Nauka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obraz atomu jest symbolem nauki

Nauka to dziedzina działalności człowieka , której celem jest rozwijanie i usystematyzowanie obiektywnej wiedzy o rzeczywistości . Czynność ta realizowana jest poprzez zbieranie faktów , regularne ich aktualizowanie, systematyzowanie i krytyczną analizę . Na tej podstawie dokonuje się syntezy nowej wiedzy lub uogólnień opisujących obserwowane zjawiska naturalne lub społeczne oraz wskazujących na związki przyczynowe , co pozwala na prognozowanie . Te hipotezy, które opisują całość zaobserwowanych faktów i nie są obalane eksperymentalnie, są uznawane za prawa natury lub społeczeństwa [1] (patrz metoda naukowa ).

Według historyka nauki IN Veselovsky'ego „Współczesna nauka opiera się zasadniczo na następujących trzech podstawach: 1) wykorzystaniu eksperymentu, obserwacji i doświadczenia w badaniu przyrody; 2) logiczne dowody wniosków wyciągniętych z podstawowych przesłanek; 3) możliwość matematycznej reprezentacji procesów naturalnych.” [2]

Nauka w szerokim znaczeniu obejmuje wszystkie warunki i składniki odpowiedniej działalności:

Science of Science to gałąź naukowa zajmująca się badaniem nauki.

Skala obiektów Wszechświata w porównaniu z gałęziami nauki; nauki formalne wyróżniają się jako podstawa wiedzy naukowej [ źródło nieokreślone 2762 dni ]

Główne znaki nauki

 • Nauka to wiedza utrwalona w pewnym systemie znaków, zbudowana na podstawie precyzyjnych reguł.
 • Nauka jest zawsze utrwalona w najbardziej określonym (dla każdego poziomu historycznego) języku.
 • Nauka to system wiedzy o prawach funkcjonowania i rozwoju obiektów.
 • Nauka to wiedza sprawdzona i potwierdzona empirycznie.
 • Nauka to system ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy. To uzupełnianie odbywa się przy użyciu najbardziej wyrafinowanych metod.
 • Nauka ma kompozycję, która zawiera przedmiot, teorię i hipotezę, metodę i fakt, opis materiału empirycznego.

Historia

Wraz z rozwojem pisma w krajach starożytnych cywilizacji gromadzono i rozumieno empiryczną wiedzę o przyrodzie, człowieku i społeczeństwie, powstały podstawy matematyki, logiki, geometrii, astronomii, medycyny. Poprzednikami współczesnych naukowców byli filozofowie starożytnej Grecji i Rzymu , dla których refleksja i poszukiwanie prawdy stało się głównym zajęciem. W starożytnej Grecji istnieją opcje klasyfikacji wiedzy.

Nauka w sensie współczesnym zaczęła kształtować się od XVI do XVII wieku . W toku rozwoju historycznego jego wpływ wykraczał poza rozwój techniki i techniki. Nauka stała się najważniejszą instytucją społeczną, humanitarną, która ma znaczący wpływ na wszystkie sfery społeczeństwa i kultury. Od XVII w. wielkość działalności naukowej podwajała się co około 10-15 lat (wzrost odkryć, informacji naukowej, liczba pracowników naukowych)[5] .

Słowo „naukowiec” we współczesnym znaczeniu (naukowiec), które zastąpiło wyrażenie „filozof badający przyrodę” (filozof przyrody), pojawiło się w połowie XIX wieku [6] .

W rozwoju nauki naprzemiennie występują okresy ekstensywne i rewolucyjne - rewolucje naukowe, prowadzące do zmiany jej struktury, zasad poznania, kategorii i metod oraz form jej organizacji. Nauka charakteryzuje się dialektycznym połączeniem procesów jej różnicowania i integracji, rozwojem badań podstawowych i stosowanych .

Społeczność

Całość ludzi zajmujących się nauką tworzy społeczność naukową. Środowisko naukowe to złożony, samoorganizujący się system, w którym działają agencje rządowe, organizacje publiczne i grupy nieformalne. Cechą wyróżniającą to środowisko jest zwiększony stopień uznania autorytetu osiągniętego dzięki sukcesom naukowym oraz obniżony stopień uznania autorytetu autorytetu, co niekiedy prowadzi do konfliktu między państwem a środowiskiem naukowym. Należy również zauważyć, że efektywność grup nieformalnych, a zwłaszcza jednostek, jest wyższa niż w innych sferach społecznych. Najważniejszymi zadaniami środowiska naukowego są rozpoznawanie lub odrzucanie nowych pomysłów i teorii, zapewnienie rozwoju wiedzy naukowej, a także wspieranie systemu edukacji i kształcenie nowych badaczy.

