кафедра философии и религиоведения ВлГУ . Дата обращения: 25 июля 2020.
 19. Аринин, 2014 , p. 7.
 20. Аринин, 2014 , p. 13—14.
 21. 1 2 3 Элбакян, 2001 , с. 488.
 22. 1 2 3 Жуковский, Копцева, Пивоваров, 2006 , с. 8.
 23. 1 2 3 4 Осипов А. И. Путь разума в поисках истины . — М. : Издание Сретенского монастыря, 2002.
 24. Religion . Online Etymology Dictionary . Дата обращения: 24 ноября 2011. Архивировано 27 мая 2012 года.
 25. Аринин, 2014 , p. 6—19.
 26. Harrison, 2015 , p. 7: «Before the seventeenth century, the word "religion" and its cognates were used relatively infrequently. Equivalents of the term are virtually nonexistent in the canonical documents of the Western religions — the Hebrew Bible, the New Testament, and the Qur'an».
 27. 1 2 Аринин, 2014 , p. 19.
 28. 1 2 Harrison, 2015 , p. 7—8.
 29. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень . Дата обращения: 25 марта 2019.
 30. Религиоведение, 2014 .
 31. Крамер Д., Олстед Д. Маски авторитарности: очерки о гуру. Монотеизм: универсальная абстракция. — М. : « Прогресс-Традиция », 2002. — 408 с. — ISBN 5-89826-031-5 . Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 21 января 2009. Архивировано 15 ноября 2013 года.
 32. Пивоваров Д. В. Религия как связь с Богом (недоступная ссылка) . Философия религии. Курс лекций. Часть первая. Лекция 3 . Дата обращения: 21 января 2009. Архивировано 29 апреля 2009 года.
 33. Энтони Гидденс. Социология / под ред. В. Д. Мазо; пер. с англ. А. В. Беркова, В. П. Мурата, И. В. Ольшевского, И. Д. Ульяновой, А. Д. Хлопина. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2005. — С. 466 , 622. — 632 с. — ISBN 5-354-01093-4 (рус.). — ISBN 0-7456-2311-5 (англ.).
 34. Chryssides GD Exploring New Religions . — Continuum International Publishing Group , 1999. — P. 14—16. — ISBN 0826459595 .
 35. Смирнов М. Ю. Религиоведение как призвание и профессия // Царскосельские чтения. — 2016. — С. 152 .
 36. Васильева Е. Н. Проблемы классифицирования религий по конфессиональным различиям // European Journal of of Science and Theology. — 2014-01-01. — Т. 10 . — С. 43 .
 37. 1 2 Васильева Е. Н. Проблемы классифицирования религий по конфессиональным различиям // European Journal of of Science and Theology. — 2014-01-01. — Т. 10 . — С. 38—43 .
 38. 1 2 Религия — статья из энциклопедии «Кругосвет» «В наше время существует более пяти тысяч религий. Для систематизации этого многообразия обычно выделяют типы религий по некоторым общим признакам. Бытуют различные типологические схемы» .
 39. Религиоведение, 2014 , Глава 13, p. 220: «В прошлом существовало и поныне существует множество религий (как отмечалось ранее, их насчитывают около пяти тысяч и даже больше)».
 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Религии народов мира, 2013 , Раздел 1.4 «Классификация религий».
 41. Религиоведение, 2014 , Глава 13, p. 220: «Предложены разные типологические схемы и соответственно различают религии «языческие и откровенные», «естественные и богооткровенные», «натуралистические и супранатуралистические», «естественные и этические», «зависимости и свободы», «политеистические, генотеистические и монотеистические» и т. д.».
 42. Аванесов, Проблема типологии религий : «В настоящее время в религиоведении всё ещё не существует общепринятой типологии (классификации) религий. Предлагаются многочисленный варианты систематизации религиозных форм; каждый из таких вариантов опирается на тот или иной критерий, представленный как наиболее предпочтительный и продуктивный. ... Итак, существующие варианты типологии религий страдают серьёзными недостатками и зачастую не отражают реального положения дел в области религиозной жизни».
 43. Аванесов, Проблема типологии религий .
 44. Религиоведение, 2014 , Глава 13, p. 220: «С учётом историко-стадиальных этапов развития этносов выделяют родоплеменные и народностно-национальные религии. От этих типов отличают мировые религии».
 45. Аванесов, Проблема типологии религий : «Представляясь наиболее простой, очевидной и удобной, данная классификация страдает существенными недостатками. «Количественная» (внешняя, поверхностная) мерка не может ничего сообщить о «качестве» религии, о её сущности и главных принципах. В этом случае оказываются принадлежащими к одному классу такие принципиально различающиеся по содержанию религии, как христианство и буддизм; с другой стороны, такие однотипные религии, как иудаизм и ислам, оказываются помещёнными в разные группы. Кроме того, существуют такие религии, которые не могут быть названы ни национальными, ни мировыми в точном смысле слова (например, конфуцианство, сложившееся как национальная религия Китая, но затем получившее распространение также в Японии и Корее)».
