Help!
14.05.2021.
Mazowiecki Klub Górski Matragona
Widok na Matragonę
start arrow oficjalne

oficjalne
Regulamin Mazowieckiego Klubu Górskiego "Matragona"
Oceny: / 0
Wpisany: Marcin Giebułtowicz   
30.01.2007.

I. Ustalenia podstawowe

§ 1

Klub organizuje się i działa jako jednostka organizacyjna Oddziału PTTK „Mazowsze” w dziedzinie turystyki górskiej i alpinizmu.

§ 2

Emblematem klubu jest wizerunek salamandry na zielonym polu .


II. Cele i środki działania

§ 3

Do zadań Klubu należy:

 1.  Propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie prelekcji, spotkań towarzyskich i wystaw.
 2.  Ułatwianie członkom i sympatykom uprawiania turystyki górskiej i alpinizmu.
 3.  Organizowanie imprez otwartych oraz wycieczek, obozów i wypraw.
 4.  Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania funduszy na działalność programową w granicach upoważnienia Zarządu Oddziału.

§ 4

 1.  Klub pobiera od swoich członków roczną składkę w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu.
 2.  Fundusze Klubu mogą być użyte wyłącznie na działalność klubową, zgodnie z zasadami działalności finansowej Klubu.
 3.  Majątkiem klubowym dysponuje Zarząd Klubu w ramach uchwalonego budżetu i wytycznych Walnego Zebrania Klubu, w granicach upoważnienia Zarządu Oddziału.

 

III. Członkostwo

§ 5

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1.  Członków sympatyków,
 2.  Członków zwyczajnych,
 3.   Członków honorowych.

§ 6

Warunkiem przyjęcia do Klubu w poczet członków sympatyków jest uzyskanie poparcia dwóch członków wprowadzających oraz złożenie deklaracji o przestrzeganiu prawa i obowiązków członka Klubu. 

§ 7

Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych jest:

 1.  Ukończenie 18 roku życia,
 2.  Aktywny udział w działalności Klubu,
 3.  Uczestnictwo w przynajmniej jednym obozie klubowym,
 4.  Przynależność do PTTK w Klubie

§ 8

 1.  O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonego wniosku, opatrzonego podpisami dwóch członków wprowadzających.
 2.  Członkami wprowadzającymi mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni.
 3.  Uchwała o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych powinna być przyjęta przez Zarząd jednogłośnie.
 4.  O nadaniu Członkostwa Honorowego Klubu decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 5.  Członkiem honorowym Klubu może być osoba nie stowarzyszona w PTTK.


IV. Prawa i obowiązki członków

§ 9

Członek sympatyk ma prawo:

 1.  Brać udział we wszystkich imprezach  i działalności Klubu,
 2.  Korzystać z urządzeń Klubu i sprzętu klubowego ,
 3. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach bez praw  wyborczych.

§ 10

Członek zwyczajny  ma prawo:

 1.  Organizować i brać udział we wszystkich imprezach i działalności Klubu,
 2.  Korzystać z urządzeń Klubu i sprzętu klubowego,
 3.  Nosić odznakę klubową,
 4.  Uczestniczyć w Walnych Zebraniach  z czynnym  i  biernym  prawem wyborczym.
 5.  Korzystać ze wszystkich innych przywilejów członka zwyczajnego Klubu ustalonych przez Zarząd Klubu.

§ 11

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego bez praw wyborczych.

§ 12

Obowiązkiem członka sympatyka i członka zwyczajnego Klubu jest:

 1.  Współdziałać w realizacji celów Klubu, a zwłaszcza brać udział w organizowaniu i obsłudze imprez klubowych oraz w działalności towarzyskiej Klubu,
 2.  Opłacać w wyznaczonym terminie składki,
 3.  Dbać o urządzenia i sprzęt klubowy,
 4. Pielęgnować tradycje i przyjęte obyczaje klubowe.

§ 13

 1.  Członek klubu może być zawieszony w swych prawach, na podstawie uchwały Zarządu Klubu w następujących przypadkach:
  •  za nie wypełnianie obowiązków wymienionych w § 12,
  •  za niewłaściwe postępowanie, godzące w dobre imię Klubu.

 2.  Zawieszenie może dotyczyć wszystkich lub części praw, z wyjątkiem praw wyborczych,
 3.  Czas trwania zawieszenia wyznacza Zarząd Klubu.

§ 14

Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

 1.  Zgłoszenia wystąpienia z Klubu.
 2.  Zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok.
 3.  Wykluczenia z innych przyczyn na podstawie uchwały Walnego Zebrania.


V. Organizacja Klubu

§ 15

 1.  Władzami Klubu są:
  •  Walne Zebranie,
  •  Zarząd,
  •  Komisja Rewizyjna.

 2.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 16

 1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Klubie.
 2.  Zakres działań Walnego Zebrania obejmuje:
  •  wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd Oddziału,
  •  uchwalanie wytycznych do pracy Zarządu,
  •  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  •  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  •  uchwalanie wysokości składek klubowych i wpisowego,
  •  podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków Klubu,
  •  podejmowanie innych uchwał wymagających przejawu woli wszystkich członków Klubu.

  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. 

§ 17

 1.  Zarząd Klubu składa się z co najmniej pięciu członków w tym:
  •  prezesa,
  •  skarbnika,
  •  sekretarza.

     Zarząd Klubu może wybrać ze swego składu wiceprezesa.
 2.  Zarząd Klubu ma prawo dokooptować 1 nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.
 3.  Zebrania Zarządu Klubu zwołuje w miarę potrzeby prezes lub jego zastępca, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
 4.  Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 5.  Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  •  reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  •  zwoływanie walnych zebrań,
  •  przyjmowanie członków do Klubu i prowadzenie dokumentacji,
  •  kierowanie działalnością Klubu,
  •  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  •  gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu,
  •  prowadzenie działalności sprawozdawczej.

§ 18

Zarząd Klubu może powołać Radę Klubu, jako organ doradczy Zarządu w zakresie działalności programowej.

§ 19

 1.  Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2.  Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować 1 nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie Oddziału PTTK „Mazowsze”.


Niniejszy regulamin przyjęto Uchwałą
Walnego Zebrania dn. 20.02.2005 r.

 

Zmieniony ( 31.01.2007. )
 

Top!