Styl życia i światopogląd ludzi w środowisku naukowym mogą znacznie różnić się od tych powszechnych w społeczeństwie. Uważa się, że w środowisku naukowym dominują obecnie poglądy ateistyczne i sceptyczne. Badania przeprowadzone w latach 90. wykazały, że tylko 7% członków Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk i 3,3% członków Brytyjskiej Akademii Nauk było wierzących. Jednocześnie, według ogólnokrajowego sondażu, 68,5% populacji Wielkiej Brytanii uważa się za wierzących [7] [ nieautoryzowane źródło? ] . VL Ginzburg w artykule na Atheizm.ru, wskazując, że „Artykuł Isinga (Poisk, nr 25, 1998) zawiera tabelę opublikowaną wcześniej w Nature (vol. 386, s. 435, 1997), wskazującą, że wśród Amerykanów naukowców w 1916 r. było 42% wierzących, aw 1996 r. 39% wierzących, czyli ich spadek nie jest duży. Wydaje się to dziwne w świetle ogromnych osiągnięć nauki na przestrzeni 80 lat, jakie upłynęły między sondażami”, wyraził opinię, że możliwą przyczyną tego stanu rzeczy była „reakcja na wojujący ateizm komunistów” [8] . Socjolog Elaine Howard Ecklund (inż.) przeprowadziła ankietę wśród 1646 nauczycieli pracujących na elitarnych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, prosząc ich o udzielenie odpowiedzi na 36 pytań na temat wiary i praktyk duchowych, podczas której odkryła, że ​​wśród naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi (biologia, fizyka i chemia) stanowią 38%, a przede wszystkim niewierzących - 41% było wśród biologów, natomiast wśród socjologów - 31%, a najmniej - 27% - wśród politologów [9] . Według danych opublikowanych w czerwcu 2005 roku przez badaczy z University of Chicago 76% amerykańskich lekarzy uważa się za wierzących, a 59% jest przekonanych o istnieniu życia pozagrobowego [9] . Historia nauki świadczy o zmienności dominujących idei i doktryn w nauce, a także o ich zależności od środowiska politycznego danego państwa lub okresu historycznego.

Naukowcy

Naukowiec to przedstawiciel nauki, który prowadzi znaczące działania w celu stworzenia naukowego obrazu świata , którego działalność naukowa i kwalifikacje zostały w takiej czy innej formie uznane przez środowisko naukowe. Głównym formalnym znakiem uznania kwalifikacji jest publikacja materiałów badawczych w autorytatywnych czasopismach naukowych oraz doniesienia na autorytatywnych konferencjach naukowych. Raport na ogólnorosyjskich i międzynarodowych konferencjach naukowych jest utożsamiany z publikacją naukową, istnieje jednak szereg ograniczeń dla osób ubiegających się o stopień naukowy [10] . W Rosji podjęto formalną próbę oddzielenia autorytatywnych publikacji naukowych od pozostałych w formie wykazu publikacji, w których publikacje są uznawane przez Wyższą Komisję Atestacyjną . Jednak nawet wśród autorytatywnych publikacji i konferencji istnieje system priorytetów, który nie jest do końca jednoznacznie rozumiany. Z reguły publikacje i konferencje międzynarodowe mają najwyższy priorytet, a uznanie międzynarodowe jest wyższe niż krajowe. Autorytet i uznanie kwalifikacji naukowca wiąże się z jego sławą w wąskich kręgach specjalistów. Podejmowane są próby budowania ocen na podstawie liczby odniesień do pracy danego naukowca z prac innych naukowców. Na przykład wśród profesorów z tej samej dziedziny wiedzy za najlepszego eksperta w danej dziedzinie uważa się tego, który jest autorem publikacji z tej dziedziny. A jeśli obaj autorzy (o tym samym tytule naukowym) pracują w tym samym kierunku nauki, to najlepszym ekspertem będzie ten, którego prace są częściej cytowane, a zatem inni autorzy uznają kwalifikacje. Tak kształtuje się prestiż specjalisty w środowisku naukowym.

Wśród naukowców zwyczajowo kończy się każdą wystarczająco długą pracę nad badaniem określonego tematu publikacją odpowiedniej monografii , która zwykle zawiera szczegółowy opis metodologii badań, zestawienie wyników przeprowadzonych prac, jako jak również ich interpretację .

Praca pedagogiczna jest wysoko ceniona w środowisku naukowym. Prawo do wykładania w prestiżowej instytucji jest uznaniem poziomu i kwalifikacji naukowca. Wysoko cenione jest również utworzenie szkoły naukowej , czyli przeszkolenie kilku naukowców, którzy rozwijają idee nauczyciela.

Przynależność do nauki zawodowej oraz poziom kwalifikacji naukowca mogą formalnie określać lokalne i krajowe komisje kwalifikacyjne ( rada obrony prac dyplomowych , komisja certyfikacyjna , VAK). W ZSRR i Rosji kwalifikacje naukowca formalnie potwierdza stopień naukowy ( kandydat lub doktor nauk ) oraz tytuł naukowy ( docent lub profesor ). Nadawanie stopni i tytułów nadzoruje Wyższa Komisja Atestacyjna. Stopnie naukowe są przyznawane w dziedzinach nauki, np. kandydat nauk fizycznych i matematycznych, kandydat nauk prawnych itp. - obecnie Wyższa Komisja Atestacyjna uznaje 22 takie dziedziny. Aby uzyskać odpowiedni stopień naukowy, konieczne jest napisanie i obrona rozprawy w specjalistycznej radzie, w drodze wyjątku iz dużym walorem naukowym rozprawę można zastąpić sprawozdaniem z wykonanej pracy. Wyjątek robi się bardzo rzadko, na przykład dla Generalnych Konstruktorów. Warunkiem skutecznej obrony jest publikacja i testowanie wyników prac naukowych. Aprobata jest zwykle rozumiana jako wystąpienia na konferencjach, ponieważ taka forma pozwala na dyskusję wyników, a co za tym idzie na otrzymanie otwartej krytyki, jeśli środowisko naukowe się nie zgadza. Do uzyskania tytułu naukowego (docent lub profesor), oprócz stopnia naukowego, wymagane jest prowadzenie pracy pedagogicznej, w szczególności posiadanie publikacji dydaktycznych i metodycznych. Istnieją również mniejsze formalne przejawy uznania kwalifikacji, np. zgoda na nadzorowanie pracy naukowej doktorantów jest niezbędnym krokiem w przejściu od kandydata do doktora.