 46. Религия — статья из энциклопедии «Кругосвет» «Религии подразделяются на „мёртвые“ и „живые“ (современные). К первым относятся исчезнувшие религии, например, верования древних индейцев, египтян, которые оставили после себя множество легенд, мифов и памятников древней культуры» .
 47. Возникновение религии. Древнейшие формы религиозных верований Архивная копия от 6 октября 2013 на Wayback Machine // Чайковский А. Е., Капочкина Н. А., Кудрявцев М. С. История религий. Учебное пособие. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет , 2001 .
 48. История религий , Крывелёв, Иосиф Аронович
 49. ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ , Антонов, Константин Михайлович
 50. W. Schmidt. Der Ursprung der Gottesidee. V.1-12. 1912—1955
 51. Jensen, Adolf E., Myth and Cult among Primitive Peoples .
 52. Eliade Mircea , «The Quest for the 'Origins' of Religion». — P. 162; Eliade Mircea , Patterns in Comparative Religion. — P. 54—58
 53. Jacques Waardenburg, Reflections on the Study of Religion p. 221 .
 54. Крывелёв И. А. Прамонотеизм // Большая советская энциклопедия .
 55. Dhavamony Mariasusai. Phenomenology of religión. Editrice Pontificia Università Gregoriana , 1973. — P. 60—64 — ISBN 88-7652-474-6
 56. 1 2 3 4 5 Hunter-Gatherers and the Origins of Religion , Human Nature. 2016; 27: 261—282, Hervey C. Pavel Duda, Frank W. Marlowe
 57. Sir James George Frazer // Encyclopædia Britannica Online . Encyclopædia Britannica Inc., 2015.
 58. Семёнов, 2002 .
 59. «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа»Маркс К. , Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, с. 415.
 60. McClellan. Science and Technology in World History: An Introduction . — Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press (англ.) , 2006. — ISBN 0801883601 . Page 11
 61. Phillip Lieberman. Uniquely Human . — 1991. — ISBN 0674921836 .
 62. Kusimba, Sibel. African Foragers: Environment, Technology, Interactions . — Rowman Altamira, 2003. — P. 285. — ISBN 075910154X .
 63. World's Oldest Ritual Discovered — Worshipped The Python 70,000 Years Ago // ScienceDaily, 30.11.2006
 64. Зубов, 2006 .
 65. 1 2 Глава 1. Археологические памятники истории религии // Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М.: Политиздат , 1964. — 559 с.
 66. Глава 1 / Проблема дорелигиозной эпохи // Угринович Д. М. Искусство и религия. — М.: Политиздат , 1982 .
 67. Буайе, 2016 , с. 12.
 68. Силантьев Р. А. Отношение религии к демографии . // Демоскоп Weekly . № 109—110. 14 —27 апреля 2003
 69. Шевченко М. Демография России // Няня.ru, 22.08.2011
 70. Газеты пишут о религиозности и рождаемости. Помогает ли РПЦ повысить рождаемость // Демоскоп Weekly : сайт. — 3—16 июня 2013. — № 557—558 .
 71. Забаев И.В., Мелкумян Е.Б., Орешина Д.А., Павлюткин И.В., Пруцкова Е.В. Влияние религиозной социализации и принадлежности к общине на рождаемость. Постановка проблемы // Демоскоп Weekly : сайт. — 1—19 мая 2013. — № 553—554 .
 72. Пруцкова Е. В. Рождаемость в Европе: значение религиозной социализации // Демоскоп Weekly , 549, 1-4.
 73. Демография и религия // Демоскоп Weekly . — № 175—176. 25 октября — 7 ноября 2004 год.
 74. Karen Louise Jolly. Magic . Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Inc. Дата обращения: 5 октября 2012. Архивировано 27 мая 2012 года.
 75. Марков Г. Е. Религиозные верования. Предполагаемый генезис и история. . Этножурнал . Дата обращения: 5 октября 2012.
 76. Тотемизм (недоступная ссылка — история ) . Федеральный образовательный портал — экономика, социология, менеджмент.
 77. Jan Assmann. The Search for God in Ancient Egypt . — Cornell University Press, 2001. — С. 11. — 292 с. — ISBN 9780801487293 .
 78. Rosalie David. Handbook to Life in Ancient Egypt . — Facts on File Inc., 1998. — С. 125 .
 79. Wilkinson, Richard H. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt . — Thames & Hudson, 2003. — С. 236 —240.
 80. Status of Global Mission 2011 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 ноября 2011. Архивировано 27 мая 2012 года.
 81. Бюкай, Морис . Библия, Коран и наука . — Éditions Seghers, 1976. — ISBN 966-95604-6-2 .
 82. Койн, 2016 .
 83. Jeffrey L. Salver, MD; John Rabin, MD — The neural substrates of religious experience.
 84. Берснев Павел. Мозг и религиозный опыт . Дата обращения: 26 декабря 2010.
 85. Гроф С. Области человеческого бессознательного . — М.: Издательство трансперсонального института, 1994. — 278 с.
 86. Гроф С. Космическая игра / Пер. с англ. Ольги Цветковой — М.: Издательство Трансперсонального Института, 1997. — С. 16 — 256 с.

Литература

Определение религии

на русском языке

на других языках

История религии и религиоведение

на других языках

Апологетика

Критика

Ссылки