Najwyższym poziomem jest członkostwo w Akademii Nauk . W Rosji, podobnie jak w ZSRR, istnieją dwa poziomy członkostwa: pierwszy to członek korespondent Akademii, a najwyższy to akademik . Akademie są samoorganizującymi się środowiskami naukowymi i na swoich spotkaniach wybierają akademików i członków-korespondentów. Kandydaci są nominowani przez uczelnię lub instytut badawczy. Co więcej, wybory zawsze odbywały się na zasadzie wielu alternatyw. Obecnie w Rosji oprócz Akademii Nauk (bez określania definicji) istnieją akademie sektorowe, niektóre z nich, na przykład Akademia Nauk Medycznych, mają długą historię, inne powstały stosunkowo niedawno. Ich organizacja jest podobna do organizacji Akademii Nauk, ale status jest oczywiście niższy.

Organizacja

W środowisku naukowym istnieje dość duża liczba organizacji naukowych. Aktywną rolę w rozwoju nauki odgrywają ochotnicze towarzystwa naukowe, których głównym zadaniem jest wymiana informacji naukowej, m.in. podczas konferencji oraz dzięki publikacjom w wydawanych przez to towarzystwach periodykach. Członkostwo w towarzystwach naukowych jest dobrowolne, często bezpłatne i może wymagać opłat członkowskich. Państwo może udzielić tym społeczeństwom różnego wsparcia, a społeczeństwo może wyrazić uzgodnione stanowisko wobec władz. W niektórych przypadkach działalność stowarzyszeń wolontariackich obejmuje szersze zagadnienia, takie jak standaryzacja. Jednym z najbardziej autorytatywnych i popularnych stowarzyszeń jest IEEE . Międzynarodowe związki naukowe dopuszczają członkostwo zbiorowe i indywidualne. Narodowe akademie nauk w niektórych krajach europejskich historycznie wyrosły z krajowych towarzystw naukowych. Na przykład w Wielkiej Brytanii rolę Akademii pełni Królewskie Towarzystwo Naukowe .

Pierwsze towarzystwa naukowe pojawiły się we Włoszech w latach 60. XVI wieku - były to Academia secretorum naturae w Neapolu (1560), Accademia dei Lincei - dosłownie akademia czujności rysich) w Rzymie (1603), "Akademia Wiedzy Eksperymentalnej" („Akademia Eksperymentów”, 1657) we Florencji. Wszystkie te włoskie akademie, w których udział wzięło wielu znaczących myślicieli i osobistości życia publicznego na czele z gościnnym członkiem honorowym Galileo Galilei , zostały stworzone w celu promowania i poszerzania wiedzy naukowej w dziedzinie fizyki poprzez regularne spotkania, wymianę pomysłów i eksperymenty. Niewątpliwie wpłynęły na rozwój nauki europejskiej w ogóle.

Konieczność przyspieszonego rozwoju nauki i techniki wymagała od państwa aktywniejszego udziału w rozwoju nauki. W związku z tym w wielu krajach, na przykład w Rosji, Akademia została utworzona dekretem z góry. Jednak większość Akademii Nauk przyjęła demokratyczne statuty, które zapewniają ich względną niezależność od państwa.

Organizacje naukowe:

 • UNESCO (międzynarodowa organizacja promująca współpracę między naukowcami a innymi organizacjami naukowymi na całym świecie).
 • IUPAC (międzynarodowa organizacja promująca postęp w dziedzinie chemii).
 • Międzynarodowa Unia Astronomiczna (uznawana za najwyższy międzynarodowy autorytet w rozwiązywaniu zagadnień astronomicznych wymagających współpracy i standaryzacji, takich jak oficjalne nazewnictwo ciał astronomicznych i ich części).

Instytucje międzynarodowe

Instytuty naukowe - akademie i instytuty badawcze - współpracują na arenie międzynarodowej. Współczesne projekty naukowe o dużej skali, takie jak dekodowanie ludzkiego genomu czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna , wymagają ogromnych kosztów materiałowych i koordynacji działań wielu zespołów naukowych i przemysłowych. W większości przypadków jest to bardziej efektywne we współpracy międzynarodowej.

Międzynarodowe instytucje naukowe:

 • CERN jest największym na świecie laboratorium fizyki wysokich energii i fizyki cząstek;
 • ОИЯИ — в ОИЯИ были синтезированы все трансурановые элементы, открытые в СССР и России, и повторён синтез большинства трансурановых элементов, открытых в других странах.

Общества

Медали и премии

За научные достижения учёным присуждаются научные премии и медали.

Юмор

Научный юмор — вид профессионального юмора , который основан на необычных или парадоксальных аспектах научных теорий и научной деятельности. Часто научный юмор не может быть адекватно воспринят и оценён людьми, не имеющими достаточных познаний в соответствующей области науки.

Также научным юмором можно назвать высмеивание учёных и некоторых аспектов науки (например, Шнобелевская премия — пародия на Нобелевскую премию ).

Некоторые попытки сбора научного юмора воспринимаются с сильным непониманием. Например, был телефонный разговор составителей сборника « Физики шутят » с другими учёными, в котором собеседники составителей сказали: «наши сотрудники занимаются серьёзными делами и им не до шуток» [11] .

Научный метод

Предметный [ объяснить ] и объективный способ рассмотрения мира отличает науку от иных способов познания, таких как обыденное, художественное, религиозное, мифологическое, эзотерическое, философское постижение мира. Например, в искусстве отражение действительности происходит как сумма субъективного и объективного, когда воспроизведение реальности обычно предполагает эмоциональную оценку или реакцию. Следование научному методу формирует научный образ мышления.

В структуру современного научного метода , то есть способа построения новых знаний, входят [ источник не указан 923 дня ] :

 • Наблюдение фактов и измерение, количественное или качественное описание наблюдений. В таких описаниях с необходимостью используются различные абстракции .
 • Анализ результатов наблюдения — их систематизация, вычленение значимого и второстепенного.
 • Обобщение (синтез) и формулирование гипотез , теорий .
 • Прогноз: формулирование следствий из предложенной гипотезы или принятой теории с помощью дедукции , индукции или других логических методов.
 • Проверка прогнозируемых следствий с помощью эксперимента (по терминологии Карла Поппера — критического эксперимента).

На каждом этапе принципиальное значение имеет критичное отношение как к данным, так и к полученным результатам любого уровня. Необходимость всё доказывать, обосновывать проверяемыми данными, подтверждать теоретические выводы результатами экспериментов отличает науку от других форм познания, в том числе от религии, которая основывается на вере в те или иные основные догматы.

Представления о науке и научном методе — методология науки , со временем менялись.

Направления исследований

Можно выделить три основных направления в научных исследованиях [12] :

 • Фундаментальные научные исследования — это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей изучаемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования. Термин фундаментальность ( лат. fundare — «основывать») отражает направленность этих наук на исследование первопричинных, основных законов природы.
 • Прикладные научные исследования — это такие исследования, которые используют достижения фундаментальной науки для решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенствование новых технологий .
 • Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки ( НИОКР ) — здесь соединяется наука с производством , тем самым обеспечивая как научные, так и технические и инженерные проработки данного проекта. Иногда полученные результаты могут привести к научно-технической революции .

Опыты на себе

Многие учёные проводили научные эксперименты на себе.

 • Успешный опыт с самозаражением одного из первооткрывателей микроорганизма Helicobacter pylori — профессора Барри Маршалла и группы добровольцев послужил ещё одним убедительным научным доказательством существования фактора, которому сегодня отводят одно из первых мест в этиологии хронического гастрита . В 2005 году Барри Маршалл и его напарник Робин Уоррен за своё открытие были удостоены Нобелевской премии .

Философия

Философия науки представлена множеством оригинальных концепций, предлагающих те или иные модели познавательной деятельности и развития науки. Она сосредоточена на выявлении роли и значимости науки, характеристик науки, позволяющих отличить её от других видов познавательной деятельности.

Философия науки имеет статус исторического социокультурного знания независимо от того, ориентирована она на изучение естествознания или социально-гуманитарных наук. Философа науки интересует научный поиск, «алгоритм открытия», динамика развития научного знания, методы исследовательской деятельности. (Философия науки, хотя и интересуется разумным развитием наук, но всё же не призвана непосредственно обеспечивать их разумное развитие, как это призвана обеспечивать многоотраслевая метанаука ).

Если основная цель науки — получение истины , то философия науки является одной из важнейших для человечества областей применения его интеллекта, в рамках которой ведётся обсуждение вопроса «как возможно достижение истины?»

Границы знания

Убеждённость во всемогуществе науки и уверенность в том, что в силу непрерывности процесса накопления научного знания, непознанное остаётся таковым лишь временно, является непрерывным стимулом для продуктивной деятельности постоянно обновляющегося научного общества [13] [ неавторитетный источник? ] . Между тем этот постулат не может в рамках научного метода ни быть экспериментально опровергнутым, ни доказанным, и потому в силу критерия Поппера не считается научным.

Однако имеется возможность отделить область, в которой наука компетентна в отношении познания объективно существующей реальности, от знаний о той части этой реальности, которая принципиально не может быть исследована при использовании научного метода. Этот раздел проходит по линии разграничения вопросов, задаваемых природе, на такие, которые подразумевают принципиальную возможность получить на них достоверные ответы опытным путём, и такие, которые таковыми лишь кажутся [14] .

Широко известна теорема Гёделя о неполноте , согласно которой в рамках любой формальной системы, включающей арифметику натуральных чисел , если эта система непротиворечива, нельзя доказать её непротиворечивость.

Так Лобачевский ещё в 1829 году в работе «О началах геометрии» представил неевклидову геометрию пространства, такую же свободную от противоречий, как и евклидова. Таким образом, он показал, что пространство, может быть описано двумя различными несовместимыми, но внутренне логически непротиворечивыми геометриями [ уточнить ] .

Алан Тьюринг доказал в 1936 году, что проблема остановки неразрешима на универсальной вычислительной машине , не существует общего алгоритма решения этой проблемы [15] даже при наличии точного логического описания.

Достоверность знания

Наука оперирует моделями реальных объектов, в той или иной степени отличающимися от реального мира. Возникающая при этом проблема носит название « соотношение карты и территории ».

Одной из проблем философии науки, гносеологии, является проблема достоверности научного знания. В общем случае эта проблема сводится к вопросу: «Объективно ли научное знание?». Наиболее распространённым ответом является «умеренно релятивистский»: достигнутое научное знание является достоверным (объективным), если на данный момент оно подтверждено множеством независимых источников и наблюдений [16] .

Критика науки философами

Антисциентисты считают, что наука не способна доказать свои базисные утверждения, следовательно её мировоззренческие выводы логически некорректны, а потому сциентизм считается недостаточно обоснованным для признания справедливым основных тезисов данного направления.

Как это ни парадоксально, но именно в эпоху Просвещения усиливается поток предостережений против науки. Например, Жан-Жак Руссо писал о том, что в научных исследованиях возникает множество опасностей и ложных путей [17] . Перед тем как достичь пользы, которую принесёт истина, приходится пройти множество ошибок — прежде чем она будет достигнута. Он считает, что если науки не в силах решить те задачи, которые они ставят, то они таят ещё бо́льшие опасности, к которым зачастую и приводят. «Науки рождены в праздности и питают потом праздность, при этом имея некомпенсируемые потери времени», — в этом Руссо видел неизбежный вред для общества. Основатель Берлинской Академии наук Лейбниц в памятной записке, которая легла в основу документа о создании Академии в 1700 г., писал, что её деятельность не должна направляться только на удовлетворение жажды познаний и на бесполезные эксперименты: работу и науку надо совместно направлять на достижение пользы [18] .

Н. П. Огарёв писал, что у науки пока ещё нет такой повсеместности, чтобы общественность двигалась исключительно основываясь на ней [19] . В науке нет той определённости и полноты содержания, чтобы каждый человек уверовал в неё [ уточнить ] .

Суждения русских религиозных мыслителей, в частности Н. Бердяева (1874—1948), Л. Шестова (1866—1938), С. Франка (1877—1950), занимают особую страницу в критике науки. «Вера в бога науки ныне пошатнулась, — убеждён Н. Бердяев, — доверие к абсолютной науке, к возможности построить научное мировоззрение, удовлетворяющее природу человека, подорвано». Причины того он видит в том, что «в область научного знания вторгаются новые явления, которые казённый догматизм учёных недавно ещё отвергал как сверхъестественное… А с другой стороны, философия и гносеология выяснили, что наука сама себя не может обосновать, не может укрепить себя в пределах точного знания. Своими корнями наука уходит в глубь, которую нельзя исследовать просто научно, а верхами своими наука поднимается к небу. <…> Даже для людей научного сознания становится всё ясней и ясней, что наука просто некомпетентна в решении вопроса о вере , откровении , чуде и т. п. Да и какая наука возьмёт на себя смелость решать эти вопросы? Ведь не физика же, не химия, не физиология, не политическая экономия или юриспруденция? Науки нет, есть только науки [В значении дисциплины]. Идея науки, единой и всё разрешающей, переживает серьёзный кризис, вера в этот миф пала. <…> Наука есть лишь частная форма приспособления к частным формам бытия» [20] .

Бердяев по-своему решает проблему сциентизма и антисциентизма, замечая, что «никто серьёзно не сомневается в ценности науки. Наука — неоспоримый факт, нужный человеку. Но в ценности и нужности научности можно сомневаться. Наука и научность — совсем разные вещи. Научность есть перенесение критериев науки на другие области, чуждые духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на вере в то, что наука есть верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку всё должно покоряться, что её запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода… Но и тут можно указать на плюрализм научных методов, соответствующий плюрализму науки. Нельзя, например, перенести метод естественных наук в психологию и в науки общественные». И если науки, по мнению Н. Бердяева, есть сознание зависимости, то научность есть рабство духа у низших сфер бытия, неустанное и повсеместное сознание власти необходимости, зависимости от «мировой тяжести». Бердяев приходит к выводу, что научная общеобязательность — это формализм человечества, внутренне разорванного и духовно разобщённого [21] .

Л. Шестов пишет, что наука покорила и соблазнила человечество не своим всеведением и не доказательством невозможности удовлетворительного разрешения всех сомнений тревожащих людей, а житейскими благами, вскружившими голову столь долго бедствующему человечеству. Он ссылается на Толстого, Достоевского и других авторов, пытавшихся противопоставить мораль науке, но чьи старания не смогли этого сделать. «Закон или норма является отцом двух сестёр — науки и нравственности. Они могут быть во вражде временами и порою даже ненавидеть друг друга, но рано или поздно скажется их общее родство, и они непременно помирятся» [22] .

Ещё Шестов указывает множество единичных фактов [ каких? ] , выбрасываемых наукой за борт словно ненужный и лишний балласт. Наука, по его мнению, обращает свой взор лишь на те явления, которые случаются постоянно и с известной правильностью. Самым драгоценным материалом для науки являются случаи, в которых явление может быть вызвано искусственно, то есть когда есть возможность эксперимента. Он задаётся вопросом, как же тогда быть с единичными, не повторяющимися и не вызываемыми случаями. Наука, по его мнению, требует молчать о них. Шестов обращается к современникам с тем, чтобы те забыли научное донкихотство и постарались довериться себе [23] . Однако, многие единичные явления (которые на определённом этапе истории только кажутся уникальными, что является одним из важных свойств исторического развития науки) могут быть изучены при накоплении фактов о них, которые, впоследствии могут обобщаться и систематизироваться в какую-либо теорию [24] [25] [26] [27] , например, коренной перелом в представлениях о кометах произошёл благодаря Э. Галлею : до него каждую из них считали посещающими Солнечную систему один раз (уникальными), учёный же, вычислив орбиты 24 комет, идентифицировал несколько как одну, названную потом его именем , и, главное, предсказал её новое появление.

Представители интегрального традиционализма характеризуют современную науку как редукционистскую , натуралистскую , эволюционистскую , секуляристскую и рационалистическую , и считают её необъективной и предубеждённой. По их мнению, наука — это догматическая система верований, базирующихся на непроверенной эпистемологии , которая не является знанием вообще или, как минимум, представляет собой существенно ограниченный взгляд на действительность, упускающий многое сугубо за счёт своей методологии [28] .

Станислав Лем писал (например, в « Summa Technologiae ») о некоторой искусственности человеческого научного подхода к изучению Вселенной и его ограниченности вследствие этого [29] :

…наше неумение поставить Природе правильный вопрос. Человек задаёт Природе множество вопросов, с её «точки зрения» бессмысленных, и желает получить ответы однозначные и укладывающиеся в любезные ему схемы. Одним словом, мы стремимся открыть не Порядок вообще, а лишь некоторый определённый порядок, наиболее экономный (« бритва Оккама »!), однозначный (не позволяющий интерпретировать себя различными способами), всеобщий (господствующий во всём Космосе), независимый от нас (независимый от того, как и кто его изучает) и неизменный (то есть такой, для которого законы Природы не изменяются с течением времени). Но всё это постулаты, введённые исследователем, а не открывшиеся нам истины. Ни Космос не был создан для нас, ни мы для него. Мы — побочный продукт звёздной эволюции, а такую продукцию Вселенная производила и производит в огромном количестве.

Соответственно, некоторые вышеуказанные фундаментальные принципы относятся к классической науке (основанной на механицистской картине мира ), которые изменились или дополнились в неклассической и постнеклассической картинах мира (например, принцип влияния наблюдения и наблюдателя на квантовые процессы, или принцип изменения законов природы во времени в некоторых космогонических теориях).

Мотивы научного исследования

По мнению А. Эйнштейна [30] :

Одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к <…> науке, — это желание уйти от будничной жизни с её мучительной жестокостью и безутешной пустотой <…> Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. …

К этой негативной причине добавляется и позитивная. Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени заменить этот мир созданной таким образом картиной.

Существует также точка зрения, согласно которой главной причиной занятий наукой (как и любой другой деятельностью, направленной на создание культурной продукции), является несознательное проявление полового отбора в виде ухаживания , что объясняет непропорционально большое количество мужчин среди учёных и соответствие периодов высокой интеллектуальной и сексуальной активности в жизни человека [31] [32] .

Научная картина мира

Научная картина (модель) мира — система представлений о свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и принципов[33] .

В процессе развития науки происходит постоянное обновление знаний , идей и концепций , более ранние представления становятся частными случаями новых теорий . Научная картина мира не догма и не абсолютная истина . Научные представления об окружающем мире основаны на всей совокупности доказанных фактов и установленных причинно-следственных связей , что позволяет с определённой степенью уверенности делать способствующие развитию человеческой цивилизации заключения и прогнозы о свойствах нашего мира. Несоответствие результатов проверки теории, гипотезе, концепции, выявление новых фактов — всё это заставляет пересматривать имеющиеся представления и создавать новые, более соответствующие реальности. В таком развитии — суть научного метода .

Классификация

Во времена античности

Попытки классифицировать области человеческого знания по различным основаниям предпринимались ещё со времён античности.

Так, Аристотель подразделял [34] науки на три разновидности, которые выстраивал в своеобразную иерархию:

 1. Высшей группой наук являются науки теоретические (или, созерцательные), от др.-греч. θεωρία «теория, созерцание» (философия, физика и математика).
 2. Ниже следуют науки практические, от др.-греч. πράξις «практика» (политика, этика и экономика).
 3. Завершают иерархию науки творческие, поэтические, от др.-греч. ποιησις «творчество» ( риторика и поэтика ).

Созданную им формальную логику Аристотель не отождествлял с философией, считал «органом» (орудием) всякого познания [35] .

Классификация римского энциклопедиста Марка Варрона включала в себя следующие науки: грамматика , диалектика , риторика , геометрия , арифметика , астрология , музыка , медицина и архитектура [36] .

Мусульманские арабские учёные делили науки на арабские ( поэтика , ораторское искусство ) и иностранные науки ( астрономия , медицина , математика ) [36] .

В средние века

Попытки классификации продолжились в средние века. Гуго Сен-Викторский в Дидаскаликоне делит науки на четыре группы [37] :

 1. Теоретические науки (математика, физика).
 2. Практические науки.
 3. Механические науки ( навигация , сельское хозяйство , охота , медицина , театр ).
 4. Логика , включающая грамматику и риторику .

Ф. Бэкон разделил науки на 3 группы (в зависимости от таких познавательных способностей, как память, рассудок, воображение):

 1. история как описание фактов (в том числе естественная и гражданская);
 2. теоретические науки, или «философия» в широком смысле слова;
 3. поэзия, литература, искусство вообще [35] .

Роджер Бэкон также выделял четыре класса наук: грамматика и логика, математика, натурфилософия , метафизика и этика . При этом основой наук о природе он считал математику [37] .

Классификация наук Энгельса

Классификация наук Кедрова

Советский философ, историк и методолог науки Б. М. Кедров разработал более подробную классификацию наук. Кедров разделил всю действительность на природу и человека. В человеке он выделил общество и мышление. Науки о природе — естественные, об обществе — социальные, и о мышлении — философские [ источник не указан 939 дней ] .

Таблица наук [ источник не указан 922 дня ]

Общественные и гуманитарные науки Естественные науки Технические науки
Культурная антропология Астрономия Агрономия
Археология Биология Архитектура
География (экономическая) География (физическая) Аэронавтика
Лингвистика (языкознание) Геология Баллистика
Искусствоведение Медицина Бионика
История Почвоведение Биотехнологии
Клиометрия Физика Геодезия
Краеведение Химия Геомеханика
Культурология Психология Информатика
Литературоведение Математика Кораблестроение [ источник не указан 3649 дней ]
Педагогика Гидрология Пищевые технологии и кулинария
Политология Геофизика Криптография
Психология Геохимия Материаловедение
Религиоведение Естествознание Машиноведение
Социология Природоведение Метрология
Филология Зоология Механика
Философия и история философии Ботаника Нанотехнология
Экономика Астрофизика Робототехника
Этнография Системотехника
Юриспруденция Трибология
Библиотековедение Электротехника
Книговедение
Архивоведение
Урбанистика

Развитие

Такие науки, как математика , логика , информатика , кибернетика иногда выделяются в отдельный класс — формальные науки [38] [39] [40] [41] [42] , иначе называемые абстрактными науками. Формальным наукам противопоставляются естественные и социальные науки, которые получают общее обозначение эмпирические науки [43] . Другие же учёные считают математику точной наукой [ нет в источнике ] , а остальные когнитивными науками [44] [45] [46] [47] .

Создание новой науки

Создание новой науки (самостоятельного научного направления) сопровождается этапами:

 • выделение нового объекта исследования;
 • создание новых методов исследования этого объекта;
 • определение предмета и содержания новой науки (научные труды, обучающие курсы, музеи, конференции, номенклатура и пр.);
 • формирование научной школы и преемственности новой области знаний.

Наука считается самостоятельной дисциплиной, если в процессе развития её предмет осознаётся, имеются существенные систематизированные основы её научного содержания и созданы специфические методы [48] .

Примером создания новых наук в естествознании могут быть науки геологического цикла .

Элементы научного знания

Научная литература

Научная литература — научные труды, монографии и журналы.

От обычной литературы и философских трудов их отличает доказательность мыслей, основанной на достоверных экспериментах и опоре на научные источники.

Популяризация науки

Популяризация науки — процесс распространения научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга людей.

Популяризация науки, «перевод» специализированной информации на язык малоподготовленного слушателя, читателя — одна из самых важных задач, стоящих перед учёными -популяризаторами.

Задача популяризатора науки — превратить так называемую «скучную, сухую» научную информацию в интересную, понятную и доступную всем информацию [49] . Направлена эта информация может быть как на всё общество , так и на его часть, подрастающее поколение, — талантливых школьников.

Важную роль в популяризации науки играет научная фантастика . Именно она предсказала множество научных открытий. Существенный вклад в это внёс фантаст Жюль Верн .

Приход молодёжи в науку и высокотехнологичные области производства , внимание непосвящённой части общества к научным проблемам зависят от уровня популяризации [50] .

Учёные, как носители научной информации, заинтересованы в её сохранении и приумножении, чему способствует приток в неё молодёжи [51] . Ведь популяризация науки увеличивает количество людей, интересующихся наукой, и стимулирует вступление их в неё.

Часто бывает, что при популяризации научной информации она упрощается и постепенно превращается в научный миф.

Также бывает, что при популяризации науки возникают такие научно-популярные клише как: тайны мироздания , «учёные открыли», и т. д.

Тихо Браге считал, что научные знания должны быть доступны только правителям, умеющим ими пользоваться. Академик РАН Людвиг Фаддеев так высказался о популяризации науки [52] :

Мы отдаём себе отчёт, что должны всё-таки объяснять людям, налогоплательщикам, что мы делаем. Но нужно популяризировать те области науки, которые уже полностью понятны. Современную науку труднее популяризировать. Рассказывать про всякие кварки, струны, поля Янга-Миллса… получается нехорошо — с обманами.

По утверждению Ивана Ефремова , в СССР на заседаниях комиссий и редакций некоторые учёные говорили, что научно-популярная литература — пустяки [53] .

Согласно опросу ВЦИОМ , 81 % россиян не смог назвать ни одного российского учёного-современника [54] .

Наука и псевдонаука

Псевдонаука — деятельность, имитирующая научную деятельность, но по сути таковой не являющаяся. Характерными чертами псевдонаучной теории являются игнорирование или искажение фактов, нефальсифицируемость (несоответствие критерию Поппера ), отказ от сверки теоретических выкладок с результатами наблюдений в пользу апелляциям к «здравому смыслу», «очевидности» или «авторитетному мнению», использование в основе теории не подтверждённых независимыми экспериментами данных, невозможность независимой проверки или повторения результатов исследований, использование в научной работе политических и религиозных установок, догм.

Разработчики непризнанных научным сообществом теорий нередко объявляют себя «борцами с закостенелой официальной наукой ». При этом они считают, что представители «официальной науки», например, члены комиссии по борьбе с лженаукой , отстаивают групповые интересы (круговая порука), политически заангажированы, не желают признавать свои ошибки и, как следствие, отстаивают «устаревшие» представления в ущерб новой истине, которую несёт именно их теория.

Часть ненаучных концепций получили название паранаука .

Примечания

 1. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. 716 с.
 2. Веселовский И. Н. «Аристарх Самосский — Коперник античного мира». — Историко-астрономические исследования , Вып. VII, 1961, — C.29. — 420 c.
 3. Ракитов А. И. Анатомия научного знания. — М., Политиздат, 1969
 4. Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. — М., 1974, 568 с.
 5. Алексеев, 1974 .
 6. «Силы» и энергия: Майкл Фарадей против Джеймса Джоуля , Борис Булюбаш. Природа , № 9, 2020.
 7. Высокий уровень интеллекта превращает академиков в атеистов // Атеизм.ру
 8. Гинзбург В. Л. Вера в Бога несовместима с научным мышлением // Атеизм.ру
 9. 1 2 Социолог сосчитала верящих в Бога учёных // Membrana.ru , 12.08.2005
 10. Ответы на часто задаваемые вопросы Архивная копия от 30 ноября 2012 на Wayback Machine // ВАК
 11. Физики шутят Библиотека интересного
 12. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. Фундаментальные научные исследования // Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М . — 2003.
 13. Фритьоф Капра . Дао физики. ОРИС. СПб. 1994. ISBN 5-88436-021-5
 14. Ансельм А. А. Теоретическая физика XX века — новая философия Природы. «Звезда» № 1 2000 г.
 15. Turing A. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem (англ.) // Proceedings of the London Mathematical Society London Mathematical Society , 1937. — Vol. s2-42, Iss. 1. — P. 230—265. — ISSN 0024-6115 ; 1460-244Xdoi:10.1112/PLMS/S2-42.1.230 (в этой публикации Тьюринг вводит определение машины Тьюринга , формулирует проблему зависания и показывает, что она, также как и проблема разрешения , неразрешима).
 16. Достоверность научного знания // Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь . — 2013. Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь. EdwART. 2011
 17. Руссо Ж-Ж. Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов. Трактаты. / пер. А. Д. Хаютина. М., 1969. С. 20.
 18. http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=09734517-7ab9-4399-b106-f388792f1aa7
 19. Антология мировой философии: В 4 т. Т. 3. М., 1972. С. 210
 20. Бердяев Н. Н. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989. С. 67, 352.
 21. Там же. С. 264—265
 22. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. — Л., 1991. С. 37
 23. Там же С. 170—171
 24. Thomae H. (1999). The nomothetic-idiographic issue: Some roots and recent trends. International Journal of Group Tensions, 28(1), 187—215.
 25. Cone JD (1986). Idiographic, nomothetic, and related perspectives in behavioral assessment. In RO Nelson & SC Hayes (Eds.): Conceptual foundations of behavioral assessment (pp. 111—128). New York: Guilford.
 26. Номотетический метод // Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983.
 27. Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники — М., 1996. (гл. 4. Исследовательские и коллекторские программы)
 28. Shah, M. Maroof and Shah, Manzoor A. Modern science and scientism: A perennialist appraisal. // European Journal of Science and Theology, June 2009, Vol.5, No.2, 1-24
 29. Станислав Лем. Summa Technologiae. Глава 3.
 30. А. Эйнштейн. «Мотивы научного исследования» Собрание научных трудов. Том 4 -М.: Наука, стр. 39—41
 31. Miller GF Sexual selection for cultural displays Архивировано 24 февраля 2015 года. // The evolution of culture. Ed. by R. Dunbar, C. Knight, & C. Power. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. — PP. 71-91.]
 32. Satoshi Kanazawa .Scientific discoveries as cultural displays: a further test of Miller's courtship model // Evolution and Human Behavior. — Vol. 21 (2000). — PP. 317—321.
 33. Садохин, Александр Петрович. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. стр. 17 (1.5. Научная картина мира)
 34. Теория познания. Классификация наук https://magisteria.ru/aristotle-intro/epistemologiya-i-teologiya-aristotelya
 35. 1 2 Философия для аспирантов : учебное пособие / В. П. Кохановский [и др.]. — 2-е изд. — Ростов н/Д. : Феникс, 2003. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 5-222-03544-1
 36. 1 2 Speziali P. Classification of sciences битая ссылка Архивировано 19 июня 2008 года. // Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 464.
 37. 1 2 Speziali P. Classification of sciences Архивировано 19 июня 2008 года. // Dictionary of the History of Ideas. Vol. 1. P. 465.
 38. C. West Churchman . Elements of Logic and Formal Science. New York: JB Lippincott Co., 1940.
 39. James Franklin. The formal sciences discover the philosophers' stone // Studies in History and Philosophy of Science. Vol. 25, No. 4, pp. 513—533, 1994.
 40. Stephen Leacock. Elements of Political Science. Houghton, Mifflin Co, 1906. P. 417.
 41. Bernt P. Stigum. Toward a Formal Science of Economics. MIT Press, 1990.
 42. Marcus Tomalin. Linguistics and the Formal Sciences. Cambridge University Press, 2006.
 43. Mario Augusto Bunge. Philosophy of Science: From Problem to Theory. — 1998. — С. 24. — ISBN 0-765-80413-1 .
 44. Что такое когнитивная наука (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 октября 2008. Архивировано 7 декабря 2008 года.
 45. Вторая международная конференция по когнитивной науке
 46. М. В. Фаликман. Введение в когнитивную науку (программа спецкурса) (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 октября 2008. Архивировано 24 сентября 2008 года.
 47. Журнал Санкт-Петербургский университет ISSN 1681—1941 / Страница новостей
 48. Гунтау М., Мюльфридель В. Труды Абраама Готтлоба Вернера по минералогии и геологии // История геологии: Доклады. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1970. С. 327—337.
 49. Экология чтения и роль научной популяризации
 50. Стратегии научной популяризации в России
 51. Игорь ЛАГОВСКИЙ: «Государству должна быть выгодна популяризация науки» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 15 октября 2008. Архивировано 19 января 2012 года.
 52. Показуха по науке Компьютерра
 53. Иван Ефремов . О широкой популяризации науки // Литературная газета : газета. — 1953. — Вып. 24 марта . — С. 3 .
 54. Н. Подорванюк, А. Борисова. Наука людям вообще по барабану…

Литература

Ссылки